Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2013-12-19
Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/324/MFU
Fö2013/403/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar av dessa. 

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten och den svenska krisberedskapen samt att öka skyddsnivån för svensk personal i insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.  

Bland annat ska omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk- och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.   

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 19 september 2013 (Fö2013/1718/MFU).

Återrapportering

Uppnådda resultat inom CBRN-forskningen ska redovisas separat i samband med årsredovisningen.

I budgetunderlaget ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området indelat i kategorierna 

 • förebyggande och riskreducerande åtgärder,
 • upptäcka och varna,
 • identifiera och verifiera,
 • fysiskt skydd och
 • konsekvenshantering.

Forskningsprojekten ska som regel löpa över perioder om tre år, och vara fördelade så att en tredjedel av projekten löper ut varje år. Projekten kan genom nytt beslut omsättas vid projektperiodens slut.

Senast den 28 maj 2014 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende CBRN-forskning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 

Senast den 19 september 2014 ska Totalförsvarets forskningsinstitut i samverkan med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma med ett myndighetsgemensamt kostnadsberäknat projektförslag avseende CBRN-forskningen för 2015. Projektförslagen ska vara indelat i samma kategorier som förslagen i budgetunderlaget.

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen, vapenbärare/missiler och rymdfrågor samt bidra till arbetet för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, ap. 4 och ska genomföras i enlighet med de villkor som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet med aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor inom ramen för icke-spridningsfördraget (NPT) och internationella atomenergiorganet (IAEA),
 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet samt ge tekniskt stöd i arbetet inom internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén).
 • driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet (CTBT),
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet med B-vapenkonventionen och C-vapenkonventionen, delta i det internationella arbetet för beredskap att upptäcka brott mot konventionerna samt ge tekniskt stöd i arbetet inom Australiengruppen,
 • upprätthålla laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen i syfte att bidra till internationell beredskap att påvisa brott mot C-vapenkonventionen,
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i aktuella säkerhetspolitiska frågor med koppling till rymden,
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap på missilområdet, inkl. expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar,
 • genom teknisk expertis vid behov stödja Sveriges deltagande i Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism och Proliferation Security Initiative.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll. Sådan verksamhet ska vara avgiftsfinansierad.

 

Återrapportering

Uppnådda resultat ska redovisas separat till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i samband med årsredovisningen.

I budgetunderlaget ska myndigheten lämna förslag till inriktning för verksamheten på området.

Senast den 19 september 2014 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag för verksamheten 2015.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag till regeringens arbete.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i årsredovisningen lämna en separat redovisning av verksamheten samt redovisa kostnaderna.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget lämna förslag till inriktning av verksamheten inom området.

Senast den 5 september 2014 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag för budgetåret 2015.

4. Nordiskt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för det nordiska samarbetet Nordefco stödja Försvarsmakten i frågor som faller inom myndighetens kompetensområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa omfattningen av och inriktningen på stödet.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet bidra till regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Försvarsunderrättelsverksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten lämnas.

6. Budget för avgiftsbelagd verksamhet m. m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

7. Gemensamt nyttjande och ägande av resurser

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i enlighet med de krav på kostnadseffektiv användning av de resurser som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 6) redovisa de åtgärder Totalförsvarets forskningsinstitut har vidtagit inom det internationella samarbetet och gemensamma forskningsprogram.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober.

2

Organisationsstyrning

9. Effektivitet och god hushållning

Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

10. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

3

Uppdrag

11. Rapporteringsskyldighet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, om möjligt inom 24 timmar från mötets avslutande, lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten har deltagit i.

12. Samarbetet med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, med referens till den överenskommelse som träffats med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen (Fö2013/1139/MFU), översiktligt redovisa hur samarbetet myndigheterna emellan utvecklas. Särskild vikt bör fästas vid frågan om långsiktig finansiering och de fleråriga raminriktningarna mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och Rikspolisstyrelsen respektive Totalförsvarets forskningsinstitut och Säkerhetspolisen. Samarbetsformerna ska utgöra stöd för en ändamålsenlig forskning på lång sikt.

13. Nedbrytning av intäkter

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med myndighetens årsredovisning, redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för tjänster per kund.

14. Kompetens inom virologi

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, separat men i samband med att budgetunderlaget avseende 2015 överlämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), redovisa hur myndigheten säkerställer långsiktig kompetens inom området virologi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut172 740
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)50 686
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)105 427
ap.4Internationell verksamhet (ram)16 627

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5203 %0
ap.23 1633 %0
ap.44993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2514 396
2014-02-2514 396
2014-03-2514 396
2014-04-2514 396
2014-05-2514 396
2014-06-2514 396
2014-07-2514 396
2014-08-2514 396
2014-09-2514 396
2014-10-2514 396
2014-11-2514 396
2014-12-2514 384
Summa172 740
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor156 400-15 000964 568964 5680141 400
Tjänsteexport0010 00010 00000
Indrag av ackumulerat överskott0-100 000000-100 000
Summa156 400-115 000974 568974 568041 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Indrag av ackumulerat överskott

Av ackumulerat överskott har 100 000 000 kr tillförts statens centralkonto (Fö2013/414/MFU).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Annli Halabi
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
SEKO - Facket för service och kommunikation
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 15, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2013/123/ESL (delvis)
Fö2013/324/MFU
Fö2013/403/MFU
Fö2013/490/MFU
Fö2013/1139/MFU
Fö2013/1496/MFU
Fö2013/1615/MFU
Fö2013/1718/MFU
Fö2013/2255/ESL(delvis)