Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:28

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis), U2013/6160/UH, U2013/6543/UH(delvis), U2013/7516/UH, U2013/7484/SAM (delvis)
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Högskolan Dalarna
Riksdagen har beslutat om Högskolan Dalarnas verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Högskolan Dalarna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Högskolan Dalarna ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna395 688
ap.1Takbelopp (ram)395 688

Villkor för anslag 2:41

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna55 586
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)55 586

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna340
ap.64Kvalitetsbaserad resurfördelning (ram)340

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.640Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 851
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2537 634
2014-02-2537 634
2014-03-2537 634
2014-04-2537 634
2014-05-2537 634
2014-06-2537 634
2014-07-2537 634
2014-08-2537 634
2014-09-2537 634
2014-10-2537 634
2014-11-2537 634
2014-12-2537 640
Summa451 614
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Dalarnas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:41 ap.1Takbelopp
2:42 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:65 ap.64Kvalitetsbaserad resurfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer