Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6150/UH U2013/6543/UH (delvis) U2013/7503/UH, U2013/7484/SAM(delvis)
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Stockholms universitet
Riksdagen har beslutat om Stockholms universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Stockholms universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet för avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål under utgiftsområde 16, anslag 2:65 Särskilda medel för universitet och högskolor, ap. 11, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenterna i fråga och kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Vidare ska framgå det kända antalet studenter med funktionshinder i studiesituationen med fördelning per funktionshinder och kön. Sammanställningen ska redovisas på nationell nivå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 35 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Förskollärarutbildning

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmän för förskola. Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka med minst 60 fram t.o.m. 2015 och under kommande år. Antalet ska i huvudsak fördelas på minst 30 programnybörjare 2014 och minst 30 programnybörjare 2015.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen under de tre senaste åren.

Tolk- och översättarutbildning

Stockholms universitet ska erbjuda tolk- och översättningsutbildning och konferenstolkutbildning vid behov.

Stockholms universitet ska i årsredovisningen redovisa antalet deltagare i dessa utbildningar.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ETS No. 157) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (ETS No. 148), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i finska respektive meänkieli. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som respektive språk har samt föra en dialog med berörda företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de två ovan angivna minoritetsspråken fortlöper.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Stockholms universitet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i ämnena finska, lettiska, litauiska, portugisiska, strålningsbiologi och svenskt teckenspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ska svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i testet.

3. Stockholms universitet ska medverka till att tillgodose behovet av pedagoger med inriktning mot undervisning av elever med synskada respektive elever med hörselskada.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med detta uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 562 848
ap.1Takbelopp (ram)1 562 848

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:10

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 520 323
ap.4Basresurs (ram)1 520 323

Villkor för anslag 2:10

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Havsmiljöforskning9 957
Klimatforskning18 785
Effekter på naturresurser16 424

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet60 160
ap.8Nationellt resurscentrum i kemi (ram)663
ap.9Tolk- och översättarutbildning (ram)11 467
ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)3 446
ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)33 192
ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov (ram)2 307
ap.42Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)6 533
ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 552

Villkor för anslag 2:65

ap.8 Nationellt resurscentrum i kemi

I enlighet med vad regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2014 avser medlen under anslagsposten första halvåret 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.4203 %0
ap.4303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)430 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)275 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25261 944
2014-02-25261 944
2014-03-25261 944
2014-04-25261 944
2014-05-25261 944
2014-06-25261 944
2014-07-25261 944
2014-08-25261 944
2014-09-25261 944
2014-10-25261 944
2014-11-25261 944
2014-12-25261 947
Summa3 143 331
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:9 ap.1Takbelopp
2:10 ap.4Basresurs
2:65 ap.8Nationellt resurscentrum i kemi
2:65 ap.9Tolk- och översättarutbildning
2:65 ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
2:65 ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning
2:65 ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov
2:65 ap.42Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer