Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2013-12-19
U2013/7617/SAM
U2013/7806/UC
U2013/6072/UC m.fl.
Se bilaga 1
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utvecklingsinsatser gentemot kommunernas ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen ska enligt sin instruktion verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling. De medel som Ungdomsstyrelsen disponerar för att genomföra denna uppgift ska i huvudsak användas till bidrag för kommunala utvecklingsprojekt.

Ungdomsstyrelsen ska redovisa hur mycket medel som har fördelats som bidrag till kommunerna, vilka utvecklingsinsatser som har genomförts och vilka resultat dessa insatser har lett till.

2. Politiken för det civila samhället

Ungdomsstyrelsen ska inom politiken för det civila samhället, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa resultat av arbetet med partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället.

3. Återrapporteringskrav gällande statsbidrag

Ungdomsstyrelsen fullgör uppgifter enligt ett antal statsbidragsförordningar.

- Redovisningen av fördelning av bidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ska förutom vad som anges i 29 § innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag. Redovisningen ska, om det inte finns särskilda skäl mot detta, också innehålla antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön.

- Redovisningen av fördelningen av statsbidraget för ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå ska innehålla uppgifter om vilka organisationer som får organisationsbidrag samt vilka ideella organisationer som får projektbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

- Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att arbeta med kvalitetssäkring av myndighetens statsbidragshantering. Utifrån Ungdomsstyrelsens plan för kvalitetssäkring av statsbidragshanteringen (Bidrag och kvalitet — En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar 2013) ska myndigheten redogöra för de åtgärder som vidtagits.

- Ungdomsstyrelsen ska utveckla en modell för en samlad redovisning av kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som Ungdomsstyrelsen ansvarar för.

4. Prognoser

Myndigheten ska för de anslagsdelar den disponerar redovisa prognoser för 20132017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,

den  21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, och 

den 27 oktober.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Studier om det civila samhället

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen fördela bidrag om 4 208 000 kr för studier om det civila samhället. Inom ramen för arbetet med att fördela bidrag till studier om det civila samhället har myndigheten inrättat en extern referensgrupp och en vetenskaplig beredningsgrupp. Referensgruppen ska bistå myndigheten med att identifiera vilka områden det finns behov av studier inom och som myndigheten ska fördela medel till. Ungdomsstyrelsen ska årligen anordna ett kunskapsseminarium på vilket aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. På seminariet ska de studier om civila samhället som erhållit medel från Ungdomsstyrelsen redovisas. För genomförandet av uppdraget disponerar myndigheten högst 4 208 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 6 Studier inom identifierade behovsområden. Ungdomsstyrelsen ska senast den 15 december 2014 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vilka studier som beviljats medel och en sammanställning av aktuella studier och forskningsprojekt om det civila samhället. Ungdomsstyrelsen ska redovisa hur medlen använts i sin årsredovisning.

2. Nordiska barn- och ungdomskommittén

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen företräder Ungdomsstyrelsen Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012. Kommittén är Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor.

3. Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2014. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

4. Insatser för att förebygga och motverka sexuell exploatering av unga

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen har Ungdomsstyrelsen genomfört utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier i enlighet med regeringens beslut den 11 september 2008 (IJ2008/1824/UF). Ungdomsstyrelsen har enligt regeringens beslut den 7 juni 2012 (U2012/3355/UC) också haft i uppdrag att ta fram särskild säkerhetsinformation till unga i syfte att förebygga sexuell exploatering av unga via internet och andra interaktiva medier. De båda uppdragen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2014. Redovisningen ska innefatta genomförda insatser samt en redovisning av hur medlen använts.

5. Förberedelser för EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden 2014-2020 för EU:s sammanhållningspolitik som omfattar Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

6. Förvaltningspartnerskap

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2014. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Fokus för insatserna under 2014 är valet till Europaparlamentet. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Myndigheten ska även kontinuerligt informera samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. För uppdraget får myndigheten under 2014 använda högst 400 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 4 Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014. Myndigheten ska i årsredovisningen rapportera utfallet av insatserna.

7. Stöd för engagemangsguider

I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Ungdomsstyrelsen har Ungdomsstyrelsen fördelat bidrag till engagemangsguider och liknande metoder bland kvinnor och flickor i områden med lägre organisationsgrad. Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 april 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka som under 2013 har fått bidrag och med vilka belopp. Ungdomsstyrelsen ska även redovisa en utvärdering till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 september 2014.

8. EU-programmet Ett Europa för medborgarna

I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska Ungdomsstyrelsen fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har i uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 250 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 23 Ett Europa för medborgarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 28 mars 2015.

9. Utbildningsinsatser för att stärka unga hbt-personer i fritidsverksamheter

I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011 avseende Ungdomsstyrelsen har Ungdomsstyrelsen genomfört utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka dessa personalgruppers kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2014. Redovisningen ska innefatta genomförda insatser samt hur medlen har använts.

10. Uppföljning av jämställdhetsprojekt

I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 ska Ungdomsstyrelsen analysera och följa upp projekt som finansieras med bidrag enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Uppföljningen ska även innehålla ett förslag till mall för framtida resultatredovisningar av jämställdhetsprojekt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2014.

Uppdrag givna i särskild ordning

1. Pojkars och unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld

Ungdomsstyrelsen fick 2011 i uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld enligt regeringens beslut den 31 mars 2011 (U2011/2232/UC). Ungdomsstyrelsen har inom ramen för uppdraget genomfört en studie. Med utgångspunkt i denna ska Ungdomsstyrelsen fortsätta att under 2014 genomföra utbildningsinsatser och sprida resultatet av studien i nätverk för myndigheter och organisationer som har unga som målgrupp. För utbildningsinsatserna disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Ungdomsstyrelsen ska lämna en slutrapport om hur uppdraget i sin helhet har genomförts inklusive ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014.

2. Uppföljning om det civila samhällets villkor

Inom ramen för det partsgemensamma forumet ska Ungdomsstyrelsen ta fram en uppföljningsrapport som speglar det civila samhällets villkor utifrån de sex uppföljningsprinciper som slås fast i En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). Rapporten ska utarbetas i nära samråd med organisationer för det civila samhället. I detta syfte ska en referensgrupp av organisationer som ingår i det partsgemensamma forumet knytas till arbetet med uppföljningsrapporten. Uppföljningsrapporten, som utgör ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället, ska redovisas senast den 30 maj 2014 enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2009/1644/UF, IJ2009/2203/UF, IJ2010/1133/UF m.fl.).

3. Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom integrationsområdet

Ungdomsstyrelsen ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF).

4. Uppdrag angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa

Ungdomsstyrelsen ska under 2014 fortsätta att genomföra en kartläggning avseende ungdomars upplevda psykiska ohälsa enligt regeringens beslut I:3 den 12 september 2013 (S2013/6261/FS). Myndigheten ska senast den 31 mars 2015 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Enligt regleringsbrevet för 2014 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får Ungdomsstyrelsen under 2014 använda 2 500 000 kronor för uppdragets genomförande.

5. Uppdrag i fråga om föreningslivet

Ungdomsstyrelsen ska under 2014 fortsätta att genomföra en kartläggning av föreningslivets arbete för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar mot flickor och pojkar enligt regeringens beslut den 10 januari 2013 (U2013/106/UC). Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 februari 2015 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur uppdraget i sin helhet har genomförts, inklusive en ekonomisk redovisning. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera högst 1 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

6. Uppdrag att utveckla indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor

Ungdomsstyrelsen har under 2013 utvecklat indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor enligt regeringens beslut den 18 juli 2013 (U2013/4440/UC). Ungdomsstyrelsen ska senast den 28 februari 2014 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

7. Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att under 2014 genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier enligt regeringens beslut den 25 juli 2013 (U2013/4492/UC). Ungdomsstyrelsen ska senast den 14 februari 2014 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Myndigheten ska vidare senast den 18 mars 2015 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur uppdraget i sin helhet har genomförts, inklusive en ekonomisk redovisning. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdrag enligt förordning

1. Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 4 000 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 22 Handlingsplan - del till
Ungdomstyrelsen för demokratiska värderingar. Av dessa medel får myndigheten använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader.

2. Statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 4 000 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 21 Handlingsplan - del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet. Av dessa medel får myndigheten använda högst 400 000 kronor för administrativa kostnader.

3. Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen
(2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s
framtidsfrågor. För uppdragets genomförande disponerar
Ungdomsstyrelsen 2 615 000 kronor inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt
EU-information, anslagspost 6 Statsbidrag för verksamhet som belyser
EU:s framtidsfrågor. I regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende
Svenska institutet för europapolitiska studier regleras att
Ungdomsstyrelsen får använda högst 300 000 kronor för finansiering
av administration från anslagsposten samt för kostnader betingade av
informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.

4. Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 12 000 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa medel får myndigheten använda högst 200 000 kronor för administrativa kostnader.

5. Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 7 298 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

6. Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 8 320 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans.

7. Statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 7 000 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 9 Jämställdhetsprojekt.

8. Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 18 905 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 1:1 Integrationsåtgärder, anslagsposten 13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

Ändring av tidigare uppdrag

1. Bidrag för jämställdhetsarbete i de nationella minoriteternas organisationer

Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela bidrag som stöd för de nationella minoriteternas arbete inom den egna verksamheten mot diskriminering och för jämställdhet enligt regeringens beslut den 7 juli 2011 (A2011/2968/DISK). Inom ramen för uppdraget ska Ungdomsstyrelsen även följa upp och analysera om bidragets syfte och utformning överensstämmer med de nationella minoriteternas behov. Ungdomsstyrelsen ska även genomföra en insats som ska stärka erfarenhetsutbytet mellan organisationer som ansökt om bidrag i enlighet med detta uppdrag och andra organisationer som arbetar mot diskriminering och för jämställdhet. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor från det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för 2012 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Av medlen får högst 300 000 kronor användas för att följa upp och analysera bidraget och högst 200 000 kronor får användas för att genomföra en insats för erfarenhetsutbyte. Högst 300 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Uppdraget pågår till och med 2014. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Redovisningen ska innehålla vilka organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp samt en analys av genomförda insatser och deras resultat.

2. Stödmaterial om politisk information och närvaro av politiska partier i skolan

Ungdomsstyrelsen ska ta fram ett stödmaterial om politisk information och närvaro av politiska partier i skolan enligt regeringens beslut den 17 oktober 2013 (Ju2013/7073/D). Ungdomsstyrelsen ska senast den 28 februari 2014 redovisa uppdraget tillsammans med en ekonomisk slutredovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Ungdomsstyrelsen ska under 2014 dessutom genomföra aktiviteter för att sprida detta stödmaterial. Ungdomsstyrelsen ska för detta fortsatta uppdrag lämna en ekonomisk redovisning senast den 30 januari 2015. För uppdragets utökade genomförande får Ungdomsstyrelsen engångsvis rekvirera högst 200 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Statsbidrag till ungdomsorganisationer, anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015.

3. Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom det sociala området

Ungdomsstyrelsen ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med högst 3 900 000 kronor. Uppföljningen ska fortsättningsvis genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/2397/UF). Uppdraget ändras på så sätt att följande två punkter läggs till riktlinjerna för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala området; ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga företrädare inom det sociala området; samla kunskap om lokala överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt. Ungdomsstyrelsen ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Av de totala medlen ska 2 600 000 kronor belasta utgiftsområde 17 anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagsposten 5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer. Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen. Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen.

Nya uppdrag 

1. Tematisk analys om ungas fritid och organisering

Ungdomsstyrelsen ska under 2014 genomföra en tematisk analys om unga kvinnors och mäns fritid och organisering och inom detta område särskilt fokusera på unga kvinnors och mäns möjligheter till organiserade fritidsaktiviteter och egen organisering på lokal nivå. I den mån det finns nya intresseområden och nya former av organisering, nätverk och samverkan bland unga och mellan olika ungdomsorganisationer ska detta också beskrivas. Ungdomsstyrelsen ska även beskriva nationella och lokala initiativ som vidtagits för att utveckla analyser, uppföljningar och utvärderingar när det gäller ungas fritid och organisering. I genomförandet ska Ungdomsstyrelsen beakta arbete och metoder som rör jämställdhetsintegrering och antidiskriminering inom andra områden, t.ex. i skolan samt det arbete som sker inom EU kring lokalt ungdomsarbete och om möjligt inhämta information om goda exempel på detta område från andra länder. Analysen och kartläggningen ska belysa situationen för unga kvinnor och män, unga hbt-personer, unga med funktionsnedsättning, unga nyanlända och ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden samt genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån analysen och kartläggningen ska Ungdomsstyrelsen lämna förslag som berör de områden som behöver förbättras. I genomförandet av uppdraget ska Ungdomsstyrelsen samverka med Arvsfondsdelegationens kansli, Statens Medieråd, Sveriges Kommuner och Landsting och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, samt med relevanta aktörer som arbetar med ungas fritid och organisering. Kunskap ska också inhämtas från aktörer med kompetens inom de olika områden som ska belysas inom uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 28 november 2014.

2. Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Ungdomsstyrelsen ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Utvecklingsarbetet ska genomföras i enlighet med följande aktiviteter beskrivna i Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering (En myndighet för alla 2013) för att nå Ungdomsstyrelsens övergripande mål om att kunskapsproduktionen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv; att bidrag är tillgängliga och hanteras effektivt och rättssäkert i enlighet med dess syfte och krav, att konferenser och utbildningar är jämställdhetsintegrerade, att information och kommunikation är jämställd samt att goda exempel ska spridas. För det första målet, om att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra Ungdomsstyrelsens verksamhet, ska arbetet bedrivas i enlighet med aktiviteter nummer åtta till elva i Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering. För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 1 560 000 kronor. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

3. Skolval

Ungdomsstyrelsen ska genomföra skolval 2014 som riktas till gymnasieelever och elever i grundskolan årskurs 7-9 i samband med Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera genomförandet av skolval 2014. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 4 850 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 5 Valdeltagande - Skolval 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 mars 2015. Vid genomförandet av skolval 2014 ska Ungdomsstyrelsen samråda med Valmyndigheten och Skolverket samt med relevanta aktörer inom det civila samhällets organisationer.

4. Fördelning av stöd i samband med 2014 års Europaparlamentsval och allmänna val

Ungdomsstyrelsen ska fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet respektive de nationella allmänna valen 2014. Verksamheten ska inriktas på unga och på utrikes födda och genomföras i områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Ungdomsstyrelsen ska ta fram anvisningar för fördelning av stödet. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera fördelningen av stödet. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera 7 500 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 8 Valdeltagande - Stöd till organisationer och kommuner. Av dessa medel får myndigheten använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2015.

5. Databas för uppföljning av ungas levnadsvillkor

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att utveckla en användarvänlig databas för statistik om ungdomars levnadsvillkor. Databasen ska kunna presentera befintlig statistik på såväl nationell som kommunal nivå. Uppbyggnaden av databasen är en del av utvecklingen av uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken. Databasen ska kunna tas i bruk under 2015. Ungdomsstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget samverka med Barnombudsmannen samt med övriga relevanta myndigheter. Ungdomsstyrelsen ska senast den 30 januari 2015 redovisa uppdraget inklusive en ekonomisk redovisning. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera högst 1 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 6 Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken.

6. Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Ansvaret för sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil ligger hos kommunerna. En förutsättning för att de ska kunna bedriva framgångsrik verksamhet är att de får stöd från nationella aktörer. Ungdomsstyrelsen ska, utifrån sina uppdrag att sprida kunskap om ungdomars levnadsvillkor på nationell nivå samt att stödja kommunernas arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att på olika sätt stödja arbetet med sociala insatsgrupper samt lämna förslag på möjliga utvecklingsområden. Redovisningen ska lämnas senast den 31 oktober 2014 (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

7. Fördelning av medel till lokala överenskommelser

Ungdomsstyrelsen ska fördela bidrag till idéburna organisationer med lokal förankring som tillsammans med kommuner, landsting eller regioner ska stimulera framväxten av lokala och regionala överenskommelser med utgångspunkt i överenskommelsen inom det sociala området. Målet är att stärka idéburna organisationers självständiga roll som röstbärare och öka mångfalden av utförare av tjänster inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Bidraget ska stödja lokala initiativ där parterna vill påbörja en dialog eller förstärka en redan påbörjad dialog i detta syfte. Ungdomsstyrelsen ska ta fram kriterier för fördelning av medlen. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen använda 2 700 000 kronor. Av dessa medel får högst 270 000 kronor användas för myndighetens administrativa kostnader. Av de totala medlen ska 1 000 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen. Av de totala medlen ska 1 000 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen. Av de totala medlen ska 700 000 kronor belasta utgiftsområde 17, anslaget 13:6, anslagspost 5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

8. Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Ungdomsstyrelsen ska i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer. Insatserna ska bestå i att utveckla stödmaterial för skolpersonal som dels kan användas för fortbildning, dels kan användas i det dagliga arbetet på skolan. I uppdraget ingår också att ta fram en plan för att erbjuda utbildningsinsatser för lärare och annan personal i skolan. Myndigheten ska samråda med berörda aktörer och organisationer som företräder hbt-personer. För uppdragets genomförande får Ungdomsstyrelsen disponera högst 1 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 4 Åtgärder för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter. Ungdomsstyrelsen ska senast den 27 februari 2015 redovisa uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

9. Strategisk myndighet för unga hbt-personer

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att vara en strategisk myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten bör samråda med de övriga myndigheter som utsetts till strategiska myndigheter dvs. Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens kulturråd samt med organisationer som företräder hbt-personer. Myndigheten ska redovisa planerade och vidtagna insatser inom ramen för detta uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2014. För uppdraget får 500 000 användas från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen32 663
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)32 663

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 300
ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)10 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen246 140
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 995
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 805
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180
ap.6Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken (ram)1 000

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2014 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. I genomförandet av uppdraget ska Ungdomsstyrelsen samarbeta med Universitets och högskolerådet (UHR). Ungdomsstyrelsen ska även säkerställa internrevision av ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av

 utveckling av en kunskapsbaserad ungdomspolitik genom exempelvis verktyget för lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), och

 stöd och bidrag till kommuner för utveckling av sin ungdomspolitik. 

Återbetalning av utbetalade bidrag under 2014 ska redovisas mot anslag.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 800 000 kronor som engångsbelopp till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. För 2014 får LSU använda 600 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2014. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. LSU ska senast den 27 mars 2015 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.6 Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken

Anslagsposten får användas för finansiering av utveckling av en databas för uppföljning av ungas levnadsvillkor.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Från anslagsposten finansieras totalt 160 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet.

ap.8 Forskning om ungdom

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 500 000 kronor som engångsbelopp till Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet ska särskilt prioritera information och insatser som rör forskning om ungdomars psykiska hälsa. Medlen får rekvireras senast den 28 november 2014. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 27 mars 2015. Rådet ska senast den 28 mars 2014 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 2013 års genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå i enlighet med förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Återbetalning av utbetalade medel under 2014 ska redovisas mot anslag.

1. Ungdomsstyrelsen ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna som ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del. Bidraget ska beräknas som en procentsats i förhållande till det organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som har beviljats för bidragsåret 2014.

2. Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag dels för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, dels för stöd till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2014 ska redovisas mot anslag. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.19803 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 722
2014-02-252 722
2014-03-252 722
2014-04-252 722
2014-05-252 722
2014-06-252 722
2014-07-252 722
2014-08-252 722
2014-09-252 722
2014-10-252 722
2014-11-252 722
2014-12-252 721
Summa32 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ungdomsstyrelsen tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantag medges från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Miriam Malmqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/D
Utrikesdepartementet/EC
Socialdepartementet/FST BFG
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KA
Kulturdepartementet/KO
Kulturdepartementet/MFI
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kammarkollegiet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statistiska Centralbyrån
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Ersta Sköndal Högskola
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:5, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

U2013/7617/SAM
U2013/7806/UC
U2013/6072/UC
U2013/1411/UC
U2013/2195/UC