Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2013-12-19
Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/361/SUND
Fö2013/2255/ESL(delvis)
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
16440 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Riksdagen har beslutat om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten12 486
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)12 486

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 041
2014-02-251 041
2014-03-251 041
2014-04-251 041
2014-05-251 041
2014-06-251 041
2014-07-251 041
2014-08-251 041
2014-09-251 041
2014-10-251 041
2014-11-251 041
2014-12-251 035
Summa12 486
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapportering i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantaget från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Johan Bergström Ring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, ESL
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen