Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:2

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
10137 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. Forte ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika stödformer,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten.

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte och per huvudområde samt uppdelat på forskning om barn och ungdomar, äldre, funktionshinder, arbetsliv, socialförsäkring, välfärd, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelat i tillämpbara delar.

2. Forte ska redovisa insatser för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

3. Forte ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som har använts till kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Forte ska redogöra för resultaten av rådets arbete med att främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

5. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden.

6. Forte ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av kommunikationsinsatser och bedöma insatsernas resultat.

7. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

8. Forte ska redovisa arbetet med att utveckla beredningsorganisationen för att bl.a. säkra kvalitet, effektivitet och internationellt inslag i beredningsprocessen.

9. Forte ska redovisa och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Prognos

Forte ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli 

27 oktober

3

Uppdrag

Satsningar i propositionen Forskning och innovation

Forte ska genomföra och redovisa i årsredovisningen de satsningar som beskrivs i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151), särskilt gällande stöd till forskning om åldrande och hälsa, forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt vårdforskning. Forte ska stärka vårdforskningens koppling till vård- och omsorgsverksamheternas behov, nyttiggöra forskningsresultaten samt stärka det innovativa praktiknära forskningssamarbetet där implementeringsforskning är en viktig del. Forte ska vidare utveckla ett långsiktigt flerårigt tvärvetenskapligt program för forskning inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Forte ska samverka med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Forskning inom äldreområdet

I samband med årsredovisningen ska Forte till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) redovisa de satsningar som fått stöd enligt regeringsbeslut daterat den 5 februari 2009, med diarienummer S2009/1104/FST.

Utveckla former för kommunikation och nyttiggörande

Forte ska utveckla former för ökad kommunikation med bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter. Kommunikationen ska gälla relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen, som behov av och ökat nyttiggörande av forskningsresultat.

Verksamhetsnära forskning om psykosociala insatser

Forte ska fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen om verksamma metoder för att stödja inflytande och delaktighet på olika livsområden för personer med psykisk ohälsa samt öka kunskapen om effekter av psykosociala insatser av socialtjänsten och hälso- och sjukvården till målgruppen. Inom ramen för detta uppdrag ska Forte utveckla former för ökad delaktighet och inflytande i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen för bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter.

Forte får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och det diarienummer som detta beslut har.

Kunskapsöversikt

Forte ska ta fram en kunskapsöversikt beträffande forskning om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Forte får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 7 Effektiv sjukskrivningsprocess. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och det diarienummer som detta beslut har.

Internationella samarbeten

Forte bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

Uppgifter om beviljade projekt

Forte ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivning av forskningen. När Forte utlyser medel för forskning ska rådet informera om att uppgifter i ansökningshandlingar kan komma att publiceras.

Finansiell uppföljning

Forte ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Forte ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) hur uppdraget har slutförts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd28 564
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)28 564

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd512 442
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)512 442

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt  vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Anslaget ska finansiera strategiska satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) samt propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151). Forte ska använda minst:

- 20 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

- 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning

- 40 000 000 kronor för vårdforskning

- 50 000 000 kronor för forskning om åldrande och hälsa 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.18573 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.115 3733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.1973 000506 200318 300148 5002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2545 084
2014-02-2545 084
2014-03-2545 084
2014-04-2545 084
2014-05-2545 084
2014-06-2545 084
2014-07-2545 084
2014-08-2545 084
2014-09-2545 084
2014-10-2545 084
2014-11-2545 084
2014-12-2545 082
Summa541 006
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Karin Mossler
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem