Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2013-12-19
M2013/3175/S
(delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet112 500
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)111 000
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 500
ap.2del till Regeringskansliet (ram)2 500

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

1. Myndigheten ska medverka i och ingå avtal om att förvärva utsläppsenheter från projekt som genomförs inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet, CDM och JI, samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer, som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012 samt det nationella målet för år 2020. Avtal om förvärv av utsläppsenheter får ingås direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder och i andra multilaterala initiativ. De internationella insatsernas bidrag till det svenska utsläppsminskningsmålet bör uppgå till 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter för perioden t.o.m. 2020 (inkluderande redan kontrakterade och förvärvade volymer).

2. Myndigheten ska verka för att de befintliga mekanismerna under Kyotoprotokollets funktion kontinuerligt förbättras och ska bidra till utvecklingen av nya marknadsmekanismer och system för handel med utsläppsrätter, inom ramen för FN:s klimatkonvention eller andra internationella initiativ.

3. Myndigheten får ingå överenskommelser om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska anpassa insatserna till förutsättningarna utifrån utvecklingen i de internationella klimatförhandlingarna, utvecklingen av befintliga och nya mekanismer samt situationen på utsläppsmarknaden. Myndigheten ska i genomförandet sträva efter en betydande andel bilaterala insatser med beaktande av insatsernas samlade kostnadseffektivitet.

4. Myndigheten ska ta särskild hänsyn till insatsernas additionalitet, kostnadseffektivitet och bidrag till hållbar utveckling. Fokus för projekten bör fortsatt vara på förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering inklusive projekt som minskar utsläpp av så kallade kortlivade klimatgaser. Utrymme för andra eller nya typer av projekt kan ges om så bedöms lämpligt. Myndigheten bör inte ingå avtal, bilateralt eller via fonder, om förvärv av utsläppsenheter från industrigasprojekt (av typen HFC23 eller NO2). När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett betydande inflytande vid val av enskilda projekt. Myndigheten bör eftersträva en god regional spridning av projekten och göra särskilda satsningar på minst utvecklade länder och små önationer under utveckling.

5. Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av CDM- och JI-programmet som inkluderar en prognos för hur förvärv och leverans av utsläppsutrymme kommer att utvecklas fram till målet 2020. Myndigheten ska, efter samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, i denna redovisning även särskilt redogöra för projektens bidrag till hållbar utveckling i värdländerna.

6. Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. Högst 1 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Partnership for Market Readiness vid Världsbanken. Högst 500 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Prototype Carbon Fund vid Världsbanken respektive Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Högst 4 000 000 kronor får användas för kompletterande insatser som syftar till att utveckla marknaden för CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer och för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa mekanismer. Högst 1 000 000 kronor får användas till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention, exempelvis arbete som leds eller koordineras av CDM-styrelsen (CDM Executive Board) inklusive paneler och kommittéer under denna.

ap.2 del till Regeringskansliet

Disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för utveckling av mekanismer och utsläppshandel bl.a. genom deltagande i pilotprojekt. Anslaget får även användas för förvärv av utsläppsutrymme för klimatkompensation av Regeringskansliets flygresor utanför EU.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av EU:s system för handel med utsläppsrätter och utsläppsutrymme inom ramen för EU:s ansvarsfördelningsbeslut samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.13 330Inget0
ap.275Inget0
ap.345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 811 000187 000257 0001 268 388
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för multilateralt utvecklingssamarbete
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, energienheten
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket