Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2013-12-12
N2013/5656/KLS (delvis)
N2013/5707/AS
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
83140 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers (Tillväxtanalys) verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Tillväxtanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 16 januari 2014,

den 21 februari 2014,

den 5 maj 2014,

den 28 juli 2014, och

den 27 oktober 2014.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande.

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för upphandling fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.
  • Totala kostnader per uppdragstyp.
  • Bidragsinkomster från respektive bidragsgivare.

Fortsatt utveckling av statistikportalen

Tillväxtanalys ska fortsätta att utveckla statistikportalen på myndighetens webbplats i syfte att öka användarvänligheten. Detta arbete ska återrapporteras senast den 15 september 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Kunskapsplattform om reglers effekter på företagens tillväxt

Tillväxtanalys ska senast den 15 mars 2014 lämna en skriftlig redogörelse till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med förslag på relevanta frågeställningar för kommande rapporter inom regelförenklingsområdet. Dessa rapporter ska tillsammans med tidigare rapporter som myndigheten har tagit fram på uppdrag av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) på lång sikt bygga upp en kunskapsplattform inom detta område på Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Syftet med kunskapsplattformen är att säkerställa att insatser för att förenkla för företagen i första hand vidtas där de ger störst effekt för företagens tillväxt.

Utveckling och effektivisering av rapporteringen om förekomsten av statligt stöd till näringslivet

Tillväxtanalys ska utveckla och effektivisera den rapportering som myndigheten gör enligt 8 § förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Redovisning av generationsmålet och miljökvalitetsmålen

Tillväxtanalys ska redovisa hur myndigheten i enlighet med 5 a § förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet. 

2

Organisationsstyrning

Det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtanalys ska ha en analytiskt stödjande och samordnande funktion till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) avseende det regionala tillväxtarbetet.

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

1. Digitaliseringen av ekonomin – digitaliseringens tillväxtfaktorer

Ökad användning av elektroniska kommunikationer, mjukvara och it (digitalisering) bidrar till tillväxten i svensk ekonomi. Den sammantagna kunskapen om hur stor del av tillväxten som kan förklaras av digitalisering är emellertid bristfällig. Kunskap saknas även om hur väl svenska företag utnyttjar digitalisering för att följa med i utvecklingen i den egna branschen och för att säkra sin konkurrenskraft. Vidare är kunskapsläget bristfälligt om vilka faktorer som har betydelse för att företag inom olika sektorer ska kunna tillgodogöra sig nya arbetssätt och genom digitalisering förändra sin produkt eller sitt erbjudande på ett sätt som gör att de blir ledande på sina marknader.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) behöver ett förbättrat kunskapsunderlag för att utforma en politik som gör att Sverige kan dra fördel av potentialen i digitaliseringen och främja ekonomisk tillväxt, entreprenörskap och företagens konkurrenskraft i alla delar av landet.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska ta fram en studie i två delar:

Tillväxtanalys ska i den första delen så långt möjligt beskriva digitaliseringens bidrag till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Sverige. I ett svenskt perspektiv och utifrån relevant svensk och internationell forskning, t.ex. OECD (2013), Measuring the internet economy: a contribution to the research agenda, ska Tillväxtanalys beskriva vad som är känt om hur samhällets ökade användning av elektroniska kommunikationer, mjukvara och it bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och företagens konkurrenskraft. Om det finns regionala skillnader ska dessa belysas.

Tillväxtanalys ska i den andra delen beskriva på vilket sätt digitaliseringen har påverkat förutsättningarna för företagande och hur svenska företag agerar utifrån dessa förutsättningar. Specifikt ska Tillväxtanalys i den andra delen visa:

  • hur företagens ”spelplan” har förändrats i och med utvecklingen av it och utbyggnaden av it-infrastrukturen (t.ex. möjligheter att söka och få extern finansiering; möjligheter till outsourcing av utveckling, produktion, distribution och ekonomitjänster; möjligheter till billigare och enklare exportaffärer; möjligheten att använda molntjänster istället för egna licensavtal och serverresurser);
  • i vilken utsträckning svenska företag jämfört med företag i ett urval av andra länder har följt med i ovan nämnda utveckling och dragit nytta av utvecklingens möjligheter; samt
  • analysera vad som möjliggör för företag att följa med i ovan nämnda utveckling och dra nytta av den samt vilka faktorer som eventuellt hindrar detta.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2014 och den 30 september 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts. 

  

2. Kunskapsbaserat kapital

I innovationsdrivna länder har investeringar i immateriella tillgångar som andel av BNP ökat sedan 1940-talet. Samtidigt visar data att investeringar i fysiskt kapital trendmässigt har minskat som andel av BNP sedan början av 1980-talet. OECD (2012), New sources of growth knowledge-based capital driving investment and productivity in the 21st century, delar in det kunskapsbaserade kapitalet i tre olika grupper:

  • datoriserad information (investeringar i mjukvara och databaser);
  • innovationskapital (investeringar i patent, upphovsrätt, design, varumärken); samt
  • ekonomisk kompetens (investeringar i företagsspecifikt humankapital, nätverk och samarbeten, organisatorisk kunskap och marknadsrelaterade investeringar).

Uppdrag

Tillväxtanalys ska undersöka de databaser som ligger till grund för ovan nämnda arbete med att mäta kunskapsbaserat kapital för att bedöma om det finns aktuella och relevanta data för Sverige. Om datatillgängligheten anses godtagbar ska Tillväxtanalys studera det kunskapsbaserade kapitalets bidrag till den ekonomiska utvecklingen bland annat enligt de metoder som används av OECD (2012).

Om datatillgängliheten inte är godtagbar ska Tillväxtanalys undersöka möjligheten att skapa data över det kunskapsbaserade kapitalet i Sverige. Detta arbete bör ske i nära samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppdraget ska redovisas i en delrapport samt slutredovisas senast den 31 oktober 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) och om möjligt synkroniseras med den första delen i uppdrag 1 ovan, Digitaliseringen av ekonomin — Digitaliseringens tillväxtfaktorer. Tidpunkt för delredovisningen ska fastställas enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys slutrapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.

 

3. Fortsättning på uppdrag om uppföljning av innovationsstrategin: uppdrag om återkommande uppföljning 

Enligt ändring av uppdrag 1 b i regleringsbrevet för 2013, Uppföljning av innovationsstrategin: Uppdrag om återkommande uppföljning, (se under rubriken Ändring av befintliga uppdrag) ska Tillväxtanalys senast den 30 september 2014 inom ramen för den regelbundna uppföljningen av den nationella innovationsstrategin slutredovisa det svenska innovationsklimatets utveckling på nationell och regional nivå.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska senast den 30 september 2015 redovisa en uppföljning av ovan nämnda slutredovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.

 

4. Fortsättning på uppdrag om effektutvärdering av verksamheten vid RISE-instituten

I enlighet med uppdrag 2 i regleringsbrevet för 2013, Effektutvärdering av verksamheten vid RISE-instituten, redovisade Tillväxtanalys den 31 oktober 2013 sin slutrapport (dnr N2013/856/FIN). Tillväxtanalys kartläggning visar att RISE-institutens verksamhet är komplex, samtidigt som myndigheten bedömer att effekterna av RISE-institutens verksamhet kan mätas. Tillväxtanalys redovisar ett antal möjliga metoder för effektutvärdering och rekommenderar RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) att använda en kombination av dessa. Tillväxtanalys redovisar även förslag på alternativa modeller för att fördela RISE-institutens strategiska kompetensmedel i framtiden som på ett bättre sätt främjar regeringens övergripande mål för industriforskningsinstituten inom RISE AB.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska bistå RISE AB i bolagets fortsatta arbete med att operationalisera lämpliga metoder för effektuppföljning. Tillväxtanalys ska även bistå RISE AB i bolagets arbete med att vidareutveckla sin metod för fördelning av institutens strategiska kompetensmedel. Tillväxtanalys ska bistå RISE AB så länge som bolagets ovan nämnda arbete pågår.

 

5. Utveckling av metoder och indikatorer för att skatta effekterna av statens främjandeinsatser för internationalisering

I Riksrevisionens granskningsrapport avseende statens främjandeinsatser för export (Riksrevisionen 2013:10, På väg ut i världen - statens främjandeinsatser för export) bedömdes bland annat att det saknas en bra metod för att skatta främjandeinsatsernas samhällsekonomiska effekter och för att ta reda på hur insatserna påverkar de små och medelstora företagens förmåga till export (dnr UF2013/37583/FIM). Behovet av att bättre kunna följa insatsernas effekter på de små och medelstora företagens internationalisering och exportförmåga uppmärksammades även i betänkandet, Svensk export och internationalisering - utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90). För att kunna bedöma statens insatser för att främja internationalisering av små och medelstora företag bör därför effekterna av främjandeinsatserna bättre kunna mätas.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärderingar av de samhällsekonomiska effekterna av statliga främjandeinsatser för internationalisering av små och medelstora företag.

Tillväxtanalys ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper som finns hos statliga och andra relevanta aktörer som arbetar med insatser på området, särskilt arbetet med resultatuppföljning inom Utrikesdepartementet som ansvarigt departement för exportfrämjandet och inom Sveriges export- och investeringsråd som centralt serviceorgan för exportfrämjande åtgärder, med vilka en dialog också ska föras. 

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 september 2014 och slutredovisas senast den 15 mars 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.

 

6. Syntesrapport avseende ESPON 2013-programmet 

ESPON är ett program som finansieras av EU:s regionalfond med syfte att beskriva, analysera och göra scenarier över den territoriella utvecklingen i Europas regioner och därmed bidra till policyutveckling i medlemsländerna.

Uppdrag

Tillväxtanalys ska ta fram en syntesrapport avseende ESPON 2013-programmet och dess relevans för Sverige och svenska regioner. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.

  

7. Omvärldsanalys kring attraktivitet

Förmågan att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att regioner och kommuner ska bli utvecklingskraftiga. Människor väljer attraktiva platser att bo på, besöka och driva företag på. För den fortsatta löpande utformningen av den regionala tillväxtpolitiken behöver Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en omvärldsanalys kring hur attraktiva platser definieras samt vilka faktorer det är som skapar attraktivitet på en plats i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Uppdrag

Tillväxtanalys ska redogöra för hur attraktiva platser kan definieras och vilka faktorer som skapar attraktiva platser. Tillväxtanalys ska också göra en omvärldsanalys kring attraktiva platser. Omvärldsanalysen ska inkludera exempel på insatser för att öka platsens attraktivitet som gjorts på lokal, regional och nationell nivå i andra länder och vilka resultat dessa exempel har givit. Redovisningen ska inkludera hur insatserna är applicerbara på den svenska kontexten inom det regionala tillväxtarbete som bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNDRING AV BEFINTLIGA UPPDRAG

Den 17 oktober 2013 gav regeringen Tillväxtanalys i uppdrag att ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet (dnr N2013/4794/AS). I detta beslut angavs att omvärldsbevakningen i huvudsak skulle spridas genom kvartalsrapporter och löpande rapportering. Med ändring av vad som angavs i detta beslut ska omvärldsbevakningen inte spridas genom kvartalsrapporter, utan genom löpande rapportering. I övrigt gäller beslutet oförändrat.

 

Tillväxtanalys ska enligt uppdrag 1b, Uppföljning av innovationsstrategin: Uppdrag om återkommande uppföljning, i regleringsbrevet för 2013 (dnr N2013/4567/AS, N2012/2190/RT [delvis]) slutredovisa detta uppdrag senast den 30 juni 2014. Med ändring av vad som angavs i detta beslut ska uppdraget slutredovisas senast den 30 september 2014. I övrigt gäller uppdraget oförändrat.

  

Tillväxtanalys ska enligt uppdrag 3, Tillgången till grundläggande betaltjänster, i regleringsbrevet för 2013 (dnr N2013/4567/AS, N2012/2190/RT [delvis]) ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Med ändring av vad som angavs i detta beslut ska uppdraget ha följande lydelse:

3. Tillgången till grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att stödja insatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster. I det sammanhanget har Tillväxtanalys haft relaterade uppdrag att samverka kring samhällets behov av betaltjänster samt att stödja tillgången till grundläggande betaltjänster (dnr N2010/5062/ITP samt dnr N2011/3874/ITP). Under 2013 tog Tillväxtanalys över den data om grundläggande betaltjänster som PTS tagit initiativ till att upprätta (dnr N2013/4567/AS, N2012/2190/RT [delvis]).

Uppdrag

Tillväxtanalys ska ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Beskrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insatser. Tillväxtanalys ska förvalta och utveckla data om grundläggande betaltjänster. I detta ingår också att föreslå avgränsningar för de specificerade betaltjänster (tjänsteinnehåll och kvalitetsaspekter) som ska analyseras, baserat på vad som sägs om grundläggande betaltjänster i propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster, prop. 2006/07:55. Uppdraget ska genomföras i samverkan med PTS och Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Tillväxtanalys ska vidare beräkna hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och i samverkan med Tillväxtverket göra service- och tillgänglighetsdata tillgängliga för länsstyrelserna.

För att utveckla infrastrukturen för inhämtande och tillgängliggörande av data har PTS tilldelat Tillväxtanalys ett bidrag på 500 000 kronor för insatser under 2013, 700 000 kronor för insatser under 2014 och 800 000 kronor för insatser under 2015.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 september 2014 och senast den 1 september 2015 för sammanställning av grundläggande betaltjänstdata samt senast den 1 december 2014 med en beskrivning av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och en samlad uppföljning och analys av utvecklingen inom området, om möjligt i relevanta delar samordnat med Länsstyrelsen i Dalarnas sammanställning av länsstyrelsernas bevakningsuppdrag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2015 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en beskrivning av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och en samlad uppföljning och analys av utvecklingen inom området, om möjligt i relevanta delar samordnat med Länsstyrelsen i Dalarnas sammanställning av länsstyrelsernas bevakningsuppdrag. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här har angetts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2009

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

4. Utvärdering av ägarkapital inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
för konkurrenskraft och sysselsättning

3 oktober 2013

N2010/2190/RT (delvis)

N2013/4569/AS

Slutrapport: 15 oktober 2015

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2010

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

7. Utvärdering av regionala serviceprogram

21 december 2009

N2009/9578/KLS

N2009/9750/KLS (delvis)

Delrapporter: Årliga delrapporteringar

Slutrapport: 1 april 2014

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2011

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

1. Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning för företag

22 juni 2011

N2011/3928/KLS

Slutrapport: 15 november 2014

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2012

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

2. Analys av globala värdekedjor, Sveriges konkurrenskraft och konsekvenser för tillväxtpolitiken

3 maj 2012

N2012/2410/AS

Delrapporter: Årliga delrapporteringar i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet)

Slutrapport: 31 december 2014

6. Förutsättningar för grön strukturomvandling

3 maj 2012

N2012/2410/AS

Slutrapport: 1 december 2014

UPPDRAG LÄMNADE I REGLERINGSBREVET FÖR 2013

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

1. Uppföljning av innovationsstrategin

12 december 2013

Ändring i regleringsbrevet för 2014

3 oktober 2013

N2013/4567/AS

Delrapport: 28 februari 2014

Slutrapport: 30 september 2014

3. Tillgången till grundläggande betaltjänster

12 december 2013

Ändring i regleringsbrevet för 2014

3 oktober 2013

N2013/4567/AS

Delrapport: 1 september 2014

Delrapport: 1 december 2014

Delrapport: 1 september 2015

Slutrapport: 1 december 2015

4. Utvärdering av Tillväxtverkets destinationsuppdrag

3 oktober 2013

N2013/4567/AS

Delrapport: 31 mars 2014

Delrapport: 31 maj 2015

Slutrapport: 31 maj 2016

UPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att utvärdera insatser som genomförs inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi

21 februari 2012

N2012/760/E

Slutredovisning: 15 mars 2015

Uppdrag att utvärdera programmet Främja kvinnors företagande

13 december 2012

N2012/6233/ENT

Delredovisning: Årliga delredovisningar

Slutredovisning: 31 oktober 2018

Uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget rAps

17 januari 2013

N2013/245/AS

Slutredovisning: 31 januari 2015

Uppdrag att genomföra en kartläggning av potentiella och genomförda ägarskiften i olika branscher över hela landet

23 maj 2013

N2013/2667/ENT

Slutredovisning: 1 mars 2014

Uppdrag att ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakande, omvärldsanalyserande och kontaktskapande verksamhet

12 december 2013

Ändring i regleringsbrevet för 2014

17 oktober 2013

N2013/4794/AS

Löpande rapportering

Uppdrag att följa upp vissa frågor relaterade till sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster (samverkan med Konjunkturinstitutet och Skatteverket)

24 oktober 2013

N2013/4685/MK

Delredovisning: 31 januari 2014

Slutredovisning: 1 januari 2016

Uppdrag om statistik om regional tillväxt och utveckling

7 november 2013

N2013/5117/AS

Slutredovisning: 28 februari 2014

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att utvärdera effekterna av öppnande av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg samt av den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet (samverkan med Trafikanalys)

3 mars 2011

N2010/7904/TE

Avslutas: 1 december 2014

Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk miljöteknikexport med särskild inriktning på Brasilien (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

30 juni 2011

N2011/4145/E

Avslutas: 1 mars 2015

Uppdrag om insatser för investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

20 oktober 2011

N2011/5971/E

Avslutas: 31 december 2014

Uppdrag att genom en särskild satsning arrangera en mötesplats för aktörer inom miljöteknikområdet (samverkan med Statens energimyndighet)

17 november 2011

N2011/6463/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program (samverkan med Tillväxtverket)

17 november 2011

N2011/6464/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag att utveckla indikatorer för innovation (samverkan med Statistiska centralbyrån)

22 december 2011

N2011/7252/FIN

Avslutas: 28 februari 2016

Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag (samverkan med Tillväxtverket)

26 januari 2012

N2012/508/ENT

Avslutas: 31 mars 2016

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra särskilda insatser för presentation och främjande av svensk miljöteknik vid internationella konferenser och mötestillfällen (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

2 februari 2012

N2012/518/E

Avslutas: 1 mars 2014

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet (samverkan med Vinnova)

16 februari 2012

U2012/907/F

Avslutas: 1 juli 2015

Förlängning av uppdrag att genomföra undersökningar om it-användning i företag och bland individer 2013 (samverkan med Statistiska centralbyrån)

15 mars 2012

N2012/1514/ITP

Avslutas: 15 februari 2014

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på främjande av svensk miljöteknikexport med inriktning på Turkiet (samverkan med Sveriges export- och investeringsråd)

22 mars 2012

N2012/1669/E

Avslutas: 1 mars 2015

Uppdrag om innovationsupphandling (samverkan med Trafikverket)

10 april 2012

N2012/1991/TE

Avslutas: 1 juni 2014

Uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik (samverkan med Energimyndigheten och Vinnova)

19 april 2012

N2012/2145/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet (samverkan med Tillväxtverket)

10 maj 2012

N2012/2523/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag om att utveckla en plattform för kommunikation av Sverige som innovativt land (samverkan med Svenska institutet)

5 juli 2012

N2012/3380/FIN

Avslutas:1 juli 2014

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla testbäddar inom miljöteknikområdet (samverkan med Vinnova)

5 juli 2012

N2012/3381/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att tillhandahålla ett sekretariat för utvärdering av landsbygds- och fiskeriprogrammen

4 oktober 2012

L2012/2576/ELT

Avslutas: 31 december 2024

Uppdrag att tillgängliggöra internetbaserad information inom miljöteknikområdet (samverkan med Tillväxtverket)

15 november 2012

N2012/5754/E

Avslutas: 15 januari 2015

Uppdrag att genomföra analyser på energiområdet enligt metoder för sk. teknologiska innovationssystem (inklusive tjänster) (samverkan med Statens energimyndighet)

20 december 2012

N2012/6226/E

Avslutas: 31 december 2014

Uppdrag att stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd som inte tillgodoses av marknaden (samverkan med Post- och telestyrelsen)

20 december 2012

N2012/6425/ITP

Avslutas: 28 februari 2014

Uppdrag att sammanställa och analysera de uppdrag som återfinns i länsstyrelsernas regleringsbrev vad avser sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering (samverkan med Boverket)

20 december 2012

S2012/8390/SAM

Avslutas: 31 mars 2014

Uppdrag att genomföra mentorinsatser för export och import (samverkan med Almi Företagspartner AB)

14 februari 2013

N2012/6236/ENT

Avslutas: 31 mars 2016

SAMVERKANSUPPDRAG LÄMNADE I SÄRSKILDA REGERINGSBESLUT

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015 (samverkan med Boverket och Tillväxtverket)

14 mars 2013

N2013/1492/RT

Avslutas: 31 mars 2016

Uppdrag att genomföra en översyn av ordningen för apoteksombud i syfte att åstadkomma en konkurrensneutral ordning som bidrar till att säkerställa läkemedelsförsörjningen i hela landet (samverkan med Läkemedelsverket)

4 april 2013

S2013/2702/FS

Avslutas: 30 april 2014

Uppdrag att utarbeta riktlinjer för regionala serviceprogram 2014-2018 samt att redovisa programmens genomförande (samverkan med Tillväxtverket)

2 maj 2013

N2013/2299/RT

Avslutas: 29 mars 2018

Uppdrag att producera statistik för den svenska miljötekniksetorn samt lämna förslag till vidareutveckling (samverkan med Statistiska centralbyrån)

5 juni 2013

N2013/2919/E

Avslutas: 31 december 2014

Uppdrag avseende innovationsupphandling inom området för miljöteknik (samverkan med Vinnova)

5 juni 2013

N2013/2920/E

Avslutas: 15 mars 2015

Uppdrag om att genomföra mentorinsatser för unga entreprenörer (samverkan med Almi Företagspartner AB)

19 juni 2013

N2013/3172/ENT

Avslutas: 31 mars 2014

Uppdrag att utveckla indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor (samverkan med Ungdomsstyrelsen)

18 juli 2013

U2013/4440/UC

Avslutas: 28 februari 2014

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser81 249
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)81 249

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.12 4373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-256 771
2014-02-256 771
2014-03-256 771
2014-04-256 771
2014-05-256 771
2014-06-256 771
2014-07-256 771
2014-08-256 771
2014-09-256 771
2014-10-256 771
2014-11-256 771
2014-12-256 768
Summa81 249
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Tillväxtanalys.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Tillväxtanalys får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Charlotte Bucht Salih
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA och KSÄ
Utrikesdepartementet/FIM, PLAN och USTYR
Socialdepartementet/EIS, ESA och SFÖ
Utbildningsdepartementet/F, IS och UH
Landsbygdsdepartementet/ELT
Miljödepartementet/MM
Näringsdepartementet/E, ENT, FIN, IS, KLS, MK, RT och TE
Arbetsmarknadsdepartementet/IE
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Sveriges export- och investeringsråd
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Konjunkturinstitutet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Ungdomsstyrelsen
Mittuniversitetet
Trafikanalys
Post- och telestyrelsen
Konkurrensverket
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Jämtlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Gotlands kommun
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
RISE Research Institutes of Sweden AB
V.S. VisitSweden AB