Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:16

2013-12-19
UF2013/77720/UD/USTYR (delvis)
UF2013/78283/UD/USTYR
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning – del till Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet170 000
ap.40Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet (ram)170 000

Villkor för anslag 1:1

ap.40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska ansvara för utlysning, beredning och bedömning av forskningsansökningar inom svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (U-forsk) och för stöd till samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i dessa kategorier av länder (Swedish Research Links) samt redovisa forskningens resultat. Nuvarande proportion mellan programmens omfattning bör bibehållas. Den av Vetenskapsrådet inrättade kommittén för utvecklingsforskning ska bedöma vetenskaplig kvalitet och relevans i enlighet med regeringens övergripande biståndspolitiska målsättningar.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Vetenskapsrådet ska vara öppet och transparent med verksamhet som finansieras av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Detta sker genom statistikrapportering till DAC och genom att dokument och resultat tillgängliggörs på Openaid.se. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samordnar denna rapportering och kommer att meddela tidpunkter och tillvägagångssätt.

I syfte att bidra till den forskningsbaserade kunskapsbasen
för biståndspolitikens utveckling och utformning ska Vetenskapsrådet även sammanställa och presentera relevanta forskningsresultat från utvecklingsforskningen. Dessa kan exempelvis spridas i form av seminarier och annan utåtriktad verksamhet.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40335 000166 000102 60066 4002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Karin Serenander
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS, EKO
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret