Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2013-12-19
A2013/4857/A
A2013/4846/SV (delvis)
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:

1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.

2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen) senast den 30 maj respektive den 31 oktober 2014. 

3. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats mellan regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fem huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporterats helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

4. IFAU ska den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014 redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

5. IFAU ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- Social- och Utbildningsdepartementen) redovisa de åtgärder myndigheten har vidtagit för att säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myndigheten för att fullgöra uppgifterna inom utbildningsområdet senast den 31 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering38 623
ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad (ram)22 607
ap.2Finansieringsbidrag (ram)3 008
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)3 008
ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.16723 %0
ap.2933 %0
ap.3933 %0
ap.43013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.24 5003 0001 500
2016
ap.34 5003 0001 500
2016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 219
2014-02-253 219
2014-03-253 219
2014-04-253 219
2014-05-253 219
2014-06-253 219
2014-07-253 219
2014-08-253 219
2014-09-253 219
2014-10-253 219
2014-11-253 219
2014-12-253 214
Summa38 623
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
1:7 ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Dan Frankkila
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen