Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:38

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6106/UH U2013/6543/UH (delvis) U2013/7526/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Mälardalens högskola
Box 883
721 23 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Mälardalens högskola
Riksdagen har beslutat om Mälardalens högskolas verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab som är en del av innovationskontoret vid högskolan.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 30 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Förskollärarutbildning

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmän för förskola. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka under 2014 och under kommande år.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen under de tre senaste åren.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Mälardalens högskola ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola568 829
ap.1Takbelopp (ram)568 829

Villkor för anslag 2:33

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola83 977
ap.3Basresurs (ram)83 977

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola6 094
ap.27Idélab (ram)3 905
ap.58Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)2 189

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2703 %0
ap.580Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)65 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2554 907
2014-02-2554 907
2014-03-2554 907
2014-04-2554 907
2014-05-2554 907
2014-06-2554 907
2014-07-2554 907
2014-08-2554 907
2014-09-2554 907
2014-10-2554 907
2014-11-2554 907
2014-12-2554 923
Summa658 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1Takbelopp
2:34 ap.3Basresurs
2:65 ap.27Idélab
2:65 ap.58Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer