Utrikesdepartementet


Protokoll
II:7
vid regeringssammanträde
2013-12-19
UF2013/UD/76341/FIM (delvis)
UF2013/UD/78240/FIM

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:4 Investeringsfrämjande
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet55 042
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)54 792
ap.1Avvecklingsfrågor (ram)250
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet2 400
ap.4Till Regeringskansliets disposition (ram)2 400

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Avvecklingsfrågor

Disponeras av Kammarkollegiet för hantering av kvarvarande administrativa avvecklingsfrågor som följer av avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Kammarkollegiet ska överta kvarvarande skulder och tillgångar från avvecklingsmyndigheten till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag till Kammarkollegiet från och med den 1 januari 2014.

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2014.

ap.4 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet för särskilda utredningsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.10Inget0
ap.31 651Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.2ram
ap.5ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EKO, KOM, KULT/NSU, PLAN, RS
Näringsdepartementet, ENT, FIN, RT, KLS
Landsbygdsdepartementet, LB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Kammarkollegiet/Administrativ service
Kommerskollegium
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete(Sida)
Svenska institutet
Sveriges export- och investeringsråd
Visit Sweden
Tillväxtverket
Samverkansorganen
Samtliga länsstyrelser
Socialdemokraterna