Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2013-12-19
L2013/3387/EV (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
75189 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 23, bet. 2013/14MJU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

Statens veterinärmedicinska anstalt ska 

- redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Uppdragsverksamhet

SVA ska göra en värdering av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Bedömning av djurhälsoläget i Sverige

SVA ska göra en övergripande bedömning och analys av smittläget samt hälsoläget och sjukdomssituationen hos domesticerade och vilda djur i Sverige. Återrapporteringen ska beakta såväl nationell lagstiftning som EU:s lagstiftning på området.

Tjänsteexport

SVA ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

SVA ska senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014 redovisa prognoser för 2014-2018. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska samråda med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av smittor och sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade i epizootilagen (SFS 1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

Inom myndigheten ska det finnas ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom området veterinärmedicin och livsmedel (Strama VL). Strategigruppen ska verka för en sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur, i första hand inom djurhälso- och livsmedelsområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt115 093
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)115 093

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2014 och hälften den 1 juli 2014.

2. SVA ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. SVA ska betala totalt 267 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 4533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-259 591
2014-02-259 591
2014-03-259 591
2014-04-259 591
2014-05-259 591
2014-06-259 591
2014-07-259 591
2014-08-259 591
2014-09-259 591
2014-10-259 591
2014-11-259 591
2014-12-259 592
Summa115 093
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet9 865-1 200144 500146 700-2 2006 465
Tjänsteexport5 9972005 5005 3002006 397
Summa15 862-1 000150 000152 000-2 00012 862
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Tobias Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Miljödepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen