Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:12

2013-12-19
S2013/9067/SAM (delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:134).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Förvaltningspolitisk utveckling

Statskontoret ska redovisa inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete under 2014–2015 avseende följande uppgifter enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret:

- att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling, samt

- att bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.

I uppdraget ingår också att Statskontoret ska uppdatera och vidareutveckla strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov som myndigheten identifierade i det uppdrag som lämnades i Statskontorets regleringsbrev för budgetåret 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 9 juni 2014.

Effektivare offentlig sektor

Statskontoret ska identifiera effektivitetsökningar som kan uppstå i den statliga kärnverksamheten genom olika systemrelaterade förändringar. I uppdraget ingår att analysera hur effekterna av kärnverksamheten kan öka i förhållande till insatta resurser genom dessa förändringar. I uppdraget ingår också att föreslå vilka insatser som bör genomföras, hur de bör genomföras, samt göra en bedömning av vilka konsekvenser dessa kan få för kärnverksamhetens effekter och kostnader. I analys och förslag ska hänsyn tas till att statlig verksamhet är olika och har olika förutsättningar, inte minst gäller detta universitet och högskolor. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2014 och slutredovisas senast den 15 december 2014.

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 14 maj 2014 sammanställa och till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret79 588
ap.3Statskontoret (ram)79 588

Villkor för anslag 1:1

ap.3 Statskontoret

I anslagsposten ingår 1 000 000 kronor för att finansiera kostnader vid ett eventuellt inrättande av ett nytt myndighetsregister. Dessa medel får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 3883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-256 632
2014-02-256 632
2014-03-256 632
2014-04-256 632
2014-05-256 632
2014-06-256 632
2014-07-256 632
2014-08-256 632
2014-09-256 632
2014-10-256 632
2014-11-256 632
2014-12-256 636
Summa79 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Anna Kessling
Kopia till

Justitiedepartementet/SI
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet/ESIS
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SSA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/SAM
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen