Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:30

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6194/UH U2013/6543/UH(delvis) U2013/7518/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Högskolan i Halmstad
Box 823
301 18 Halmstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan i Halmstad
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Halmstads verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Högskolan i Halmstad och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Högskolan i Halmstad ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Halmstad361 923
ap.1Takbelopp (ram)361 923

Villkor för anslag 2:45

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Halmstad56 210
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)56 210

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Halmstad389
ap.55Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)389

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)35 351
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Halmstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2534 876
2014-02-2534 876
2014-03-2534 876
2014-04-2534 876
2014-05-2534 876
2014-06-2534 876
2014-07-2534 876
2014-08-2534 876
2014-09-2534 876
2014-10-2534 876
2014-11-2534 876
2014-12-2534 886
Summa418 522
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Halmstads disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:45 ap.1Takbelopp
2:46 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:65 ap.55Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer