Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2013-10-31
M2013/2683/S
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
106 48 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Naturvårdsverket
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. KrU1, rskr. 2012/13:109, prop. 2012/13:1 utg.omr. 20, bet. MJU1, rskr. 2012/13:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Åtgärder för biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2013 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa

1. arbetet med områdesskydd samt hur medel inom anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur har använts,

2. arbetet med att skydda skogsmark med höga naturvärden som ägs av Sveaskog respektive förvaltas av Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk,

3. arbetet med markbyten med ersättningsmark som överförts från Ersättningsmark i Sverige AB till Naturvårdsverket i syfte att skydda skogsmark med höga naturvärden,

4. arbetet med skötsel av skyddade områden samt hur medel inom anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts,

5. användningen av naturvårdsavtal för skydd av värdefulla naturområden, samt

6. medelsanvändningen och arbetet med artbevarande, vilt- och rovdjursförvaltning samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Redovisningen ska avse de senaste tre åren och vara möjlig att jämföra med tidigare års redovisningar av anslagen.

Lokal och traditionell ekologisk kunskap

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars 2014 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa arbetet med genomförande av artiklarna 8(j) och 10(c) i konventionen om biologisk mångfald och av relevanta partsmötesbeslut samt hur medel inom anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts för detta arbete.

Invasiva främmande arter

Naturvårdsverket ska senast den 31 oktober 2013 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa myndighetens arbete för att nå etappmålet om invasiva främmande arter (regeringsbeslut 2012-04-26 I:4). Redovisningen ska visa hur samverkan med andra berörda myndigheter har skett.

It för miljön

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Naturvårdsverket ska senast den 31 januari 2014 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa vilka underlag myndigheten bidragit med och vilka insatser myndigheten gjort i samband med möten inom ramen för arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar till det nationella arbetet samt i det internationella arbetet inom Arktiska rådet, Nordiska ministerrådet samt den globala koalitionen Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants.

Nationellt genomförande av EU:s strategi för tillväxt och jobb (EU 2020)

Naturvårdsverket ska senast den 31 januari 2014 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa vilka insatser myndigheten utfört inom sitt verksamhetsområde för nationellt genomförande av EU:s strategi för tillväxt och jobb (EU 2020) inklusive bistånd till Regeringskansliet inom ramen för förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållnings- och landsbygdspolitik samt till de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

Globalt miljö- och klimatsamarbete

Naturvårdsverket ska redovisa hur medlen under anslag 1:7 Internationellt miljösamarbete ap. 3 Långsiktigt miljö- och klimatsamarbete med strategiskt viktiga länder har använts.

Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket ska redogöra för i vilken mån myndighetens verksamhet, inom ramen för dess instruktionsenliga uppdrag, har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och deras värde för samhället.

Bidragshantering

Naturvårdsverket ska redovisa myndighetens bidragsverksamhet för respektive anslag. Naturvårdsverket ska redovisa vilka insatser myndigheten gör tillsammans med länsstyrelserna för att minska oförbrukade bidrag för efterbehandling av förorenade områden.

Prognoser

Naturvårdsverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 16 januari,

- den 20 februari,

- den 2 maj,

- den 29 juli, samt 

- den 25 oktober 2013.

3

Uppdrag

Inledning

Naturvårdsverket ska beräkna kostnader för föreslagna åtgärder och analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna och statsfinansiella effekterna av förslagen. Myndigheten ska även redovisa förslag till författningsändringar i den mån sådana anses behövas.

Uppföljning av strandskyddet

Naturvårdsverket ska redovisa statistik som rör kommunernas och länsstyrelsernas beslut om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Av redovisningen ska framgå hur många upphävanden och dispenser som länsstyrelserna och kommunerna har beslutat om under 2012, fördelat på kommuner, samt ändamålet för upphävandet eller dispensen. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 april 2013.

Övervakning av sjöfåglar

Naturvårdsverket ska ta fram ett förslag till övervakningssystem för hur statusen för häckande, rastande och övervintrande sjöfåglar, i synnerhet ejder och alfågel, kan följas årligen på nationell nivå. Av redovisningen ska framgå hur arbetet koordineras med länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och ideella organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 2 september 2013.

Förvaltningsplan för skarv

Naturvårdsverket ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten samt efter samråd med länsstyrelserna, övriga berörda myndigheter och organisationar ta fram en förvaltningsplan för skarv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2014.

Snöskoterrådet

Nationella snöskoterrådet bildades 2007 genom en överenskommelse mellan Vägverket (numera Trafikverket respektive Transportstyrelsen), Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten, Sametinget, Sveriges snöskoterägares riksorganisation (Snofed), Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Överenskommelsen mellan parterna gäller fram till den 31 december 2012.

Naturvårdsverket ska utvärdera Snöskoterrådets arbete sedan överenskommelsen ingicks och föreslå hur arbetet med de snöskoterrelaterade frågorna ska drivas vidare. Arbetet ska ske efter samråd med parterna i överenskommelsen om Snöskoterrådet, Skogsstyrelsen samt övriga berörda länsstyrelser. Den verksamhet som tidigare bedrivits inom ramen för överenskommelsen ska, under den tid som uppdraget genomförs och fram till att regeringen fattat beslut om hur arbetet ska bedrivas i framtiden, bedrivas i lämplig omfattning av Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2013.

Icke-skatterelaterade miljöskadliga subventioner

Naturvårdsverket ska ta fram en handledning för kartläggning och analys av icke-skatterelaterade miljöskadliga subventioner. Handledningen ska ge vägledning för bedömning av vilka parametrar som bör beaktas vid analys av sådana subventioner samt ta hänsyn till internationellt arbete inom området, inklusive EU och OECD. Handledningen ska tas fram i syfte att vara ett stöd för myndigheter inom miljömålssystemet för att kartlägga och analysera icke-skatterelaterade potentiellt miljöskadliga subventioner inom sina respektive verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2013.

Producentansvar för läkemedel

Naturvårdsverket ska, i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och efter samråd med Sveriges Apoteksförening, utreda om även läkemedel som klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. I uppdraget ingår också att undersöka lämpligheten i att även inkludera sprutor och kanyler i producentansvaret. Vidare ingår i uppdraget att utreda konsekvenserna av att inkludera läkemedel som farligt avfall i producentansvaret för läkemedel respektive att undanta denna typ av avfall från producentansvaret. Särskilt ska konsekvenserna för miljön, berörda aktörer och allmänheten redovisas. I uppdraget ska Naturvårdsverket inhämta underlag från berörda aktörer, däribland särskilt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 21 oktober 2013.

Nya etappmål

Naturvårdsverket ska föreslå följande nya etappmål:.

 • Ett etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och återvinning av avfallsmaterial bestående av åtminstone papper, metall, plast och glas, enligt vad som anges i artikel 11.2 a) i ramdirektivet för avfall. Etappmålet ska ange en fortsatt utveckling av omhändertagande av avfall i enlighet med avfallshierarkin.
 • Ett etappmål för minskad mängd matavfall samt vad etappmålet i sådant fall ska omfatta och vilken ambitionsnivå som är nödvändig. I det fall Naturvårdsverket anser att det finns skäl att införa ytterligare etappmål på avfallsområdet, exempelvis för textilier och textilavfall, ska även dessa förslag till etappmål redovisas. Naturvårdsverket ska även föreslå åtgärder som bedöms som nödvändiga för att nå etappmålen. Förslagen till etappmål på avfallsområdet ska tas fram efter samråd med Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket.
 • Ett etappmål om efterbehandling av förorenade områden. I uppdraget ingår att identifiera steg på vägen för att nå målet för förorenade områden så som det preciseras under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Förslagen till etappmål om efterbehandling ska ske efter samråd med Sveriges geologiska undersökning och Statens Geotekniska Institut.
 • Ett etappmål för exponering för kadmium via livsmedel, inklusive förslag till åtgärder och styrmedel. Förslagen till etappmål ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket.
 • Undersöka förutsättningarna för att införa ett etappmål om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). Etappmålet bör omfatta utsläpp och bildning av de kortlivade ämnen som bidrar till klimatpåverkan, men som i dag inte omfattas av Kyotoprotokollets bilaga A. Målet bör avse utsläppen 2020 i förhållande till lämpligt basår. Uppdraget ska innehålla en beskrivning av hur etappmålet kan bidra till att miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning kan nås. Förslaget ska tas fram i samråd med Statens meteorologiska och hydrologiska institut samt efter samråd med Trafikverket, Statens jordbruksverk och övriga berörda myndigheter.

Naturvårdverket ska till förslagen om etappmål redovisa en konsekvensanalys och en analys av förslagens kostnadseffektivitet samt övriga relevanta delar av de strecksatser som framgår i direktivet (Dir. 2010:74 s. 6) till Miljömålsberedningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 6 januari 2014.

Översyn av deponiskatten

Deponiskatten, skatt enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall, syftar till att ge en miljöstyrande effekt som skapar ett tryck på att återvinna avfall. Skatten ska ge en minskning av sådant avfall som i nuläget inte kan återvinnas och därför deponeras. Minskningen ska ske genom att uppmuntra utvecklingen av olika former av avfallsbehandling genom bearbetning och val av råmaterial m.m.

Naturvårdsverket ska i samråd med Skatteverket göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av deponiskatten, dvs. skatt enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall, och vid behov föreslå förändringar av skattens utformning på följande områden:

 • Skattebefrielse i vissa fall enligt 3, 6 och 10 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall. Särskild hänsyn ska tas till Europeiska kommissionens statsstödsbeslut den 25 maj 2004 (NN 161/2003). Kommissionen anser i detta beslut att lagens skattenedsättningar inte är statsstöd då de följer naturen och logiken i uppbyggnaden av deponiskatten. I beslutet åläggs dock Sverige att följa utvecklingen av nya, miljövänligare alternativ till deponering och ändra lagen i enlighet med resultatet av en sådan uppföljning.
 • Skatteeffekterna vid sanering av nedlagda avfallsanläggningar samt vid utvinning av material och mineraler ur dessa (s.k. Landfill Mining). Hänsyn ska tas till ekonomiska möjligheten och den miljömässiga lämpligheten av sådan sanering och utvinning.
 • Vid förslag till ny utformning ska även undvikas att skatten utformas så att avfall återvinns om det finns en risk för spridning av farliga ämnen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2013.

Nematoder, insekter och spindeldjur

Naturvårdsverket ska genomföra en översyn av nuvarande bestämmelser om import, införsel, utsläppande och användning av insekter, nematoder och spindeldjur som används i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte. I uppdraget ingår att föreslå en ny nationell reglering av dessa organismgrupper med hänsyn till av EU-gemensamma införselregler. Avsikten är att åstadkomma en samlad reglering för dessa organismgrupper som syftar till att stärka skyddet för den biologiska mångfalden i landet och samtidigt, genom regelförenkling, även underlätta marknadsintroduktion och användning av dessa organismer som alternativ till kemiska växtskyddsmedel. Naturvårdsverket ska även vid behov mot bakgrund av vad som framkommer om regleringen, analysera frågan om full kostnadstäckning och föreslå ett kostnadstäckningsmål, samt motiv till detta. Arbetet ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen samt Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 9 september 2013.

Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror

Naturvårdsverket ska i samråd med Vinnova och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistå Regeringskansliet med underlag om vikten av bevarande av råvaruresurser och ökad resurseffektivitet att användas till Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2014. En delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2014.

Riktvärden för flygbuller

Naturvårdsverket ska tillsammans med Boverket redovisa en gemensam ståndpunkt avseende hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- och kvällstid bör tolkas och tillämpas i samband med prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). I uppdraget ingår att redovisa vilka avvikelser från maximalnivån som bör kunna ske. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet och Socialdepartementet) senast den 30 april 2013.

Licensjakt på säl

Naturvårdsverket ska, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten samt efter samråd med berörda länsstyrelser, Naturhistoriska riksmuseet och berörda organisationer, utreda förutsättningarna för och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas samt utreda och föreslå hur skyddsjakten på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 juli 2013.

Företagens administrativa kostnader

Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010-2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Riksintressen för friluftsliv

Naturvårdsverket ska göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 30 juni 2014. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket27 785
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)27 785

Villkor för anslag 13:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv enligt förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket370 206
ap.1Naturvårdsverket (ram)370 206

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Naturvårdsverket

1. Anslagsposten får användas för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader. 

2. Anslagsposten får användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för.

3. Av anslagsposten ska 5 000 000 kronor användas för att se över nationalparksföreskrifterna i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet.

1:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket209 514
ap.1Miljöövervakning (ram)135 083
ap.2Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m. (ram)12 000
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)12 537
ap.8Program för utsläpp och avfall (ram)49 894
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten83 200
ap.3Miljöövervakning m m - del till HaV (ram)80 200
ap.5Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Miljöövervakning

1. Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

ap.2 Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m.

Naturvårdsverket ska betala ut 500 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för informationsinsatser m.m. för att stimulera organisationer till nya och förnyade registreringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Naturvårdsverket ska betala ut 11 500 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbetet med miljökrav vid offentlig upphandling.

ap.3 Miljöövervakning m m - del till HaV

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

ap.5 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Havs- och vattenmyndigheten ska betala ut bidraget till stiftelsen Stockholm International Water Institute (SIWI). Bidraget ska användas till att generera och förmedla kunskap och erfarenheter om internationella vattenfrågor, framför allt inom området integrerad vattenförvaltning.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de fyra prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten ska användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrätter.

1:3

Åtgärder för värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket619 535
ap.2Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. (ram)619 535

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.

  1. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser bevarandeplaner, skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt till Kungliga nationalstadsparken, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.
  2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser artbevarande, upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, viltförvaltning, åtgärder som har anknytning till förstärkning av vargstammens genetik, rovdjursinventeringar, rovdjursinformation, bekämpning av invasiva främmande arter samt annan övervakning, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
  3. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser friluftsliv och allemansrätt, kommunikation och utbildning inom naturvårdsområdet, regionala landskapsstrategier samt terrängkörningsplaner.
  4. Anslagsposten får användas för samebyarnas arbete för framtagande av terrängkörningsplaner och genomförande av planerna. Detta sker genom att medel betalas ut till länsstyrelserna i fjällänen (Dalarna, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten).

  5. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.
  6. Högst 3 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket – i arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.
  7. Anslagsposten får användas för bidrag till Centrum för biologisk mångfald inklusive för deras arbete med ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap - NAPTEK - med utgångspunkt från tidigare arbete som genomförts vid Centrum för biologisk mångfald och i överenskommelse med syfte, inriktning och omfattning som formulerats i regeringsbeslut den 15 december 2005 (M2005/6448/Na) respektive den 15 december 2011 (M2011/3884/Nm).
  8. Anslagsposten får användas för bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (SFS 2011:840).
  9. Hyres- och arrendeintäkter av fastighetsuthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.
  10. Högst 4 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till länsstyrelsen i Gävleborgs län för åtgärder i syfte att begränsa massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven sommaren 2013.

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket393 718
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)393 718
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning21 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)21 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten2 000
ap.2Sanering o återställ - del till SSM (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

 1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.
 2. Anslagsposten får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete vid länsstyrelserna med tillsyn över förorenade områden i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.
 3. Anslagsposten får användas för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.
 4. Anslagsposten får användas till att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna från risksynpunkt och till akuta saneringsinsatser.
 5. Anslagsposten får användas till kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller beslutat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

ap.2 Sanering o återställ - del till SSM

Anslagsposten används för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet. Bidraget får betalas ut till enskilda.  

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten får användas för att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett visst ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande.

1:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket88 173
ap.1Miljöforskning (ram)88 173

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Miljöforskning

 1. Naturvårdsverket ska betala ut högst 17 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.
 2. Naturvårdsverket beslutar hur medlen till övrig miljöforskning ska fördelas. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen samt finansiering av utländska forskare i de internationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i.
 3. Forskningsmedlen ska främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket ska via anslagsposten finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). Anslaget får också användas för svenska forskares deltagande i IPCC-arbetet.
 4. Anslagsposten får användas för IT-baserad administration av forskningsansökningar.
 5. Naturvårdsverket ska betala ut högst 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för produktionen av Arctic Resilience Report.
 6. Anslagsposten får användas för svenska forskares deltagande i den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Naturvårdsverket ska dessutom betala ut högst 1 500 000 kronor till sekretariatet för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) avseende Sveriges bidrag till dess verksamhet.

1:16

Skydd av värdefull natur (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket818 000
ap.1Skydd värdefull natur - till NV (ram)818 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Skydd värdefull natur - till NV

 1. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.
 2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt värdefulla skogar.
 3. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt värdefulla skogar.
 4. Anslagsposten får användas för förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, utredningar och inventeringar som ger underlag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt sådana övriga kostnader och kostnader för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla naturområden.
 5. Anslagsposten får användas för bidrag till de länsstyrelser som deltar i samverkansprogrammet Komet, kompletterande metoder för skydd av värdefull natur.
 6. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i syfte att se över det utvidgade strandskyddet.

 7. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur.
 8. Inkomster från försäljning av fast egendom ska tillföras anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
13:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.10834Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Naturvårdsverket
ap.111 1063 %0
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.16 285Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.20Inget0
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:5 Miljöforskning
ap.10Inget0
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.7ram
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.1ram
34:10 (2008) Stöd till klimatinvesteringar
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Miljöövervakning m.m.
ap.140 00030 0007 5002 5002016
ap.817 00010 0003 7292 0002016
ap.335 00020 00010 0005 0002016
1:3 Åtgärder för värdefull natur
ap.2210 000112 34856 45241 2002037
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.1800 000380 000320 000100 0002022
ap.312 00010 0002 00002015
1:5 Miljöforskning
ap.1102 00060 00030 00011 6612016
1:16 Skydd av värdefull natur
ap.125 0007 9003 10014 0002062
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2530 851
2013-02-2530 851
2013-03-2530 851
2013-04-2530 851
2013-05-2530 851
2013-06-2530 851
2013-07-2530 851
2013-08-2530 851
2013-09-2530 851
2013-10-2530 851
2013-11-2530 851
2013-12-2530 845
Summa370 206
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Naturvårdsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Jägarexamen/jaktkortregister009 8009 80000
NOx005 6005 60000
Batterifonden004 4004 40000
Summa0019 80019 80000
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.0043 00043 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter2537006 00006 0006 000
Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter2714000000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552003 00003 0003 000
Summa009 00009 0009 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturvårdsverket ska använda batterifondens medel på följande sätt fördelat över minst en sexårsperiod räknat från 2009:

 • 404 mkr till insamling och återvinning av de batterier som sattes på marknaden före januari 2009.
 • 40 mkr till återbetalning av miljöavgifterna för batterier som exporterats ut ur Sverige.
 • 20 mkr till Naturvårdsverkets kostnader för prövning av frågor om utbetalning av medlen samt tillsyn.
 • 4 mkr till slutförvar av det kvicksilver som har utvunnits från kvicksilverbatterierna.
 • 100 mkr till informationsinsatser för att upprätthålla och utveckla kunskapsnivån avseende batteriinsamling.
 • Resterande medel 205 mkr avsätts till forskning för utveckling av miljövänliga och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier och ackumulatorer samt till fordonsenergirelaterad batteriforskning. Statens energimyndighet ska fördela forskningsmedlen. Naturvårdsverket ska utbetala medel till Energimyndigheten när projekt är beviljade.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. får Naturvårdsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndighete förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Naturvårdsverket får, enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om överföring förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.
 2. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt ska inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Luis Caballero
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Tullverket
länsstyrelserna
Statens veterinärmedicinska anstalt
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens jordbruksverk
Skogsstyrelsen
Livsmedelsverket
Centrum för biologisk mångfald
Sametinget
Sveriges lantbruksuniversitet, Viltskadecenter
Kemikalieinspektionen
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Boverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Trafikverket
Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Friluftsliv
Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Swedish Water House
IVL Svenska Miljöinstitutet
Trygghetsstiftelsen