Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2013-12-19
N2013/5885/ITP
N2013/1002/ITP (delvis)
N2013/5853/KLS (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

It-politiskt mål

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ska nås.

En digital agenda för Sverige

Post- och telestyrelsen ska redovisa de insatser myndigheten vidtagit inom de av myndighetens ansvarsområden som ingår i regeringens digitala agenda för Sverige It i människans tjänst (dnr N2011/342/ITP). Dessa områden är digitalt innanförskap, nätsäkerhet, internets förvaltning samt robusthet (bredbandsområdet redovisas särskilt i enlighet med uppdrag 1.) Återrapportering ska ske i form av en kortfattad, översiktlig sammanställning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

It för miljön

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

1 Bredbandsstrategi för Sverige

Post- och telestyrelsen ska arbeta för att målen i regeringens Bredbandsstrategi för Sverige, vilka även ingår i regeringens digitala agenda för Sverige It i människans tjänst (dnr N2011/342/ITP), ska nås. 

Myndigheten har härmed följande uppdrag:

1.1 Uppföljning och analys utifrån bredbandsmålen

Post- och telestyrelsen ska utifrån målen i regeringens bredbandsstrategi löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Beskrivningen ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i Bredbandsstrategi för Sverige samt EU:s mål att alla i Europa senast 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och att 50 procent eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s. Post- och telestyrelsen ska även följa upp dessa mål och ge en indikation på utvecklingen av tillgången till it-infrastruktur i förhållande till de mål som regeringen och EU ställt upp för år 2020. Uppföljningen ska göras med utgångspunkt i de indikatorer som tidigare följts upp av Post- och telestyrelsen. Vid behov ska Post- och telestyrelsen, efter avstämning med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) justera indikatorerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.
  2. Sammanställa länssstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av dels hur de verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås, dels faktorer i länet som påverkar utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur länssstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting samt de regionala samverkansorganen ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2015.
  3. Följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2014–2015 avseende behovet av bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet och stöd till anläggning av kanalisation. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2014 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2014.

1.2 Främjande av tillgången till bredband

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, utifrån regeringens bredbandsstrategi. Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen arbeta utifrån den plan som myndigheten tog fram under 2013 för det fortsatta arbetet utifrån myndighetens ansvarsområden, vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Leda en samverkansgrupp för arbetet med it-infrastruktur som bedrivs i landstingen i Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun, samverkansorganet i Kalmar län samt länsstyrelserna. Gruppen ska bl.a. arbeta med informationsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, stödgivningsfrågor och riktlinjer. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med andra berörda myndigheter och Bredbandsforum. För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 1 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015. 
  2. Bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.
  3. Regelbundet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

1.3 Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. För uppdragets genomförande får Post- och telestyrelsen disponera högst 7 500 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m., anslagspost 1 Informationsteknik - del till PTS inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.

2 Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

3 Särskilda informationsinsatser till slutanvändare

Post- och telestyrelsen ska genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare, i första hand inom området fast telefoni.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

4 Statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Post- och telestyrelsen ska samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster. Post- och telestyrelsen ska kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska utbredning och även förekomsten av antalet mobilbasstationer/siter, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik. Inom ramen för uppdraget ska följande aspekter belysas:

- de olika nätens täckning för olika slag av tjänster geografiskt, befolkningsmässigt och i förhållande till tillståndsvillkoren,

- regionala skillnader,

- hur de olika nätens täckning förhåller sig till varandra i olika delar av landet, samt

- övriga förhållanden som kan ha betydelse för uppdragets fullgörande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 mars 2015.

5 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden och posttjänster med följande information:

- utvecklingen på postmarknaden,

- konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet,

- hinder för marknadstillträde och effektiv konkurrens,

- prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts,

- hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045) på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, samt

- om de serviceställen som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten ligger så tätt att användarnas behov beaktas i landets alla delar.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

- arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten, samt

- eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2014.

6 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Post- och telestyrelsen kan inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Vid genomförandet av uppdraget ska samverkan ske med andra berörda myndigheter, näringsliv samt med intresse- och branschorganisationer. I arbetet med grundläggande betaltjänster ska särskilt uppmärksammas de behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning har.

Post- och telestyrelsen ska vidare analysera behov av och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster för betaltjänster. Sådana insatser kan även finansieras av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 februari 2015.

7 Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Post- och telestyrelsen ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Rapportering ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2015 i form av en kortfattad, översiktlig sammanställning.

8 EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygden

Post- och telestyrelsen ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det förberedande arbetet med att ta fram inriktningen till programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden. Myndigheten ska vidare, utifrån sitt ansvarsområde, bistå de regionala aktörer som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

9 Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen

Post- och telestyrelsen ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning och andra berörda aktörer samverka med Statens kulturråd i dess uppdrag att kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas. Statens kulturråd ska lämna in en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014 (dnr Ku2012/1898/RFS [delvis]).

10 Nationella innovationsstrategin

Post- och telestyrelsen ska samverka med och rapportera till Verket för innovationssystem (Vinnova) kring sitt bidrag till att uppnå målet för genomförandet av den nationella innovationsstrategin (dnr N2011/547/FIN). Rapporten ska lämnas enligt vidare anvisningar från Vinnova.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen27 300
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)27 300

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster,

- kostnader för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap,

- projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde samt kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen127 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)127 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

- utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. andvändbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen som genomförs med berörda aktörer samt

- finansiering av uppdrag till Digitaliseringskommissionen (dir. 2012:61) om administrativt stöd till Användningsforum (jfr. dnr N2013/5428/ITP) med högst 2 000 000 kronor, samt

 - särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen35 000
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)35 000
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64–65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslagsposten får även användas för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen210 000
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)110 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län40 000
ap.4Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)40 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 2 får användas till åtgärder för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Det inbegriper utbetalning av stöd till projekt som syftar till att etablera ny passiv it-infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässig grund.

Medel kan betalas ut engångsvis och i förskott till handläggande myndighet eller aktör (länsstyrelser, sametinget, landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun) enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder samt förordningen (2008:81) om stöd för anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom telefoni och internetanslutning, i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas till kostnader för administration av åtgärderna.

ap.4 Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro

Anslagsposten 4 får användas för stöd vid anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till kostnader för administration av dessa åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.18193 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.13 818Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 050Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Allt0
ap.23 3001 2500
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1197 000110 00086 546
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.355 00035 00020 000
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00075 00020 000
ap.220 00020 000

ap.440 00040 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 275
2014-02-252 275
2014-03-252 275
2014-04-252 275
2014-05-252 275
2014-06-252 275
2014-07-252 275
2014-08-252 275
2014-09-252 275
2014-10-252 275
2014-11-252 275
2014-12-252 275
Summa27 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation7 5031 299245 000246 000-1 0007 802
Post-1 1381 19027 00026 0001 0001 052
RTTE1 635-9327 0007 700-7003
Elektroniska signaturer00101000
Summa8 0001 557279 010279 710-7008 857
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110050050000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 500100 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel, se tabell 6.2.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Avgiftsuttaget för 2014 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren








Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Justitiedepartementet/L3, L6, D, PO och KO
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/FST, RU och SFÖ
Finansdepartementet/BA, FMA, KSÄ/K och KSÄ/SB
Utrikesdepartementet/FIM
Kulturdepartementet/MFI och KO
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/AS, E, MK, RT, TE, RS och KLS
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Örebro län