Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I5

2013-12-19
N2013/5881/RT
N2013/5657/KLS(delvis)
N2013/5047/RT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2014 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2013/14:1 utg.omr. 19, bet. 2013/14:NU2, rskr. 2013/14:98).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Hallands läns landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län framgår av villkorsbesluten för dessa organisationer.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län6 940
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)6 940
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län445
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)445
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län37 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)37 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län35 720
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)35 720
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län76 230
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)76 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län73 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)73 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket889 455
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)889 455
ap.24.1Tillväxtverket (ram)319 000
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)45 185
ap.24.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)22 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)91 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)31 810
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)8 455
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)17 480
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 310
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)49 760
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)58 580
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)15 360
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Samverkansorgan i Jämtlands län (ram)44 770
Disponeras av Kammarkollegiet26 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)26 237
Disponeras av regeringen0
ap.25Reg tillväxt.åtg - Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18


Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 13–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2 och 24.5) för ändamålet 1.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–6, 9, 13–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.5 och 24.9) för ändamålen 2, 3 och 5.

Medlen disponeras av Tillväxtverket (anslagsposten 24.5) för ändamålet 4.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kronor
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kronor
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
Anslagsposterna 4, 5, 6 och 24.9: 400 000 kronor
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kronor
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kronor
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kronor
Anslagsposterna 15, 17, 24.2 och 24.18: 1 000 000 kronor
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kronor
Anslagsposterna 19, 20 och 24.5: 2 000 000 kronor
Anslagsposterna 18 och 21: 2 500 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2014 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.6 Länsstyrelsen i Kronobergs län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men beloppet för insatserna ska vara minst 1 750 000 kronor.

ap.15 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Minst 5 000 000 kronor ska användas till insatser med anledning av den utdragna lågkonjunkturen bl.a. i form av stöd till kompetensförsörjning, företagsetableringar, näringslivsutveckling, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande. Syftet ska vara att förbättra länets möjlighet att verka för strukturomvandling och förnyelse av näringslivet. Prioriteringarna av insatserna och vad medlen ska användas till ska utgå från lokala och regionala behov. Länet ska särskilt redovisa hur dessa medel använts, vilka resultat och effekter som uppnåtts utifrån en handlingsplan för insatsen. Redovisningen ska ske i samband med den särskilda redovisning som framgår av länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2014 (dnr S2013/8584/SAM), med en delredovisning 2014 och med en slutredovisning 2015.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och 2. Sysselsättningsbidrag

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare. Medel från anslagsposten ska användas till att finansieradet regionala investeringsstöd som beviljades Pinnacle Sweden AB genom regeringsbeslut I 3 den 20 oktober 2011 (dnr N2010/6867/RT).

3. Stöd till kommersiell service

Om Tillväxtverket beviljar bidrag enligt 19 och 22 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska utgifterna belasta anslagsposten för de beslutsfattare som enligt ovan nämnda bestämmelser har tillstyrkt ansökan.

Tillväxtverket ska använda medel till utökade och intensifierade insatser inom området kommersiell service. Belopp och riktlinjer för medlens användning framgår av regeringsbeslut II 1 den 13 januari 2011 (dnr N2010/7211/RT).

4. Projektverksamhet

Projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket får lämna stöd till innovationskluster i enlighet med 20 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och 4 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

ap.24.2 Samverkansorgan i Kalmar län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.4 Skåne läns landsting

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.5 Västra Götalands läns landsting

Minst 25 miljoner kronor ska användas till insatser inom näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga för de särskilda omställningsbehov som Trollhättan och Västra Götalandsregionen står inför. Prioriteringarna bland insatserna och vad medlen ska användas till bestäms utifrån lokala och regionala behov. Västra Götalands läns landsting ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts. Detta görs i den särskilda redovisning som framgår av beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT) som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 februari 2015.

ap.24.8 Samverkansorgan i Blekinge län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.11 Samverkansorgan i Södermanlands län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.14 Samverkansorgan i Värmlands län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.15 Samverkansorgan i Gävleborgs län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT).

