Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:44

2013-12-12
U2013/7532/F
U2013/7484/SAM(delvis)
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet och verksamheten kring isbrytaren Oden och forskningsstationen i Abisko.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 16 januari 2014,

– den 21 februari 2014,

– den 5 maj 2014,

– den 28 juli 2014, och

– den 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet38 553
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)38 553

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:9 Polarforskningssekretariatet
ap.11 928Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 213
2014-02-253 213
2014-03-253 213
2014-04-253 213
2014-05-253 213
2014-06-253 213
2014-07-253 213
2014-08-253 213
2014-09-253 213
2014-10-253 213
2014-11-253 213
2014-12-253 210
Summa38 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner7 582-1 23021 52022 270-7505 602
Avgiftsbelagdverksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station858-1001 0001 200-200558
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner och boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station.

Myndigheten får ta ut avgifter med full kostnadstäckning för polarforskningsexpeditioner och upp till full kostandstäckning för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station. Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet