Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6195/UH U2013/6543/UH(delvis) U2013/7509/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har beslutat om Karlstads universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Karlstads universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 37 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet580 991
ap.1Takbelopp (ram)580 991

Villkor för anslag 2:21

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:22

Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet201 005
ap.4Basresurs (ram)201 005

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet1 054
ap.67Kvalitetsbaserad resursfördelninng (ram)1 054

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.670Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2565 254
2014-02-2565 254
2014-03-2565 254
2014-04-2565 254
2014-05-2565 254
2014-06-2565 254
2014-07-2565 254
2014-08-2565 254
2014-09-2565 254
2014-10-2565 254
2014-11-2565 254
2014-12-2565 256
Summa783 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karlstads universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:21 ap.1Takbelopp
2:22 ap.4Basresurs
2:65 ap.67Kvalitetsbaserad resursfördelninng
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer