Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:15

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Barnombudsmannen ska återrapportera de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

2. Ansvaret för sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil ligger hos kommunerna. En förutsättning för att kommunerna ska kunna bedriva framgångsrik verksamhet är att de får stöd från nationella aktörer. Barnombudsmannen ska, utifrån sitt eget ansvarsområde, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper samt lämna förslag på möjliga utvecklingsområden. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober 

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Barnombudsmannen ska under 2014 genomföra insatser i enlighet med uppdraget att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter (S2011/8293/FST). I uppdraget ingår också att under våren 2014 genomföra en nationell konferens i syfte att uppmärksamma 25 års jubileet av barnkonventionen genom att sprida kunskap och erfarenheter om att genomföra barnets rättigheter i praktiken. Barnombudsmannen får använda högst 3 600 000 kronor för att genomföra uppdraget under 2014. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagsposten 2 del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2014 och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 februari 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Redovisningen ska innehålla en analys av effekterna av genomförda insatser samt en redovisning av hur resultaten av uppdraget fortsatt kommer att spridas och tas till vara inom ramen för Barnombudsmannens verksamhetsområde. Vidare ska det av redovisningen framgå hur metoden Unga direkt spridits till kommuner, landsting och statliga myndigheter samt i vilken utsträckning det är möjligt för dessa aktörer att använda sig av metoden i syfte att möjliggöra barns och ungas delaktighet och inflytande i beslut och åtgärder som rör dem. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrevet ställt till Barnombudsmannen och det diarienummer som detta beslut har. 

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

1. Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier (S2013/395/FST).

2. Uppdrag angående information till barn som brottsoffer (S2013/2348/FST).

3. Uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotundersökning (S2013/3876/FST).

4. Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet (S2013/5139/FST).

5. Uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera barn med funktionsnedsättning(S2013/5140/FST).

6. Uppdrag att ta fram och publicera ytterligare indikatorer till Max 18 (S2013/6818/FST).

7. Uppdrag att tillgängliggöra material om barnets rättigheter (S2013/6487/FST).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen23 796
ap.1Barnombudsmannen (ram)23 796

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 983
2014-02-251 983
2014-03-251 983
2014-04-251 983
2014-05-251 983
2014-06-251 983
2014-07-251 983
2014-08-251 983
2014-09-251 983
2014-10-251 983
2014-11-251 983
2014-12-251 983
Summa23 796
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Charlotte Palmstierna
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementets polisenhet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet