Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2013-12-12
N2013/1202/E
N2013/5747/E
N2013/5748/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
68121 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Fysisk leveranssäkerhet

Elsäkerhetsverket ska, årligen, till och med år 2014, redovisa resultaten av myndighetens uppdrag att, efter överenskommelse med nätmyndigheten enligt ellagen (1997:857), utöva fysisk tillsyn avseende krav på trädsäkring enligt de föreskrifter som nätmyndigheten utfärdat.

Uppdrag om behov av information gällande elfordons laddinfrastruktur

Regeringen konstaterar att det för närvarande pågår en snabb utveckling gällande elfordon och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Regeringen anser därför att det finns skäl att se över allmänhetens behov av information vad gäller de säkerhetskrav som ställs vid laddning av elfordon. Elsäkerhetsverket ska därför utreda informationsbehovet om och innebörden av kraven på elsäkerhet vid laddning av elfordon och vilka standarder som gäller. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Elsäkerhetsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket52 507
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)52 507

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 5753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 376
2014-02-254 376
2014-03-254 376
2014-04-254 376
2014-05-254 376
2014-06-254 376
2014-07-254 376
2014-08-254 376
2014-09-254 376
2014-10-254 376
2014-11-254 376
2014-12-254 371
Summa52 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Publikationsverksamhet
Publikationsförsäljning005005050
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520035 900035 90035 900
Behörighetsavgift2552002 00002 0002 000
Nätövervakningsavgift25520021 000021 00021 000
Elberedskapsavgift255200261 5000261 500261 500
Ersättning för provade produkter2552006000600600
Summa00321 0000321 000321 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras delvis med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter. Dessa avgifter tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: övriga offentlighetsrättsliga avgifter.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Anna Carlsson
Kopia till

Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap