Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:20

2013-12-19
S2013/8937/SAM (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

SGI ska redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

16 januari,
21 februari,
5 maj,
28 juli,
27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:7

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut44 234
ap.1Statens geotekniska institut (ram)44 234

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Statens geotekniska institut
ap.11 3273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 686
2014-02-253 686
2014-03-253 686
2014-04-253 686
2014-05-253 686
2014-06-253 686
2014-07-253 686
2014-08-253 686
2014-09-253 686
2014-10-253 686
2014-11-253 686
2014-12-253 688
Summa44 234
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 51036015 67515 128547-603
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-1 91032012 82512 377448-1 142
Summa-3 42068028 50027 505995-1 745
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket