Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:33

2013-12-19
U2013/7801/SAM U2013/7484/SAM(delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 700
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)7 700
Disponeras av Kammarkollegiet4 320
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)4 020
ap.4Indikatorprogrammet OECD-INES (ram)300
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet300
ap.2Internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)300

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för följande utgifter

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan.

  • Uppdatering av tabeller i utbildningsstatistisk årsbok,
  • en årlig undersökning av invandrares utbildning,
  • uppdatering av migrationsdatabasen,
  • insamling av uppgifter på individnivå från folkhögskolorna,
  • statistik i fråga om utbildningskostnader inklusive insamling från folkhögskolorna och underlag till budgetpropositionen,
  • elevpanelundersökningar,
  • uppdatering av den utbildningspolitiska basstatistiken,
  • statistik när det gäller övergångar mellan olika utbildningsnivåer,
  • en pilotundersökning om mobilitet i yrkesutbildningen, och
  • en analys av genomförandet av den reviderade versionen av den internationella klassificeringen av utbildning (ISCED 2011).

2. Prognoser

Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån (SCB) ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. SCB ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) Analyserna ska omfatta bl.a. flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade samt internationella utblickar.

c) En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar och utvärderingar av tidigare prognoser göras.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

4. Utgifter i samband med deltagande i OECD:s indikatorprojekt Indicators of Education Systems (INES)

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

 

ap.4 Indikatorprogrammet OECD-INES

Medel under anslagsposten får utbetalas efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.12243 %0
ap.224Inget0
ap.31143 %0
ap.48Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Kjell Nyman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens utbildningsutskott
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen