Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2013-12-19
N2013/5887/ITP
N2013/5883/KLS (delvis)
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket8 000
ap.2E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket (ram)8 000
Disponeras av Skatteverket10 000
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)10 000
Disponeras av Bolagsverket3 000
ap.7Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet17 048
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen (ram)17 048

Villkor för anslag 2:6

ap.2 E-handel i staten del till Ekonomistyrningsverket

Anslagsposten ska användas för att främja arbetet med e-handel i staten. Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura. Ekonomistyrningsverket ska arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation och ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kammarkollegiet inom arbetet Single Face to Industry.

Anslagsposten får också användas för att främja arbetet med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten ska användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster och för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån offentlig sektors behov. Anslagsposten får också användas till deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

E-legitimationsnämnden ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inkomma med en årsberättelse för 2013 samt en aktivitets- och tidplan för 2014 senast den 22 februari 2014.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av statsförvaltningen

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Projekten ska effektivisera flera myndigheters verksamhet och möjliggöra besparingar på de myndigheter eller sakanslag där nyttorna materialiseras.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av statsförvaltningens digitalisering.

ap.7 Gem. e-förv.proj - del till Bolagsverket

Anslagsposten ska användas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (dnr N2011/1860/ENT).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.203 %0
ap.33003 %0
ap.403 %0
ap.703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse
ap.5ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA och MSS
Näringsdepartementet/ENT och KLS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
E-legitimationsnämnden