Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2013-11-21
UF2013/69871/UD/USTYR (delvis)
UF2013/70372/UD/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
10525 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/12:99, prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91, prop. 2012/13:99 utg.omr. 7, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287 , prop. 2013/14:2 utg.omr. 7, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:41).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2013 ska Sida särskilt prioritera:

 • att i uppföljningen av den verksamhet som Sida stödjer utveckla analys och bedömning av resultat,
 • att säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik inklusive rapporteringen till OECD/DAC,
 • att åtgärda kvarvarande brister i den interna styrningen och kontrollen,
 • fortsatt utveckling av samverkan med näringslivets aktörer, genom ex. B4D och ICT4D samt genom användning av finansieringsformer som lån och garantier,
 • att utveckla myndighetens förmåga att hantera och förebygga korruption, och
 • att anpassa verksamheten till de åtaganden som överenskommits på högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan, i synnerhet vad gäller resultat, transparens och näringslivets roll i utvecklingssamarbete.

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen redovisa och analysera resultat av Sidas strategistyrda verksamhet. Redovisning ska baseras på den årliga strategirapporteringen och avse prestationer och effekter.

Vidare ska Sida redovisa sammanfattningar samt slutsatser av de strategiska utvärderingar som har publicerats av myndigheten under året.

Sida ska även göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, en analys och bedömning av verksamhetens resultat samt mervärdet av myndighetssamverkan.

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa:   

 • förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • en sammanställning av biståndet på området minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig) för föregående verksamhetsår; rapporteringen ska ske senast den 28 februari, 
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske senast den 1 mars samt den 15 september,
 • prognoser för genomförandet (volym och inriktning) av handelsrelaterade insatser senast den 30 mars samt den 30 september, i enlighet med riktlinjer för handelsrelaterat utvecklingssamarbete (UD2007/46001/UP och UF2009/5682/UP). Dessutom bör Sida i samband med dessa redogöra för prognoser för handelsrelaterade biståndsinsatser till och med år 2014,
 • prestationer rörande de administrativa kontroll- och prövningsmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

Utgiftsprognoser 2013-2017

Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om, för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2013: 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober.

Beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget

Sida ska i det budgetunderlag som redovisas under 2013 lämna en fördjupad redogörelse för bemyndiganden för anslag och anslagsposter i enlighet med den struktur som ESV föreskriver. Undantaget redovisningen är de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. För de geografiska anslagsposterna ska underlaget vara specificerat med indikativa belopp på strateginivå.

2

Organisationsstyrning

Sida ska undersöka och, i den omfattning som bedöms lämplig, inleda arbetet med en anslutning till de tjänster som Statens servicecenter erbjuder. Uppdraget ska omfatta den administrativa stödverksamheten inklusive verksamheten lokaliserad till Gotland.

3

Uppdrag

Strategier i det bilaterala landdestinerade utvecklingssamarbetet

Sida uppdras att för följande strategier inleda arbetet med att ta fram underlag enligt närmare anvisningar i kommande ingångsvärden som regeringen beslutar om: Bangladesh, Bolivia, Colombia, Guatemala, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Mocambique, det palestinska området (Västbanken/Gaza), Rwanda, Turkiet, Västra Balkan, Östeuropa, Uganda, Zimbabwe, Sydsudan och för regionalt arbete med hiv/aids, SRHR samt hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara.

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Albanien, Kosovo, Serbien, Tanzania, Zambia samt Västbanken och Gaza förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2013, eller till dess att beslut dessförinnan fattats av regeringen om nya strategier.

Förhållningssättet för Somalia förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2013, eller till dess att beslut dessförinnan fattats av regeringen om ny strategi.

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Guatemala, Kambodja, Liberia, Mocambique, Rwanda, Turkiet, Uganda, Colombia, Kenya, Mali, Zimbabwe och för regionalt arbete med hiv/aids, SRHR samt hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, förlängs att gälla längst t.o.m. den 31 december 2014, eller tills dess att beslut dessförinnan fattats av regeringen om nya strategier. 

Biståndet genom samarbetsstrategier till Irak respektive Bolivia ska fasas ut 2014-2015 respektive 2014-2016. Sida ska utarbeta och fastställa en utfasningsplan för respektive land inom de områden som idag omfattas av samarbetsstrategin. Syftet med utfasningsplanen är att säkerställa hållbara resultat och en ansvarsfull utfasning av Sveriges internationella bistånd. Stödet till Irak ska inte överstiga 120 miljoner kronor år 2014 och 60 miljoner 2015. För Bolivia ska stödet inte överstiga 125 miljoner kronor år 2014, 112 miljoner kronor 2015 och 30 miljoner kronor 2016. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i utarbetandet av utfasningsplanerna.

Biståndet till Burkina Faso ska vara utfasat senast vid utgången av 2016. Sida ska utarbeta och fastställa en utfasningsplan i syfte att säkerställa en ansvarsfull utfasning av det bilaterala utvecklingssamarbetet. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i utarbetandet av utfasningsplanen. Riktlinjer för utfasningsstrategier/planer (bilaga 2 till regeringsbeslut UD2007/38085/USTYR) ska vara vägledande vid utarbetande av utfasningsplanen.

Vidare ska Sida i det bilaterala utvecklingssamarbetet med Rwanda avvakta med att ingå avtal med Rwandas regering och dess myndigheter samt avvakta med utbetalningar till pågående bilaterala projekt och program avtalade med Rwandas regering och dess myndigheter. Undantag får ske efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Med ändring av regeringsbeslut den 23 februari 2012 om ändring av samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika (UF2012/12684/UD/MENA) ska Sidas slutsatser och rekommendationer från halvtidsöversyn av strategin vara Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillhanda senast den 15 oktober 2013.

Hbt-personers rättigheter

Sida uppdras att beskriva myndighetens arbete för homo-, bi- och transpersoners (hbt-personers) rättigheter i utvecklingssamarbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 december 2013.

Rapportering av klimat- respektive miljöinsatser

Med ändring av tidigare beslut avseende den bilaterala delen av regeringens särskilda klimatsatsning (UF2008/13078/UP, reviderat genom UF2009/87135/USTYR), ska Sida inkomma med slutrapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2013.

Sida uppdras att beskriva myndighetens samlade arbete med klimat- respektive miljöinsatser i utvecklingssamarbetet. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) närmare om redovisningens utformning. Redovisningen ska bl.a. innehålla en redogörelse för hur stor andel av det svenska biståndet som går till miljö- och klimatrelaterade insatser samt en redogörelse för hur miljö- och klimatbiståndet beräknas. Redovisningen avseende klimat bör bygga på den särskilda rapportering Sida gör inom ramen för Sveriges rapportering till UNFCCC. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med utgångspunkt i den vägledning för nationell rapportering som antagits av Sverige i Konventionen om biologisk mångfald 2010 och konventionens preliminära rapporteringsramverk för mobilisering av resurser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete27 837 646
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)2 791 253
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)94 300
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 526 932
ap.6Asien (ram)1 526 725
ap.7Latinamerika (ram)550 000
ap.9Afrika (ram)5 201 810
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)820 000
ap.13Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ram)777 261
ap.14Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ram)585 000
ap.15Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ram)811 000
ap.16Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ram)701 000
ap.26Globala insatser för mänsklig säkerhet (ram)200 000
ap.28Kapacitetsutveckling och utbyten (ram)417 739
ap.32Forskningssamarbete (ram)835 879
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)3 987 425
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)6 757 479
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)253 843

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7ap.9ap.13
ap.14ap.15ap.16ap.17ap.26ap.28ap.32

 • Undantag från användning av medel i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd får dock göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete.
 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.
 • Sida ska tillse att beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, sker i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Preer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med gällande strategi för humanitärt bistånd. Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället. Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Sida ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska i första hand användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

Endast när tilldelade medel inte fullt ut kan nyttiggöras inom ramen för gällande samarbetsstrategier eller motsvarande, får medlen även användas för särskilda multilateralt kanaliserade insatser i Afrika, som syftar till uppfyllande av millenniemål 4 och 5 för minskad mödra- och barnadödlighet samt av millenniemål 7 för att säkra en hållbar utveckling. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om sådana insatser.

ap.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering

Medel om högst 305 miljoner kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 (UF2012/21825/UD/UP).

Medel om högst 80 miljoner kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 (UF2010/34078/UP).

Medlen ska även användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.

Medlen ska även användas för att stärka antikorruptionsarbetet.

ap.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

Medel ska även användas i enlighet med strategi för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder (miljölån) (UF2009/27922/USTYR). Strategin förlängs att gälla till och med utgången av 2013 eller tills dess regeringen fattat beslut om ny strategi.

Medlen ska även användas för bidrag till SIWI, Stockholm International Water Institute.

ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

Medlen ska även användas för insatser för tillgång till rent vatten och sanitet, med särskilt fokus på kvinnor och barn.

ap.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

Medlen ska även användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (UF2010/46581/USTYR).

Medlen avser även insatser för ökad livsmedelssäkerhet och ska i första hand främja stärkt livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på Afrika, främst genom ökad produktivitet i jordbruket, bättre fungerande marknader och villkor för kvinnor som utgör en stor andel av de verksamma inom denna sektor.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Medlen ska användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

Medel för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet ska användas främst i enlighet med policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 och i enlighet med policy för Sveriges humanitära bistånd 2010-2016. En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet. Samråd kring planerade insatser ska ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen ska även användas för bistånd när det gäller internationellt utvecklingssamarbete på området minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), som en del i de folkrättsliga skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Ottawa-konventionen, konventionen om klusterammunition och konventionen om särskilt inhumana vapen.

ap.28 Kapacitetsutveckling och utbyten

Medlen ska användas i enlighet med tillämpliga delar i strategi för kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (UF2010/46581/USTYR).

Medlen får användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal som har deltagit i Sidas resursbasprogram. Bidraget ska inte överstiga nivån för svensk arbetslöshetsersättning. I enlighet med avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter ska denna typ av anställning inte ge anställningstrygghet och anställningstiden ska vara högst fem månader.

Av medlen ska stöd om högst 8 000 000 kronor avse Sveriges frivilliga bidrag till OECD DAC.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014 (UF2009/75123/UP), undantaget programmet till stöd för svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (U-forsk) samt programmet för stöd till samarbete mellan forskare i dessa länder och forskare i Sverige (Swedish Research Links), som från och med 2013 överförts till Vetenskapsrådet.

Av medlen ska minst 55 000 000 kronor avse forskning om sjukdomar med fokus på fattiga barn och minst 25 000 000 kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete981 629
ap.1Sida (ram)981 629

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 247 510
ap.3Reformsamarbete i Östeuropa (UD) (ram)39 510
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 208 000
ap.6.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 158 000
ap.6.2Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)50 000

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)

Generella villkor för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD)
Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet fattar.

ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får utöver insatser inom ramen för samarbetsstrategier genomföra regionala insatser i Östeuropa.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.
 • För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Valobservatörsinsatser kan även avse Centralasien. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.
 • Sida ska tillse att beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, sker i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Preer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.
 •  

ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete64 000
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)64 000
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)35 000
ap.1.3Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram)29 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet

Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland.  

ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.20Inget0
ap.1.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.184 1503 %0
ap.22 8293 %0
ap.546 5003 %0
ap.645 8023 %0
ap.716 5003 %0
ap.9157 4703 %0
ap.1323 5507 7390
ap.1417 550Allt0
ap.1524 330Allt0
ap.1621 030Allt0
ap.1724 6003 %0
ap.266 000Allt0
ap.2812 300Allt0
ap.30123 286Allt0
ap.31199 081Allt0
ap.3225 0763 %0
ap.339 5009 8260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.129 1493 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.31 1853 %0
ap.6.134 7403 %0
ap.6.21 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.211:1 ap.13100 %
1:1 ap.221:1 ap.13100 %
1:1 ap.231:1 ap.14100 %
1:1 ap.241:1 ap.16100 %
1:1 ap.251:1 ap.13100 %
1:1 ap.271:1 ap.30100 %
1:1 ap.341:1 ap.31100 %
1:1 ap.35.11:1 ap.31100 %
1:1 ap.35.21:1 ap.33100 %
1:1 ap.361:1 ap.33100 %
1:1 ap.371:1 ap.31100 %
1:1 ap.381:1 ap.30100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.21ram
ap.22ram
ap.23ram
ap.24ram
ap.25ram
ap.27ram
ap.34ram
ap.35.1ram
ap.35.2ram
ap.36ram
ap.37ram
ap.38ram
ap.39ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.250 00025 00025 00002015
ap.1.360 00048 00012 00002015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1700 000550 000100 00050 0002023
ap.250 00030 00015 0005 0002023
ap.51 200 000800 000300 000100 0002023
ap.62 232 0001 370 000600 000262 0002023
ap.7700 000400 000200 000100 0002023
ap.97 268 0004 468 0001 700 0001 100 0002023
ap.131 050 000580 000280 000190 0002023
ap.14980 000440 000340 000200 0002023
ap.151 500 000600 000600 000300 0002023
ap.161 200 000600 000400 000200 0002023
ap.17900 000450 000250 000200 0002023
ap.26180 000100 00050 00030 0002023
ap.28750 000440 000230 00080 0002023
ap.3025 750 0004 639 3384 149 59016 960 4612023
ap.3113 809 9001 158 1101 390 56511 261 2252023
ap.321 550 000650 000480 000420 0002023
ap.3354 10046 4007 70002023
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.362 00037 30012 00012 0002019
ap.6.12 130 0001 024 126689 238416 6362019
ap.6.280 00050 00030 00002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 samt anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap. 3 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)29 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2580 969
2013-02-2580 969
2013-03-2580 969
2013-04-2580 969
2013-05-2580 969
2013-06-2580 969
2013-07-2582 636
2013-08-2582 636
2013-09-2582 636
2013-10-2582 636
2013-11-2582 636
2013-12-2582 635
Summa981 629
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Yosef Belachew
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-FIM
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-IH
Utrikesdepartementet-PIK
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet-ESA
Socialdepartementet-SFÖ
Utbildningsdepartementet
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket