Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2013-12-19
Ju2013/8712/KRIM
Ju2013/8610/KRIM
Ju2013/7434/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden,

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden,

- Genomsnittliga handläggningstider,

- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden där storleken på utbetald brottsskadeersättning är högre respektive lägre än det som har sakprövats av domstol. Av vilka skäl brottsskadeersättningen har bestämts till ett annat belopp ska särskilt framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa andelen ärenden i de båda kategorierna där sökanden är över respektive under 18 år samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden som bygger på domar med skadestånd, strafföreläggande respektive nedlagd förundersökning. 

Regressverksamheten

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Inkomna medel,

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år vid årets slut samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar,

- Inkomna och utbetalade medel,

- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka insatser som har vidtagits för att fullgöra uppgifterna att vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor samt en bedömning av vilka resultat som har uppnåtts.

Prognoser

Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum:

16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli, 27 oktober 2014.  

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

1. Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM). 

2. Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Utbildningsprogrammet ska riktas till personal inom länspolismyndigheterna, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och till advokater. Uppdraget ska vara slutfört och redovisat senast den 15 juni 2014 (Ju2011/3982/KRIM).  

3. Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att fördela medel till forskning, metodutveckling och andra liknande insatser, vilka syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. I uppdraget ingår även att följa upp projekt som beviljades särskilda forskningsmedel i enlighet med regeringsbeslut Ju2008/8341/KRIM samt redovisa och sprida resultaten. Uppdraget ska vara slufört och redovisat senast den 15 december 2014 (Ju2011/4765/KRIM).

4. Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under åren 2011-2015 arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Myndigheten ska årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild rapport till regeringen senast den 15 mars 2014 och 2015. En slutlig redovisning ska lämnas till regeringen senast den 15 mars 2016  (S2011/8810/FST).


5.Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer, inklusive barn som bevittnat våld. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Barnombudsmannen och samråd med andra berörda myndigheter och ideella organisationer ska ske. En slutlig redovisning ska lämnas till regeringen senast den 16 juni 2014 (S2013/2348/FST).

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten37 144
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)37 144

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten122 349
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)122 349

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 1143 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.13 670Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 404
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 095
2014-02-253 095
2014-03-253 095
2014-04-253 095
2014-05-253 095
2014-06-253 095
2014-07-253 095
2014-08-253 095
2014-09-253 095
2014-10-253 095
2014-11-253 095
2014-12-253 099
Summa37 144
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 3 500 000 kronor.
  3. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2014, förskottsvis betala ut högst 875 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2015, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2014, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras30 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen