Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 17

2013-12-12
Fi2012/4271,
Fi2013/775, Fi2013/2558, Fi2013/3251, Fi2013/3525, Fi2013/3926,
Fi2013/4380 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Skatteverket
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 3, bet. 2013/14:SkU1, rskr. 2013/14:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

 

Mål Skatt

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

 

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1 - beskattning

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbörds- förlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsförlusterna. En bedömning ska göras av hur åtgärderna bidragit till att minska skattefelet. Uppbördsförlusternas utveckling ska beskrivas. 

Mål 2 - brottsbekämpning

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om prestationerna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 3 - folkbokföring

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt göra en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

 

 

Mål 4 - fastighetstaxering

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att taxerings- värden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatte- beräkning och andra ändamål.

Mål 5 - registrering av bouppteckningar

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upp- rättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

 

2      Övriga återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultat- redovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling
ska kommenteras särskilt.

Skatteverket ska redovisa individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund där det är relevant.

Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk. Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

 

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovs- anpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare. Vidare ska regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning beaktas. Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga. Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga. En bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.  

Brottsutbytesfrågor

Skatteverket ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Skatteverket ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

It för en grönare förvaltning

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010 – 2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Uppföljning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i företagssektorn

Från den 1 januari 2013 har 2009 års regler om begränsningar i avdrags- rätten för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (1999:1229) utvidgats till att gälla ränteavdrag avseende alla lån inom en intressegemenskap. Under 2013 har Skatteverket bl.a. haft i uppdrag att fortsätta arbetet med den bredare kartläggning som har gjorts under 2009–2011. Regeringen kommer att återkomma i frågan om uppföljning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna.

I avvaktan på en sådan uppföljning av reglerna ges Skatteverket i uppdrag att under 2014 fortsätta arbetet med kartläggningen av ränteavdragen, särskilt vad gäller frågan om skatteplanering med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. Skatteverket ska även påbörja en undersökning av tillämpningen av 2013 års regler. Erfarenheter från undersökningen ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 16 januari 2015. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska bedriva ett utvecklingsarbete i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. 

Genomförandet ska ske i huvudsak i enlighet med Skatteverkets plan för jämställdhetsintegrering. Skatteverket ska utforma och producera en bemötandeutbildning för att säkerställa ett jämställt bemötande. För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 378 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 mars 2015.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Skatteverket har tillsammans med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Kustbevakningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informations- försörjningen i brottsmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2014 ska Skatteverket bistå Justitiedepartementet med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte

Brottsförebyggande rådet ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informations- försörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbetet ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brottsförebyggande rådet vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 31 oktober 2014.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 042 240
ap.1Skatteverket (ram)7 042 240

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).  Skatteverket ska samråda med Skatterättsnämndens kansli för att säkerställa att nivån på nämndens anslag möjliggör en förkortning av handläggningstiderna.
  2. Anslagsposten ska användas för Sveriges bidrag till finansieringen av OECD:s arbete med att motverka skattebaserosion och förflyttning av vinster (BEPS-projektet) motsvarande 100 000 euro. 
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemanna- förfarande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undan- röjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1211 2673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 108 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)699 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25586 853
2014-02-25586 853
2014-03-25586 853
2014-04-25586 853
2014-05-25586 853
2014-06-25586 853
2014-07-25586 853
2014-08-25586 853
2014-09-25586 853
2014-10-25586 853
2014-11-25586 853
2014-12-25586 857
Summa7 042 240
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna13-16 744399 631391 0318 600-8 131
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet2-2 61662 44261 1421 300-1 314
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00280 000280 00000
Avgifter från SPAR-35 5464 00057 00052 0005 000-26 546
ID-kort0056 00056 00000
Summa-35 531-15 360855 073840 17314 900-35 991
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110080080000
Ansökningsavgifter för gåvomottagare2511001 0001 00000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511008 0008 00000
Summa009 8009 80000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregister får disponeras i verksamheten. 

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomst- pensionskonton, bestäms av regeringen.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premie- pensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Cecilia Garmer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, BA, MSS
Utbildningsdepartementet, JÄM
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, skatteutskottet
Riksrevisionen
Bokföringsnämnden
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Trafikverket
Tullverket
Åklagarmyndigheten