Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2013-12-19
S2013/9067/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Statskontoret
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:134).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslagsposter under anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 661
ap.8Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete (ram)3 661
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 877
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)4 877

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet. Medlen får användas för vissa förvaltningspolitiska insatser riktade till myndigheternas ledning.

ap.8 Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.11463150
ap.8110Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statskontoret
1:1 ap.71:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.7ram
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret