Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2013-12-19
Fi2013/4499 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 199
64523 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet. Myndigheten ska ha särskilt fokus på åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och redovisa:

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,

- de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden,

- de åtgärder som vidtagits för att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

1.2 Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit samt för hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- antal utförda kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,

- antal av myndigheten gjorda polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna avsett, samt

- andra av myndigheten vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

1.3 Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad samt minimera riskerna för sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

- antal ansökningar och antalet bifall respektive avslag, 

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2014, samt

- andelen nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

- ärendebalansen, totalt och med fördelning över tid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd,

- antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd samt 

- de åtgärder som vidtagits för att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

1.4 Information

Lotterinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska senast den 21 februari 2014 lämna en redogörelse för utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska senast den 21 februari 2014 lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och meddelade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader som avser verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) respektive lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Omvärldsbevakning

Lotteriinspektionen ska genomföra en fördjupad studie om spelregleringen i olika länder och dess effekter.

De länder som främst ska belysas är länder som omreglerat sin marknad, särskilt i Danmark, Finland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Regeringen önskar en helhetsbild vad gäller ländernas spelmarknad såväl före som efter omregleringen. Det ska framgå vilka effekter som uppstått som följd av omregleringen med fokus på utvecklingen avseende illegala aktörer, förändringen av marknadsandelar för samtliga spelformer, utvecklingen av landets marknadsföring på spelområdet, utvecklingen av farliga spel samt omregleringens påverkan på landets skatteintäkter.

Omvärldsbevakningen ska besvara frågor om nya aktörers möjlighet att få licens efter en omreglering, omfattningen av illegal verksamhet på en omreglerad spelmarknad samt beskriva ifall effektiva förbud och sanktioner vid regelbrott finns. Myndigheten ska även beskriva människors spelberoende i respektive land före respektive efter omregleringen.
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen48 422
ap.1Lotteriinspektionen (ram)48 422

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 miljoner kronor användas under 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 4533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 035
2014-02-254 035
2014-03-254 035
2014-04-254 035
2014-05-254 035
2014-06-254 035
2014-07-254 035
2014-08-254 035
2014-09-254 035
2014-10-254 035
2014-11-254 035
2014-12-254 037
Summa48 422
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn9455-3 2081 00023 00022 0001 000-1 208
Tillstånd och normgivning9455-1 3792 0007 0006 0001 0001 621
Summa-4 5873 00030 00028 0002 000413
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Christina Skogh
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KO, KRIM, PO och Å
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FST
Utbildningsdepartementet/UC och UH
Kulturdepartementet/SAM och MFI
Landsbygdsdepartementet/ELT
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket