Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2013-12-19
L2013/718/DL
L2013/1071/DL
L2013/2423/DL m.fl.
Se bilaga 1
Livsmedelsverket
Box 622
75126 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Livsmedelsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 23, bet. 2013/14:MJU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

- där så är lämpligt göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som myndighetens insatser har haft, återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

- redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Livsmedelsverket ska senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014 redovisa prognoser för 2014-2018. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Sverige - det nya matlandet

Livsmedelsverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. Livsmedelsverket ska externt kommunicera sitt arbete i enlighet med den framtagna kommunikationsplattformen. I uppdraget ligger att redovisa arbetet så väl kvalitativt som kvantitativt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 1 mars 2014.

Offentliga måltider

Livsmedelsverket ska, inom ramen för Sverige – det nya matlandet, ansvara för det nationella kompetenscentrum för den offentliga måltiden som inrättades 2011, vars syfte är att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola, äldreomsorg m.m. Kompetenscentrumet ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde, som kan relateras till den offentliga måltiden.

Kompetenscentrumet ska ta fram ämnesövergripande pedagogiska verktyg för måltiden i skolan. I arbetet med uppdraget ska samråd ske med Sameskolstyrelsen och andra berörda myndigheter. Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006-2013. Därutöver ska centrumet lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan utvecklas och höjas. Arbetet ska ske i samverkan med Socialstyrelsen. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Landsbygdsdepartementet) senast den 1 november 2014. Kostnaderna ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 8 Utvecklingsmedel – Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till detta regeringsbeslut (Uppdrag om offentliga måltider - inventering).

Vid behov ska det nationella kompetenscentrumet vägleda frågeställare till andra aktörer. Det kan t.ex. gälla offentlig upphandling av mat, hållbar mat och samverkan mellan skola och primärproduktion. Livsmedelsverket ska i sitt arbete ha ett kunskapsutbyte med berörda aktörer. I förekommande fall ska även den eventuella kostnaden för den enskilde beaktas. Verket ska särskilt följa det arbete inom området som görs i projekt finansierade via Jordbruksverket. Inom tillämpliga områden ska Livsmedelsverket samråda med Socialstyrelsen, Skolverket och andra berörda.

Kompetenssatsning i livsmedelskontrollen

Livsmedelsverket ska genomföra särskilda utbildningsinsatser för att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen i syfte att skapa en bättre och smidigare kontroll till nytta för företag och konsumenter. Livsmedelsverket ska inom ramen för detta arbete även förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen.

Förstärkta insatser mot livsmedelsfusk

Livsmedelsverket ska förstärka insatserna för att så effektivt som möjligt motverka livsmedelsfusk, bl.a. i syfte att öka konsumenternas förtroende för redligheten i livsmedelproduktionen. Livsmedelsverket ska ta fram en strategi för den offentliga kontrollen avseende livsmedelsfusk och redogöra för utförda insatser på området, särskilt de som riktas till den regionala och lokala livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket ska senast den 30 september 2014 respektive 31 januari 2015, redovisa hur arbetet fortskrider till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

Kontrollansvar för vissa mindre anläggningar

Livsmedelsverket ska redovisa arbetet med den förändrade ansvarsfördelningen vad avser kontrollansvaret för mindre anläggningar som ska godkännas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. I uppdraget ligger att redovisa effekterna och konsekvenserna för Livsmedelsverket, kommunerna och de berörda företagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 september 2015.

Handlingsplanen Giftfri vardag

Livsmedelsverket får förstärkta resurser för att bidra i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag under perioden 2014- 2020. Livsmedelsverket ska i dialog med Kemikalieinspektionen ta fram en strategi för sitt arbete på området och utifrån den arbeta med de frågor som är mest relevanta för folkhälsan. Arbetet ska leda till att öka kunskapen om risker med hälsofarliga ämnen i livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen av den EU-gemensamma lagstiftningen om säkra livsmedel. Livsmedelsverket ska rapportera sitt arbete, inklusive resultat och kostnader, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast 27 februari 2015.

Information om kostråd

Livsmedelsverket ska utifrån sin kommunikationsstrategi fortsatt arbeta för spridning av information till riskgrupper som inte ska ha ett högt intag av fet fisk från Östersjöområdet. Livsmedelsverket ska även mäta effekterna av de insatser som gjorts och utvärdera effekterna. Livsmedelsverket ska redovisa genomförda insatser och resultatet av utvärderingen till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast 31 januari 2015.

Utveckling för jämställdhetsintegrering

Livsmedelsverket ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, vilket innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet.  Genomförandet ska ske i enlighet med myndighetens plan för jämställdhetsintegrering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet kommer att tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Elektroniska beställningar

Livsmedelsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras för att införa elektroniska beställningar i enlighet med regeringens beslut genom förordning 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Konsumentinformation

Livsmedelsverket ska kartlägga och analysera konsumenternas förståelse av den livsmedelsinformation som ges t.ex. som märkning och redovisa eventuella behov av utvecklat stöd till konsumenterna.

Miljömålsarbetet

Livsmedelsverket ska redovisa hur myndigheten verkar för att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket304 035
ap.1Livsmedelsverket (ram)200 135
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)103 900

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 2 500 000 kronor användas för att stärka arbetet med landsgodkännande vid livsmedelsexport. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 250 000 kronor för att finansiera anläggningsgodkännanden.

5. Av anslaget ska minst 2 000 000 kr användas för rådgivning till livsmedelsföretag gällande tillämpningen av livsmedelslagstiftningen och regelverket om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Rådgivningen får inte avse utarbetandet av ansökningar om godkännande av geografiska ursprungsbeteckningar.

6. Av anslaget får högst 3 000 000 kr användas till insatser som bidrar till att minska matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan och till att utveckla omhändertagandet av det oundvikliga matavfallet.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 12 400 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 91 500 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:15 Livsmedelsverket
ap.16 0213 %0
ap.23 10000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)31 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2525 336
2014-02-2525 336
2014-03-2525 336
2014-04-2525 336
2014-05-2525 336
2014-06-2525 336
2014-07-2525 336
2014-08-2525 336
2014-09-2525 336
2014-10-2525 336
2014-11-2525 336
2014-12-2525 339
Summa304 035
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Livsmedelsverket
1:15 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll1 752-25010 00010 700-700802
Dioxinkontroll462-4001 2001 050150212
Myndighetsärenden8293005003501501 279
Kontroll av livsmedelsanläggningar17 5822 35075 10079 000-3 90016 032
Kontroll av restsubstanser-2 121-10015 25014 1001 150-1 071
Kontroll av bekämpningsmedel4 480-7008 8509 300-4503 330
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner001 050950100100
Summa22 9841 200111 950115 450-3 50020 684
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 549-90011 50011 800-300349
Tjänsteexport
Tjänsteexport623-302 9502 9500593
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsområdet kontroll av livsmedelsanläggningar får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning i de delar som rör kontroll av köttanläggningar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

Livsmedelsverket får ta ut avgifter för prövning och kontroll, inklusive extra kontroll enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Kierstin Petersson Grawé
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet/KO
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utrikesdepartementet/Ustyr/
Socialdepartementet/FS/FST
Utbildningsdepartementet/S/JÄM
Miljödepartementet/Ke/Mm
Näringsdepartementet/ITP
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sameskolstyrelsen
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

L2013/718/DL
L2013/1071/DL
L2013/2423/DL
L2013/2468/DL
L2013/2643/ELT
L2013/2693/DL
L2013/3387/EV(delvis)