Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:31

2013-12-19
U2013/7799/UH
U2013/7484/SAM (delvis)
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska Unescorådets uppdrag framgår av kommittédirektiv till Svenska Unescorådet (dir. 2013:123).

Återrapportering

Svenska Unescorådet ska senast den 31 mars 2015 komma in till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 886
ap.1Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer (ram)30 886

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer

Medlen under anslagsposten avser Sveriges medlemsavgift i Unesco. Vidare ska medlen finansiera avgifter som följer av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, Internationella centret för bevarande och restaurering av kulturföremål i Rom (ICCROM) samt avgifter och bidrag till en fond kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet. Medlen ska även användas för bidrag till den internationella fonden till förmån för kulturell mångfald som är kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella yttringar. Bidraget till fonden ska motsvara 1,071 procent av Sveriges medlemsavgift till Unesco.

Medel på anslagsposten får utbetalas efter godkännande av Svenska Unescorådets generalsekreterare.

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet9 143
ap.1Svenska Unescorådet (ram)9 143

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Svenska Unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning och genomförande av Unescos verksamhet. Anslagsposten får belastas med utgifter för anställda i kommittén, möten och resor. Från anslagsposten ska även arvoden till kommitténs ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, utbetalas.

Externa medel från Unesco och andra organisationer för ändamål som avser Svenska Unescorådets utrednings- och programverksamhet ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost.

Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM
ap.11 544Inget0
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
ap.12743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/KA, KO, MFI, ISS
Miljödepartementet/MM, NM, I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/FCK och RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Ungdomsstyrelsen
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris