Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2013-12-19
M2013/3156/S
M2013/3175/S (delvis)
M2013/2632/S m.fl.
Se bilaga 1
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturvårdsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:115, prop. prop.2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Åtgärder för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2014 till Regeringskansliet(Miljödepartementet) redovisa

1. arbetet med områdesskydd samt hur medel inom anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur har använts,

2. antalet hos länsstyrelserna öppna ärenden om bildande av naturreservat, antalet öppna ärenden där markersättningsfrågorna är helt lösta men som ännu inte beslutats och antalet årsarbetskrafter länsstyrelserna lägger på bildandet av naturreservat, och vid behov föreslå åtgärder för att öka takten i arbetet,

3. arbetet med att skydda skogsmark med höga naturvärden som ägs av Sveaskog respektive förvaltas av Fortifikationsverket,

4. arbetet med markbyten med ersättningsmark som överförts från Ersättningsmark i Sverige AB till Naturvårdsverket i syfte att skydda skogsmark med höga naturvärden,

5. arbetet med skötsel av skyddade områden samt hur medel inom anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts,

6. användningen av naturvårdsavtal för skydd av värdefulla naturområden och

7. medelsanvändningen och arbetet med artbevarande, vilt- och rovdjursförvaltning samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Redovisningen ska avse de senaste tre åren och vara möjlig att jämföra med tidigare års redovisningar av anslagen. 

Miljömålssystemet

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har verkat för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet har integrerats i genomförandet av myndighetens verksamhet.

It för miljön

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (dnr N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Jämställdhetsintegrering

Naturvårdsverket ska återrapportera hur myndighetens verksamhet har bidragit till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv: nya mål i jämställdhetspolitiken (prop.2005/06:155) har uppnåtts. Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har identifierat sådana utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa när i tiden satsningarna i så fall ska genomföras.

Kortlivade klimatspåverkande luftföroreningar

Naturvårdsverket ska senast den 31 januari 2015 till Regeringskansliet(Miljödepartementet) redovisa vilka underlag myndigheten bidragit med och vilka insatser myndigheten gjort i samband med möten inom ramen för arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Redovisningen ska omfatta både det nationella arbetet samt det internationella arbetet inom Arktiska rådet, Nordiska ministerrådet och Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC).

Nationellt genomförande av EU:s strategi för tillväxt och jobb (EU 2020)

Naturvårdsverket ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden, havsfonden och fiskerifonden inklusive arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Naturvårdsverket ska vidare utifrån sitt uppdrag stödja de aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till EU:s strukturfondsprogram. Naturvårdsverket ska senast den 31 januari 2015 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa vilka insatser inklusive i fråga om resurseffektivitet som myndigheten inom sitt verksamhetsområde utfört för nationellt genomförande av EU:s strategi för tillväxt och jobb (EU 2020).

Nationella innovationsstrategin

Naturvårdsverket ska samverka med och rapportera till Verket för innovationssystem (Vinnova) kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporteringen ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket ska redogöra för i vilken mån myndighetens verksamhet har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och deras värde för samhället, samt hur myndighetens kommunikationsinsatser gentemot nyckelaktörer fördjupats, i enlighet med etappmålet om ekosystemtjänster i miljömålssystemet.

Miljöteknik

Naturvårdsverket ska redovisa viktigare aktiviteter som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer. Återrapportering ska ske i samband med årsredovisningen.

Effektiv miljöövervakning

Naturvårdsverket ska senast den 15 september 2014 rapportera hur man effektiviserat sitt arbete med miljöövervakning i enlighet med förslagen i Naturvårdsverkets rapport Avtalshantering inom miljöövervakningen (NV-065965-11).

Övervakning av sjöfåglar

Naturvårdsverket ska till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa vilka insatser myndigheten utfört inom miljöövervakningen avseende att följa statusen för häckande, rastande och övervintrande sjöfåglar, i synnerhet ejder och alfågel.

 

 

Arktis

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har följt upp de för myndigheten relevanta slutsatser och rekommendationer som antogs vid det arktiska miljöministermötet i februari 2013 samt vid Arktiska rådets utrikesministermöte i maj 2013.

Internationellt miljö- och klimatsamarbete med Ryssland

Naturvårdsverket ska särskilt redovisa hur Naturvårdsverkets del av anslag 1:14, Internationellt miljö- och klimatsamarbete med Ryssland, ap 1, har använts under 2014.

Bidragshantering

Naturvårdsverket ska redovisa myndighetens bidragsverksamhet för respektive anslag. Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser myndigheten gör tillsammans med länsstyrelserna för att minska oförbrukade bidrag för efterbehandling av förorenade områden.

Prognoser

Naturvårdsverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 16 januari,

- den 21 februari,

- den 5 maj,

- den 28 juli, och

- den 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för föreslagna åtgärder och analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna och statsfinansiella effekterna av förslagen. Myndigheten ska även redovisa förslag till författningsändringar i den mån sådana anses behövas.

Uppföljning av strandskyddet

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Av redovisningen ska framgå hur många upphävanden och dispenser som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om under 2013, fördelat på kommuner, samt ändamålet för upphävandet eller dispensen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 april 2014. 

Miljöskadliga subventioner

Naturvårdsverket ska kartlägga icke-skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde. Dokumentet Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner: En handledning med exempel (Naturvårdsverket 2013) kan användas som stöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2014. Naturvårdsverket ska stödja andra myndigheter med ansvar inom miljömålssystemet när det genomför motsvarande uppdrag.

Tillsynsansvar över förorenade områden

Myndigheten ska utifrån rapporten Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden (redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev för 2010, dnr Fi2010/4312 punkt 46B) ge förslag till nya eller kompletterande regelförslag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 maj 2014.

Icke farligt byggnads- och rivningsavfall

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. Möjliga styrmedel ska konsekvensutredas och förslag ska därefter lämnas på vilka styrmedel som bedöms vara lämpliga att genomföra. Utgångspunkten för arbetet ska vara att de styrmedel som föreslås ska främja resurseffektiva kretslopp utan spridning av farliga ämnen. Uppdraget ska utföras i samråd med Kemikalieinspektionen, Boverket och Trafikverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2015.

Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen

Naturvårdsverket ska, efter samråd med Statens skolverk, vidareutveckla det befintliga stödmaterial som är riktat mot skolor om miljökvalitetsmålen och generationsmålet på webbplatsenwww.miljömål.se. Vidareutvecklingen ska syfta till att fördjupa och utöka stödmaterialet med ytterligare innehåll, säkerställa att det tydligt kopplar till befintliga styrdokument för grundskola samt att kännedomen om stödmaterialet bland lärare i grundskolan ökar. Naturvårdsverket ska även, efter samråd med Skolverket, se över vilka behov grundskolelärare har för att få stöd i sin undervisning kring det svenska miljömålssystemet med fördjupat och målgruppsanpassat skolmaterial. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2014.

Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror

Naturvårdsverket ska i samråd med Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistå Regeringskansliet med underlag om vikten av bevarande av råvaruresurser och ökad resurseffektivitet att användas till Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 15 september 2014.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) miljöeffekter för perioden 2015-2019. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget. Utgångspunkten för arbetet inom GJP:s miljöeffekter är att leverera framåtsyftande och policy-relevanta analyser på såväl EU-nivå som nationell nivå. Analyserna ska bland annat beakta kostnadseffektivitet och möjligheten att utveckla ekosystemtjänster samt bidra till uppfyllandet av nationella miljökvalitetsmål. GJP:s miljöeffekter på EU-nivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Klimat- och energiramverk 2030

Naturvårdsverket får i uppdrag att analysera konsekvenserna för Sverige av EU-kommissionens förslag till klimat- och energiramverk till 2030 för EU. Konsekvensanalyserna ska även sättas i förhållande till regeringens klimat- miljö- och energipolitik. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens energimyndighet och Konjunkturinstitutet och i nära dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet). Uppdraget ska redovisas separat till regeringskansliet och i de fall myndigheterna har olika uppfattning om slutsatserna ska detta framgå av redovisningen. En slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 31 oktober 2014.

Tillsynsredovisning

Naturvårdsverket ska föreslå på hur den tillsynsredovisning som verket ska lämna enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen (2011:13) kan utformas för att återkommande ge en samlad bild av hur tillsynen enligt miljöbalken genomförs med bl.a. redovisning av relevanta tillsynsdata. Vid behov bör verket föreslå förtydligande eller kompletterande regler avseende samverkan och rapportering i miljötillsynsförordningen. Uppdraget ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten. Samverkan bör även ske med övriga centrala myndigheter med ansvar för tillsynsvägledningen enligt miljöbalken och länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) i eller i samband med den tillsynsredovisning som ska lämnas den 15 april 2015.

Kväveoxidavgifter

Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå en ändring av kväveoxidavgiften så att den får ökad styreffekt och utsläppen minskar. I uppdraget ingår även att undersöka och ge förslag på hur en förändring av systemet för kväveoxidavgiften, t. ex. genom att ändra omfördelningsmekanismen, för att göra den mere effektiv. Naturvårdsverket ska visa vilka samhällsekonomiska effekter dessa förändringar skulle medföra. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2014.

Hållbar konsumtion

Naturvårdsverket ska, efter samråd med berörda myndigheter, redovisa förslag till åtgärder som bidrar till en mer hållbar konsumtion som underlag till ett fortsatt strategiskt arbete i frågan. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen 2012 (rapport 6500) och (rapport 6557). Verket ska även beakta det arbete som sker inom nästa fördjupade utvärdering 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 september 2014.

Invasiva främmande arter

Naturvårdsverket ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Statens jordbruksverk samt efter samråd med övriga myndigheter och organisationer revidera den nationella strategin och handlingsplanen för främmande arter och genotyper (Naturvårdsverkets rapport 5910). Vid revideringen ska Naturvårdsverket beakta förslaget till Europaparlamentets och Rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (KOM(2013) 620 final). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepatementet) senast den 31 december 2014

Revidera förvaltningsplaner

Naturvårdsverket ska revidera förvaltningsplanerna för björn, järv, lodjur, varg och kungsörn med utgångspunkt i regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191). Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 november 2014.

Älgförvaltning

Naturvårdsverket ska följa upp genomförandet av 2012 års älgjaktsreform bl.a. utifrån fastställda mål i propositionen Älgförvaltningen 2009/10:239. Uppföljningen ska ske i samråd med länsstyrelserna. Naturvårdsverket ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av älgförvaltningen och föreslå eventuella behov av förändringar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 februari 2015.

Översyn av statens vilt

Naturvårdsverket ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Naturhistoriska riksmuséet och Statens veterinärmedicinska anstalt genomföra en översyn av 33 § jaktförordningen (1987:905) i syfte att säkerställa att de arter som räknas upp fortfarande kan betraktas som utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla. Myndigheten bör även se över huruvida statusen för andra viltarter har försämrats i en sådan utsträckning att det finns ett behov av att låta dem omfattas av bestämmelsen. Syftet med bestämmelsen (25 § jaktlagen 1987:259) ska inte äventyras samtidigt som tillvaratagandet bör hållas på en rimlig nivå för att minska de administrativa kostnaderna i samband med omhändertagandet av statens vilt. Naturvårdsverket kan även i övrigt föreslå förändringar som förenklar, förbättrar eller kostnadseffektiviserar hanteringen av statens vilt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Provtagningskrav för fällda sälar

Naturvårdsverket ska efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska Riksmuseet se över provtagningskraven för fällda sälar samt ersättningsnivåerna för inskickade prov i syfte att underlätta hanteringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 december 2014.

Riktlinjer om vissa skadegörande fåglar

Naturvårdsverket ska utforma nationella riktlinjer för förvaltningen av gäss, tranor och svanar som vägledning för länsstyrelsen i det regionala arbetet med förvaltning, förebyggande av samt ersättning för skador. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 december 2014.

PSI-direktivet

Naturvårdsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen gett Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att utveckla. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket27 785
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)27 785

Villkor för anslag 13:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv enligt förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket377 231
ap.1Naturvårdsverket (ram)377 231

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Naturvårdsverket

1. Anslagsposten får användas för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader.

2. Anslagsposten får användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.

3. Av anslagsposten ska 2 000 000 kronor användas för utveckling av konsumentinformation om hållbar konsumtion som ska ingå i den konsumentupplysningstjänst som ska tillhandahållas och samordnas av Konsumentverket. Samverkan ska ske med Konsumentverket. Konsumentinformation inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag ska utgöra en del av tjänsten. 

1:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket209 514
ap.1Miljöövervakning (ram)184 977
ap.2Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m. (ram)12 000
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)12 537
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten83 200
ap.3Miljöövervakning m m - del till HaV (ram)80 200
ap.5Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Miljöövervakning

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, för programmet för utsläpp och avfall, för arbete med utsläppsrätter samt för utvecklingsarbete och internationell rapportering.

ap.2 Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m.

Naturvårdsverket ska betala ut 500 000 kronor halvårsvis, 250 000 kronor betalas ut den 1 januari 2014 och 250 000 kronor utbetalas den 1 juli 2014 till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för informationsinsatser m.m. för att stimulera organisationer till nya och förnyade registreringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Naturvårdsverket ska betala ut 11 500 000 kronor för arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling, 5 750 000 kronor betalas ut till AB Svenska Miljöstyrningsrådet i januari 2014, och samma summa betalas ut till Konkurrensverket den 1 juli 2014. 

ap.3 Miljöövervakning m m - del till HaV

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

ap.5 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Havs- och vattenmyndigheten ska betala ut bidraget till stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI). Bidraget ska användas till att generera och förmedla kunskap och erfarenheter om internationella vattenfrågor, framför allt inom området integrerad vattenförvaltning.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de fyra prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

1:3

Åtgärder för värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket636 535
ap.2Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. (ram)636 535

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.

  1. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, bevarandeplaner, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt till Kungliga nationalstadsparken, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.
  2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser artbevarande, upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, vilt- och rovdjursförvaltning, bekämpning av invasiva främmande arter samt annan övervakning, grön infrastruktur, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
  3. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser friluftsliv och allemansrätt, kommunikation och utbildning inom naturvårdsområdet, regionala landskapsstrategier, terrängkörningsplaner, samt verksamhet som tidigare bedrivits inom ramen för överenskommelsen om det Nationella snöskoterrådet.
  4. Anslagsposten får användas för samebyarnas arbete att ta fram terrängkörningsplaner och genomförande av planerna. Detta sker genom att medel betalas ut till länsstyrelserna i fjällänen (Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten).

  5. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

  6. Högst 3 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket – i arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.
  7. Anslagsposten får användas för bidrag till Centrum för biologisk mångfald inklusive för deras arbete med ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap(NAPTEK) med utgångspunkt från tidigare arbete som genomförts vid Centrum för biologisk mångfald och i överenstämmelse med syfte, inriktning och omfattning som formulerats i regeringsbeslut den 15 december 2005 (dnr M2005/6448/Na) respektive den 15 december 2011 (dnr M2011/3884/Nm).
  8. Anslagsposten får användas för bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).
  9. Hyres- och arrendeintäkter av fastighetsuthyrning, samt intäkter från naturvårdsskötsel m.m. får användas i verksamheten under anslaget.
  10. Högst 4 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Gävleborgs län för åtgärder i syfte att begränsa massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven sommaren 2014.
  11. 1 000 000 kronor ska betalas som bidrag till Sveriges lantbruksuniversitet för att genomföra uppdraget om förebyggande åtgärder till skydd av renar enligt regeringens beslut den 15 november 2011 (dnr 2012/2817/JFS).

 

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket376 018
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)376 018
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning40 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)40 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten2 000
ap.2Sanering o återställ - del till SSM (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

 1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.
 2. Anslagsposten får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete vid länsstyrelserna med tillsyn över förorenade områden i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.
 3. Anslagsposten får användas för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.
 4. Anslagsposten får användas till att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna från risksynpunkt och till akuta saneringsinsatser.
 5. Anslagsposten får användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller beslutat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.
 6. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket för uppdrag om miljörisker från sjunkna vrak. 

ap.2 Sanering o återställ - del till SSM

Anslagsposten får användas för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet. Bidraget får betalas ut till enskilda.  

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten får användas för att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett visst ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande.

1:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket82 162
ap.1Miljöforskning (ram)82 162

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Miljöforskning

 1. Naturvårdsverket ska betala ut högst 17 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.
 2. Naturvårdsverket beslutar hur medlen till övrig miljöforskning ska fördelas. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, beredningsarbete, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen samt finansiering av utländska forskare i de internationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i.
 3. Forskningsmedlen ska främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Anslaget får också användas för svenska forskares arbete med FN:klimatpanel(Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). 
 4. Anslagsposten får användas för IT-baserad administration av forskningsansökningar.
 5. Naturvårdsverket ska betala ut högst 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för produktionen av Arctic Resilience Report.
 6. Anslagsposten får användas för svenska forskares deltagande i den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Naturvårdsverket ska dessutom betala ut högst 1 500 000 kronor till sekretariatet för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) avseende Sveriges bidrag till dess verksamhet.

1:16

Skydd av värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket808 000
ap.1Skydd värdefull natur - till NV (ram)808 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Skydd värdefull natur - till NV

 1. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt värdefulla skogar.
 3. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt värdefulla skogar.
 4. Anslagsposten får användas för förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, utredningar och inventeringar som ger underlag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt sådana övriga kostnader och kostnader för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla naturområden.
 5. Anslagsposten får användas för bidrag till de länsstyrelser som deltar i samverkansprogrammet Komet, kompletterande metoder för skydd av värdefull natur.
 6. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i syfte att se över det utvidgade strandskyddet.

 7. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur.
 8. Inkomster från försäljning av fastigheter ska tillföras anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.10834Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Naturvårdsverket
ap.111 3173 %0
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.16 285Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.25 000Inget0
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:5 Miljöforskning
ap.10Inget0
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.15 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.8ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.157 00038 0009 00010 0002017
ap.335 00010 00010 00015 0002018
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.2210 000112 34890 3317 3212037
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.1870 000358 000343 00050 0002023
ap.3130 00063 00057 00010 0002017
1:5 Miljöforskning
ap.1102 00065 00017 00018 2712017
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.125 00016 0003507 6502063
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2531 436
2014-02-2531 436
2014-03-2531 436
2014-04-2531 436
2014-05-2531 436
2014-06-2531 436
2014-07-2531 436
2014-08-2531 436
2014-09-2531 436
2014-10-2531 436
2014-11-2531 436
2014-12-2531 435
Summa377 231
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Naturvårdsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Jägarexamen/jaktkortregister0010 60010 60000
NOx005 3005 30000
Batterifonden003 9003 90000
Summa0019 80019 80000
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.0043 00043 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter2537006 00006 0006 000
Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter2714000000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552004 00004 0004 000
Summa0010 000010 00010 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturvårdsverket ska använda batterifondens medel på följande sätt fördelat över minst en sexårsperiod räknat från 2009:

 • 404 mkr till insamling och återvinning av de batterier som sattes på marknaden före januari 2009.
 • 40 mkr till återbetalning av miljöavgifterna för batterier som exporterats ut ur Sverige.
 • 20 mkr till Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbetalning av medlen samt tillsyn.
 • 4 mkr till slutförvar av det kvicksilver som har utvunnits från kvicksilverbatterierna.
 • 100 mkr till informationsinsatser för att upprätthålla och utveckla kunskapsnivån avseende batteriinsamling.
 • Resterande medel 205 mkr avsätts till forskning för utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier och ackumulatorer samt till fordonsenergirelaterad batteriforskning. Statens energimyndighet ska fördela forskningsmedlen. Naturvårdsverket ska betala ut medel till Energimyndigheten när projekt är beviljade.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. får Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndighete förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger    20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.
 2. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Luis Caballero
Kopia till

Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Konsumentverket
Folkhälsomyndigheten
Arbetsgivarverket
länsstyrelserna
Trygghetsstiftelsen
Statens pensionsverk
Boverket
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald
Sveriges lantbruksuniversitet, Viltskadecenter
Statens veterinärmedicinska anstalt
Livsmedelsverket
Sametinget
Kemikalieinspektionen
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
IVL Svenska Miljöinstitutet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Trafikverket
Sjöfartsverket
Konkurrensverket
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Naturhistoriska riksmuseet
Svenskt Friluftsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedish Water House

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:29, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

M2013/3156/S
M2013/3175/S (delvis)
M2013/2632/S
M2012/1691/Nm
M2013/1058/Nm
M2013/2345/Nm