Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:36

2013-12-12
U2013/6153/UH
U2013/7524/UH
U2013/7484/SAM(delvis)
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Box 27711
115 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Kungl. Musikhögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Högskolan ska anordna utbildning av pianostämmare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan ska anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm121 537
ap.1Takbelopp (ram)121 537

Villkor för anslag 2:57

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm8 294
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)8 294

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm25 481
ap.34Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition (ram)3 844
ap.35Utvecklingsmedel (ram)18 636
ap.36Lokalkostnader (ram)3 001

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3403 %0
ap.3503 %0
ap.3603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)14 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2512 942
2014-02-2512 942
2014-03-2512 942
2014-04-2512 942
2014-05-2512 942
2014-06-2512 942
2014-07-2512 942
2014-08-2512 942
2014-09-2512 942
2014-10-2512 942
2014-11-2512 942
2014-12-2512 950
Summa155 312
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:57 ap.1Takbelopp
2:58 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:65 ap.34Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition
2:65 ap.35Utvecklingsmedel
2:65 ap.36Lokalkostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för entréavgifter i samband med ett studentorganiserat evenemang, Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest (SMASK).

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer