Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:1

2013-11-21
S2013/7966/SAM
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
101 37 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds (Forte) verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115, prop. 2012/13:99 utg.omr. 9, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287, prop. 2013/14:2 utg.omr. 9, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:43). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag. Forskningsrådets namn är från och med den 1 juli 2013 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. Forte ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

- hur årets beviljade stöd fördelat sig mellan olika stödformer,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten.

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte och per huvudområde samt uppdelat på forskning om barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa, äldre, funktionshinder, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelat i tillämpbara delar.

2. Forte ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som har använts till internationell verksamhet, till forskningskommunikation samt för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

4. Forte ska redovisa insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).

5. Forte ska lämna en särskild redovisning av sitt stöd till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) utifrån bl.a. den förstärkning av forskningsområdet som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160, området benämns ANT i propositionen).

6. Forte ska redovisa insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30), särskilt gällande vårdforskning, åldrande och hälsa.

7. Forte ska redovisa samverkan med relevanta forskningsfinansiärer i riktade satsningar.

8. Forte ska redovisa insatser för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

9. Forte ska redovisa vilka aktiviteter och åtgärder som har vidtagits för att utveckla kommunikationen med Fortes olika målgrupper i enlighet med Fortes nya kommunikationsstrategi.

Prognos

Forte ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Forskning om åldrande och hälsa

Forte ska utöver nuvarande medel fördela minst 25 000 000 kronor i forskningsmedel till forskning om åldrande och hälsa från 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning med utgångspunkt från den demografiska utmaningen och för att bidra till att förbättra människors hälsa och funktionsförmåga, öka livskvaliteten och möjliggöra ett ökat och längre arbetskraftsdeltagande. Forte ska samverka med Vetenskapsrådet inom detta område. För ytterligare detaljer om uppdraget hänvisas till propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

Forskning inom äldreområdet

I samband med årsredovisningen ska Forte till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa de satsningar som fått stöd enligt regeringsbeslut dnr S2009/1104/FST daterat den 5 februari 2009.

Vårdforskning

Forte ska fördela minst 30 000 000 kronor i forskningsmedel till vårdforskning från 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd: Forskning ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning.Forte ska samverka med Vetenskapsrådet om bl.a. utlysningar av medel till vårdforskning och till innovativ praktiknära forskning genom ett gemensamt samrådsorgan. För ytterligare detaljer om uppdraget hänvisas till propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Forte ska samverka med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Långsiktigt program ANDTS-området

Forte ska utveckla ett långsiktigt flerårigt tvärvetenskapligt program för forskning inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

Finansiell uppföljning

Forte ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. 

Namnbyte

FAS namn ska fr o m 1 juli 2013 vara Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (se prop. 2012/13:30). FAS ska förbereda namnbytet och bl.a. ta fram en lämplig förkortning alternativt kortform av namnet som återspeglar rådets verksamhet inklusive den inriktning som framgår av propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

Internationella samarbeten

Forte bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd25 859
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)25 859

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd474 378
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)474 378

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt forskningsrelaterade analyser och kommunikationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Forte ska använda minst:

- 15 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

- 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning

- 30 000 000 kronor för vårdforskning

- 25 000 000 kronor ytterligare för forskning om åldrande och hälsa

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.17763 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.114 2313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.1877 000478 000268 000131 0002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2541 687
2013-02-2541 687
2013-03-2541 687
2013-04-2541 687
2013-05-2541 687
2013-06-2541 687
2013-07-2541 687
2013-08-2541 687
2013-09-2541 687
2013-10-2541 687
2013-11-2541 687
2013-12-2541 680
Summa500 237
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Karin Mossler
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem