Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2013-12-19
U2013/7617/SAM
U2013/7809/UC
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:2 (2011)
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 624 840
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 460 055
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)407
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)164 078
ap.2Utvärdering av folkbildningen (ram)300

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska i början av varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkbildningen till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

Av det statliga stödet till folkbildningen ska 30 000 000 kronor destineras för planerad läsfrämjande verksamhet.

Av medlen ska vidare 60 000 000 kronor användas för utökning av folkhögskolans allmänna kurs med 1 000 årsplatser i syfte att de ungdomar som gått folkhögskolans studiemotiverande kurser för arbetslösa ungdomar ska kunna erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs.

ap.2 Utvärdering av folkbildningen

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 300 000 kronor som engångsbelopp till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten ska ta fram ett förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen ska kunna utformas. Myndighetens förslag till utvärdering ska även bidra till Regeringskansliets utformning av en ny och samlad modell för utvärdering av folkbildningen. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 28 november 2014.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 407 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska i början av varje månad utbetala en tolftedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan16 776
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)16 776

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av medlen ska högst 4 105 000 kronor användas för statsbidrag för preparandkuser inför auktorisationsprov och för statsbidrag för rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter om högst 1 300 000 kronor för myndighetens förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
14:2 ap.114:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.1ram
14:2 (2011) Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
ap.3 (2011)ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
Kulturdepartementet, enheten för konstarterna
Kulturdepartementet, enheten för kulturarv
Kulturdepartementet, enheten för media, film och idrott
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för integration och urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Sveriges Kommuner och Landsting