ap.24.16 Samverkansorgan i Kronobergs län

Samma villkor ska gälla som för ap.15 och de villkor som i övrigt gäller för anslag 1:1, men beloppet för insatserna ska vara minst 3 250 000 kronor och vad som anges om regleringsbrev ska i stället gälla beslut om villkor (dnr N2013/5883/RT). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1830Inget0
ap.2198Inget0
ap.3312Inget0
ap.4615Inget0
ap.5699Inget0
ap.65198000
ap.7212Inget0
ap.8123Inget0
ap.91 149Inget0
ap.1090Inget0
ap.1145Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.141 668Inget0
ap.153 290Inget0
ap.163 064Inget0
ap.173 572Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.198 800Inget0
ap.207 350Inget0
ap.2113 900Inget0
ap.222 624Inget0
ap.24.131 90028 9000
ap.24.24 5184 0000
ap.24.32 337Inget0
ap.24.42 200Inget0
ap.24.59 112Inget0
ap.24.6792Inget0
ap.24.71 435Inget0
ap.24.83 181Inget0
ap.24.9845Inget0
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 7482 5000
ap.24.121 631Inget0
ap.24.132 502Inget0
ap.24.144 9763 0000
ap.24.155 8585 0000
ap.24.161 5362 5000
ap.24.175 300Inget0
ap.24.184 477Inget0
ap.250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.17 0001 88045002020
ap.21 0002002002002017
ap.36 5000002017
ap.48 0002 06070002017
ap.510 0004 5003 3001 2132017
ap.612 0004 0004 0003 9682017
ap.74 0009455663742017
ap.918 0006 0005 5631 0002017
ap.101 5005004003302017
ap.111 0000002017
ap.125 5002 2332 00002016
ap.1353 00025 00012 00012 0002017
ap.1411 00010 0001 00002016
ap.1560 00022 00017 03802016
ap.1655 00027 50014 00013 5002017
ap.1743 00030 0008 0004 0002017
ap.18195 00067 93658 23167 9362017
ap.19120 00058 00035 0005 2282017
ap.20115 00050 00017 0003 0002017
ap.21340 000130 00095 000115 0002021
ap.24.1630 000210 00015 000341 5422021
ap.24.260 00023 15320 5807 7182021
ap.24.335 0003 7902 2701 5352021
ap.24.410 0001 5001 5001 3142021
ap.24.5105 00055 00030 0004 4252021
ap.24.68 0002 1891 3741872021
ap.24.713 0002 06070002021
ap.24.857 00021 00015 00011 0002021
ap.24.915 0007 0008 00002021
ap.24.1090 00039 00020 00016 1542021
ap.24.1119 00012 480002021
ap.24.1237 00016 0375 3455 3452021
ap.24.1340 00017 00013 0004 8432021
ap.24.1480 00038 00018 0006 0002021
ap.24.15115 00039 00035 00025 4272021
ap.24.1630 00010 0008 0005 2332021
ap.24.17120 00060 00030 00010 0002021
ap.24.18105 00035 00030 00022 8802021
ap.2264 5005 0005 0005 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtagande är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2015–2021 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6  Åtagande som maximalt får infrias 2015

AnslagspostInfriade åtaganden 2015
ap. 18300
ap. 21980
ap. 33120
ap. 46150
ap. 56990
ap. 65190
ap. 72115
ap. 81230
ap. 911490
ap. 10895
ap. 11445
ap. 123480
ap. 1329840
ap. 1416680
ap. 1532900
ap. 1630640
ap. 1735720
ap. 18115500
ap. 1976230
ap. 2073500
ap. 21139000
ap. 24.1319000
ap. 24.240185
ap. 24.323370
ap. 24.417005
ap. 24.566120
ap. 24.67920
ap. 24.714350
ap. 24.826810
ap. 24.98455
ap. 24.1045960
ap. 24.1112480
ap. 24.1216310
ap. 24.1325020
ap. 24.1444760
ap. 24.1553580
ap. 24.1612110
ap. 24.1753000
ap. 24.1844770
ap. 2236237

4.3.7 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av;

  • sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
  • regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
  • investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, samt
  • lokaliserings- och utvecklingsbidrag och regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt;

  • den numera upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
  • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
  • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
  • förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.


Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1, 2, 3 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Hallands läns landsting, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Gotlands kommun och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Charlotte Werner
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
samverkansorganen
Almi Företagspartener AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I5, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

N2013/5881/RT
N2013/5657/KLS(delvis)
N2013/5047/RT
N2013/5803/RT