Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2013-12-19
M2013/3175/S
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockkolm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:7 Internationellt miljösamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Internationellt miljösamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet85 906
ap.1Int miljösamarbete - annan valuta (ram)13 002
ap.4Int kärnenergiomr - annan valuta (ram)37 752
ap.5Internationellt miljösamarbete - bidrag (ram)2 373
ap.6Bidrag till FN:s miljöprogram (ram)32 779
Disponeras av Kemikalieinspektionen500
ap.2Int miljösamarbete - annan valuta (ram)500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut96 500
ap.7Int miljösamarbete - annan valuta (ram)96 500
Disponeras av Naturvårdsverket8 000
ap.3Långsiktigt miljö- och klimatsamarbete med strategiskt viktiga länder (ram)8 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete som betalas ut i annan valuta än svenska kronor. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.2 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för bidrag som betalas ut i annan valuta än svenska kronor till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

ap.3 Långsiktigt miljö- och klimatsamarbete med strategiskt viktiga länder

Anslagsposten får användas för kostnader för myndigheters långsiktiga miljö- och klimatsamarbete med länder med stor påverkan på den globala miljön eller av strategisk betydelse i det globala miljö- och klimatsamarbetet. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medel efter samråd med berörda myndigheter. Medlen utbetalas i svenska kronor.

ap.4 Int kärnenergiomr - annan valuta

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.5 Internationellt miljösamarbete - bidrag

Anslagsposten disponeras för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer samt för internationellt samarbete som betalas ut i svenska kronor. Vidare disponeras anslagsposten för bilateralt miljösamarbete.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.6 Bidrag till FN:s miljöprogram

Anslagsposten disponeras för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP, som betalas ut i svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.7 Int miljösamarbete - annan valuta

Anslagsposten disponeras för Sveriges medlemsavgifter i de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF och WMO, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor. Högst 90 000 schweiziska franc får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat). Anslagsposten får också användas för finansiering av medlemsavgifter i EUMETNET och EuroGOOS.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.1390Inget0
ap.215Inget0
ap.3240Inget0
ap.41 133Inget0
ap.575Inget0
ap.6980Inget0
ap.72 895Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Internationellt miljösamarbete
ap.36 0003 0001 5001 5002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats under respektive period.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Marie Glanell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut