Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2013-12-19
Fi2011/2959
Fi2013/2573
Fi2013/4547 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Analysen av utfallet för statens budget ska vara integrerad med prognosverksamheten. Utfallet för statens budget ska löpande följas upp och analyseras. Utfall avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

E-förvaltningsstrategin

Myndigheten ska redogöra för arbetet med att nå målen i regeringens strategi Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning.

Prognos och analys av månadsutfall på statens budget

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med strukturen för statens budget och med beaktande av rådande makroekonomiska utsikter. Myndigheten ska även göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet.

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas.

Prognoserna ska ha hög precision och beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens och den offentliga sektorns finanser. Budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt. Under 2014 ska myndigheten fördjupa analysen inom vissa betydelsefulla områden i statens budget särskilt med avseende på utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen:
utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn. De budgetpolitiska målen syftar både till långsiktig hållbarhet och till att finanspolitiken bidrar till stabilisering av resursutnyttjandet. Vid uppföljningen av de budgetpolitiska målen ska det ekonomiska läget samt risken för att utvecklingen blir en annan än prognostiserad beaktas.

Myndigheten ska månadsvis, med undantag för juli månad, analysera prognosavvikelser avseende statens och ålderspensionssystemets utgifter, den offentliga sektorns skatter och övriga inkomster i statens budget och redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Senast den 30 april 2014 ska myndigheten vidare avseende budgetåret 2013
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera och kommentera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen enligt punkten 2.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

4. Prognoser avseende utgifter i statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

EU-revision

Myndigheten ska samlat till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2015 redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt

1. artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

2. artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

4. artikel 32.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

5. artikel 28.3 a–c) i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

6. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, samt 

7. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2014–2018 senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

Informationssystemet Hermes

1. Myndigheten ska för 2014 och 2015 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2014 redovisa en arbetsplan för myndighetens verksamhet inom ramen för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen. Syftet är att ge Regeringskansliet (Finansdepartementet) underlag för fördelning av medel inom anslaget. Myndigheten ska samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid utformningen av arbetsplanen i de delar av verksamheten som avser RK Statsbudgetstöd. Arbetsplanen ska innehålla planerat arbete och större planerade förändringar i Hermes.

2. Myndigheten ska till regeringen för varje tertial särredovisa kostnader för drift och användarstöd avseende Hermes. Kostnader för drift ska fördelas på personal, konsulttjänster, licenser, avskrivningar, service och underhållsavtal samt övriga kostnader. Kostnader för användarstöd ska fördelas på aktiviteter kring utbildning och support för RK Statsbudgetstöd, Statsredovisningssystemet och Transaktionsdatabasen.

3

Uppdrag

Arbetet med redovisningsstandarder

Myndigheten ska under 2014 bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) dels med arbetet att anpassa de statliga redovisningsreglerna till internationella redovisningsstandarder, dels med arbetet inom EU avseende en gemensam europeisk redovisningsstandard (EPSAS). Förslag till förordningsändringar som beräknas träda i kraft den 1 januari 2015 ska lämnas senast den 15 april 2014.

Översyn av avgiftsrapport och avgiftssamråd

Myndigheten ska göra en översyn av avgiftsrapporten i syfte att göra den mer användbar i Regeringskansliets styrning av den avgiftsbelagda verksamheten. En utgångspunkt ska vara att verksamheter som bedrivs med väsentliga över- eller underskott ska vara enkla att identifiera. Myndigheten ska även utreda om avgiftssamråden kan förenklas, t.ex. genom att processerna för avgiftssamråd och avgiftsrapport kan kopplas samman. Detta förutsatt att behovet av insyn och löpande kontroll på väsentliga avgiftsområden kan säkerställas. Myndigheten ska lämna förslag till de förordningsändringar som krävs. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska avrapporteras senast den 15 december 2014.

Resultatstyrning

Myndigheten ska under 2014 bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att förbättra resultatredovisningen till riksdagen.

Effektivare statsförvaltning

ESV ska identifiera och samordna ett arbete som visar på goda exempel i statsförvaltningen i form av ökad effektivitet i myndigheternas kärnverksamheter. Uppdraget innebär att identifiera resultat, arbetssätt, metoder, styrning och uppföljning och vilka lärdomar som finns för regeringens styrning av olika verksamheter och för övrig statsförvaltning. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska delredovisas den 1 april 2014 och slutredovisas senast den 15 december 2014.

It-kostnadsmodell

Myndigheten får i uppdrag att utveckla en modell för beräkningar av myndigheternas it-kostnader och it-investeringar (it-kostnadsmodell) i syfte att effektivisera användning av it, skapa jämförbarhet, möjlighet till överblick och återanvändbarhet.

Myndigheten ska tillförsäkra att modellen är tydlig och enkel att använda. Den ska kunna ta hänsyn till myndigheters olika förutsättningar. Modellen måste när den tillämpas ge ett tydligt värde för den enskilda myndigheten, som kan användas för utveckling av strategier och operativt arbete. Myndigheten ska därtill överväga hur modellen kan innehålla uppföljning av strategiska val, såsom strategi för it-försörjning (sourcing) och strategi för omfattande it-utvecklingsprojekt, som har stor betydelse för it och effektivitet i verksamheten.

Myndigheten ska utarbeta information, utbildning och rådgivning om modellen och tillhandahålla i modellen ingående mallar och verktyg.

Myndigheten ska bilda en arbetsgrupp med ett antal deltagande myndigheter. Myndigheten ska utarbeta en rapport som visar på genomsnitt för de i arbetsgruppen ingående myndigheternas it-kostnader, visa på områden där det finns stor spridning och andra slutledningar som kan göras. Rapporten ska också redovisa hur it-kostnadsmodellen kan förvaltas, användas och utvecklas. En viktig utgångspunkt är att dra lärdom från omfattande it-utvecklingsprojekt i statsförvaltningen. Myndigheten ska därför till tillsammans med arbetsgruppen föreslå hur sådana lärdomar kan spridas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Open Pan European Public Procurement OnLine

Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol) under 2014. Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. ESV ska även under denna period inneha rollen som Peppolmyndighet.

Uppdragen ska genomföras i samverkan med Social- och Näringsdepartementen samt efter samråd med Kammarkollegiet, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet övergår till Konkurrensverket per den 1 mars 2014, vilket innebär att genomförandet i stället ska ske efter samråd med Konkurrensverket från detta datum.

Myndigheten ska redovisa sitt arbete inom ramen för uppdraget. En delredovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2014.

E-handel i staten

Myndigheten ska främja arbetet med e-handel i staten. Myndigheten ska även leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura, samt arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation. Myndigheten ska i det sistnämnda arbetet samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Kammarkollegiet inom arbetet Single Face to Industry. Vidare ska myndigheten medverka till att främja arbete med gränsöverskridande lösningar och tjänster för e-handel. Inom ramen för detta uppdrag ska myndigheten fortsatt koordinera Sveriges deltagande i EU-projektet e-SENS.

Myndigheten ska i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) föreslå prioriteringar och redogöra för sina bedömningar. Myndigheten ska redogöra för sina insatser inom ramen för uppdraget. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2014.

För uppdragets genomförande får myndigheten disponera 8 000 000 kronor 2014 från anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, e-beställningar del till Ekonomistyrningsverket under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

EU-medelshantering i Sverige

1. Myndigheten ska fortsätta förberedelsearbetet enligt regeringsbeslut den 27 juni 2013 om uppdrag att förbereda programperioden 2014–2020 avseende revision av EU-medel (dnr Fi2013/2573).

2. Myndigheten ska stödja de berörda svenska myndigheterna i deras arbete inför undertecknandet av förvaltningsförklaringen i EU:s budgetförordning (966/2012), artikel 59. Myndigheten ska även förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig och korrekt hantering av EU-medel i Sverige inom ramen för delad förvaltning. Detta kan exempelvis ske genom informations- och kunskapsspridning i samverkan med de myndigheter som har ett förvaltande ansvar för EU-medel i Sverige och/eller att ESV påtalar eventuella brister i regelverken för regeringen. Dessutom ska myndigheten utveckla det underlag som lämnas till regeringen för intygande av hanteringen av EU-medel i årsredovisningen för staten. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska pågå till och med februari 2016 med avrapportering i samband med att underlag till årsredovisningen för staten lämnas till regeringen med början 2015.

Utfall för statens budget

Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2014 års budgetstruktur senast den 17 mars 2014.

Rapportering av inkomsttitlar

Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av inkomster i statens budget under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. Myndigheten ska även ansvara för att fastställa det definitiva utfallet av inkomsterna. När det definitiva utfallet för inkomsterna fastställts ska det även läsas in i Hermes i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen.

Informationssystemet Hermes

1. Myndighetens uppdrag att tillhandahålla en teknisk plattform samt drift och support avseende RK Statsbudgetstöd enligt regeringens beslut den 22 juni 2011 (dnr Fi2011/2959) avslutas den 1 januari 2014.

2. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov, utföra utvecklingsaktiviteter i Hermes, inklusive RK Statsbudgetstöd. