Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:19

2013-12-19
UF2013/75605/UD/PLAN
UF2013/77720/UD/USTYR
UF2013/14413/USTYR m.fl.
Se bilaga 1
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
10525 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96, prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2014 ska Sida särskilt prioritera:

 • att i uppföljningen av den verksamhet som Sida stödjer utveckla analys och bedömning av resultat,
 • att säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik inklusive rapporteringen till OECD/DAC,
 • att utveckla metoder för innovativa bistånds- och finansieringsformer, inklusive den bredare användningen av ICT,
 • att fortsätta framstegen i arbetet med att förbättra den interna styrningen och kontrollen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen redovisa och analysera resultat av Sidas strategistyrda verksamhet. Redovisning ska baseras på den årliga strategirapporteringen och avse prestationer och effekter.

Vidare ska Sida redovisa sammanfattningar samt slutsatser av de strategiska utvärderingar som har publicerats av myndigheten under året.

Sida ska även göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, en analys och bedömning av verksamhetens resultat samt mervärdet av myndighetssamverkan.

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa:   

 • förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår på området minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig) respektive av insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW); rapporteringen ska ske senast den 28 februari, 
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske senast den 1 mars samt den 15 september. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd,
 • prognoser för genomförandet (volym och inriktning) av handelsrelaterade insatser senast den 30 mars samt den 30 september, i enlighet med riktlinjer för handelsrelaterat utvecklingssamarbete (UD2007/46001/UP och UF2009/5682/UP). Dessutom bör Sida i samband med dessa redogöra för prognoser för handelsrelaterade biståndsinsatser till och med år 2015,
 • prestationer rörande de administrativa kontroll- och prövningsmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om,
 • hur myndigheten integrerar arbetet med att verka för att nå generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen i den löpande verksamheten.

Utgiftsprognoser 2014-2018

Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om, för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2014: 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober.

Beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget

Sida ska i det budgetunderlag som redovisas under 2014 lämna en fördjupad redogörelse för bemyndiganden för anslag och anslagsposter i enlighet med den struktur som ESV föreskriver. Undantaget redovisningen är de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. För de geografiska anslagsposterna ska underlaget vara specificerat med indikativa belopp på strateginivå.

3

Uppdrag

Förlängningar och villkor för vissa strategier

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Albanien, Kosovo, Serbien, Ukraina, Georgien, Ryssland, Västbanken och Gaza, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Guatemala, Kambodja, Liberia, Mocambique, Rwanda, Turkiet, Uganda, Colombia, Kenya, Mali, Zimbabwe och för regionalt arbete med hiv/aids, SRHR samt hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2014, eller tills dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier. 

Vidare ska Sida i det bilaterala utvecklingssamarbetet med Rwanda avvakta med att ingå avtal med Rwandas regering och dess myndigheter samt avvakta med utbetalningar till pågående bilaterala projekt och program avtalade med Rwandas regering och dess myndigheter. Undantag får ske efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Strategin för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder (miljölån), förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2014, eller tills dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

De verksamhetsområden (B4D och ICT4D) i strategin för kapacitetsutveckling och samverkan, i de delar de inte ersatts av resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten, förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2014, eller tills dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

Fullständig jämställdhetsintegrering

I syfte att bidra till resultat på jämställdhetsområdet, uppdras Sida att beskriva hur myndigheten ytterligare kan öka jämställdhetsintegrering i biståndet. Redovisningen ska bl.a. inkludera en beskrivning av hur myndigheten arbetar med jämställdhetsintegrering och vad som görs för ökad jämställdhetsintegrering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2014.

Challenge fund med inriktning SRHR och sanitet

Sida uppdras att, inom ramen för strategin för globala insatser för socialt hållbar utveckling, medverka till att initiera och stödja en ”challenge fund” med inriktning på SRHR och sanitet för länder som är längst ifrån att uppnå MDG 4 och 5. En redovisning av arbetet med att initiera fonden ska lämnas i en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 december 2014. Redovisningen av fondens resultat ska ske inom ramen för ordinarie strategirapportering.

Innovativa bistånds- och finansieringsformer

Sida uppdras att redovisa myndighetens arbete med att utveckla innovativa bistånds-och finansieringsformer. Redovisningen ska innehålla en analys av möjligheterna för myndigheten att öka användningen av biståndsformer såsom exempelvis lån och garantier, Challenge Funds, fonder och direktinvesteringar, samt nya kombinationer av instrument och aktörer. Sida ska i redovisningen av uppdraget redogöra för hur myndigheten kan använda innovativa bistånds-och finansieringsformer mer effektivt och samverka med andra relevanta aktörer inom området, såsom Swedfund. Sida ska redogöra för en plan hur innovativa bistånds-och finansieringsformer genomgripande kan utnyttjas effektivt och löpande i hela verksamheten som myndigheten bedriver. Vidare ska Sida redogöra för eventuella förslag där ökad användning av innovativa bistånds- och finansieringsformer bedöms kräva regeringens behandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast 31 juli 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete29 812 553
ap.1Humanitära insatser (ram)2 880 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)94 300
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 700 000
ap.6Asien (ram)1 480 000
ap.7Latinamerika (ram)510 000
ap.9Afrika (ram)5 350 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)845 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 158 000
ap.13Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ram)956 000
ap.14Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ram)734 000
ap.15Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ram)1 301 000
ap.16Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ram)700 000
ap.26Globala insatser för mänsklig säkerhet (ram)200 000
ap.28Kapacitetsutveckling och utbyten (ram)473 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)835 879
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)3 815 354
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)6 473 341
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)306 679

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7
ap.9ap.13ap.14ap.15ap.16
ap.17ap.23ap.26ap.28ap.32
 • Finansieringen av insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer i länder som inte definieras som låg- eller medelinkomstländer enligt OECD/DAC:s klassificering ska fasas ut under 2014.
 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får under 2014 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.
 • Sida ska tillse att beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, sker i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Preer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

ap.1 Humanitära insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för humanitärt bistånd.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället. Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Sida ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategier eller motsvarande.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska i första hand användas i enlighet med gällande resultatstrategier eller motsvarande.

Endast när tilldelade medel inte fullt ut kan nyttiggöras inom ramen för gällande resultatstrategier eller motsvarande, får medlen även användas för särskilda multilateralt kanaliserade insatser i Afrika, som syftar till uppfyllande av millenniemål 3 för att öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning, millenniemål 4 och 5 för minskad mödra- och barnadödlighet, samt av millenniemål 7 för att säkra en hållbar utveckling. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om sådana insatser.

ap.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

Medel om högst 80 miljoner kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 (UF2010/34078/UP).

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.

ap.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategier eller motsvarande.

ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande.

ap.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.28 Kapacitetsutveckling och utbyten

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014 (UF2009/75123/UP), undantaget programmet till stöd för svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (U-forsk) samt programmet för stöd till samarbete mellan forskare i dessa länder och forskare i Sverige (Swedish Research Links), som från och med 2013 överförts till Vetenskapsrådet.

Av medlen ska minst 55 000 000 kronor avse forskning om sjukdomar med fokus på fattiga barn och minst 25 000 000 kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete985 189
ap.1Sida (ram)985 189

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete64 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)64 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande.

Medlen ska även användas för samarbete inom miljöområdet och avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2013

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0
ap.3Reformsamarbete i Östeuropa (UD) (ram)0
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)0
ap.6.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)0
ap.6.2Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)

Generella villkor för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD)
Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande resultatstrategi eller motsvarande. 

ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.186 4003 %0
ap.22 8293 %0
ap.551 0003 %0
ap.644 4003 %0
ap.715 3003 %0
ap.9160 5003 %0
ap.1328 6803 %0
ap.1422 0203 %0
ap.1539 0303 %0
ap.1621 0003 %0
ap.1725 3503 %0
ap.2334 740Inget0
ap.266 0003 %0
ap.2814 1903 %0
ap.30114 4603 %0
ap.31194 2003 %0
ap.3225 0763 %0
ap.339 2003 %0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.129 5563 %0
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.3 (2013)03 %0
ap.6.1 (2013)03 %0
ap.6.2 (2013)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.2ram
ap.1.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3110 00055 00040 00015 0002017
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1900 000600 000300 00002025
ap.2110 00060 00030 00020 0002025
ap.52 000 0001 200 000800 00002025
ap.62 400 0001 100 000755 000545 0002025
ap.7720 000400 000200 000120 0002025
ap.97 640 0003 300 0002 000 0002 340 0002025
ap.131 260 000650 000290 000320 0002025
ap.141 300 000490 000375 000435 0002025
ap.152 000 000800 000680 000520 0002025
ap.161 200 000380 000325 000495 0002025
ap.17900 000475 000270 000155 0002025
ap.232 210 000700 000600 000910 0002025
ap.26180 00090 00063 00027 0002025
ap.28500 000215 000165 000120 0002025
ap.3022 760 0004 236 9454 204 49514 318 0302025
ap.3114 430 0002 706 5733 470 1428 201 2102025
ap.321 690 000600 000450 000640 0002025
ap.3326 00011 7007 70002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)26 900
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2582 099
2014-02-2582 099
2014-03-2582 099
2014-04-2582 099
2014-05-2582 099
2014-06-2582 099
2014-07-2582 099
2014-08-2582 099
2014-09-2582 099
2014-10-2582 099
2014-11-2582 099
2014-12-2582 100
Summa985 189
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Yosef Belachew
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-FIM
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-IH
Utrikesdepartementet-KOM
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet-ESA
Socialdepartementet-SFÖ
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:19, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

UF2013/75605/UD/PLAN
UF2013/77720/UD/USTYR
UF2013/14413/USTYR
UF2013/78294/UD/USTYR