Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2013-12-19
U2013/7791/UH
U2013/7484/SAM (delvis)
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
10395 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har beslutat om Universitetskanslersämbetets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Universitetskanslersämbetets verksamhet ska bedrivas och redovisas i enlighet med myndighetens instruktion.

1

Mål och återrapporteringskrav

När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska senast den 31 oktober 2014 redovisa omdömena för de utbildningar som återstår i utvärderingscykeln för 2011—2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Vidare ska det i redovisningen ingå uppgifter om antal examina under 2013 för respektive utbildning.

Universitetskanslersämbetets uppdrag att granska vissa utbildningar som inte leder till en examen (U2009/427/UH) ska även omfatta dels annan högskoleutbildning som inte ingår i systemet för utbildningsutvärdering, dels högskoleutbildningar där ämbetet bedömer att det finns ett särskilt behov av kvalitetssäkring utanför ordinarie utvärderingscykel.

Granskning av effektivitet

I Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ingår bl.a. att

  • följa universitets och högskolors resursutnyttjande, och särskilt utveckla uppföljningen av inaktiva studenter,
  • utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt, och
  • följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden.

Uppföljning och analys

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport.

Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas.

Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. I uppdraget ingår att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för utländska akademiker som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

3

Uppdrag

Jämställdhet i högskolan

Universitetskanslersämbetets uppdrag om jämställdhet i högskolan (U2010/5703/UH) förlängs och ska i stället redovisas senast den 31 maj 2014. 

Dimensionering av utbildning

I syfte att säkerställa att universitet och högskolor har en effektivt fungerande dimensionering av utbildningsutbudet får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp hur lärosätena arbetar med dimensionering. I uppdraget ingår att dels undersöka vilka underlag universitet och högskolor använder sig av för att dimensionera utbildningarna med anledning av studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, dels kartlägga samarbeten mellan lärosätena och andra myndigheter i fråga om dimensionering av utbildning. Universitetskanslersämbetet ska sprida resultaten av uppföljningen till universitet och högskolor och föreslå eventuella åtgärder för att förbätta arbetet.

Vidare får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna och lärarutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Universitetskanslersämbetet ska i årsredovisningen redogöra för hur uppdraget har genomförts.

Kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällsvetenskap

Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att följa upp den höjning av ersättningsbeloppen inom utbildningsområdena humaniora, juridik, teologi och samhällsvetenskap som har skett i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna inom dessa områden. I uppdraget ingår att redovisa och analysera hur medlen har använts och hur kvaliteten i utbildningarna har påverkats. Uppdraget ska delrapporteras senast den 30 november 2014 och slutrapporteras senast den 31 maj 2015.

Redovisning till Bonus Presskopia

Universitetskanslersämbetet ska senast den 5 maj 2014 överlämna en redovisning till Bonus Presskopia ek.för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2013.

Utgiftsprognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2014—2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 16 januari,

- 21 februari,

- 5 maj,

- 28 juli, och

- 27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet135 617
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)135 617

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 0693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2511 301
2014-02-2511 301
2014-03-2511 301
2014-04-2511 301
2014-05-2511 301
2014-06-2511 301
2014-07-2511 301
2014-08-2511 301
2014-09-2511 301
2014-10-2511 301
2014-11-2511 301
2014-12-2511 306
Summa135 617
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen diponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, ESA, SFÖ
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska högskolan, Stockholm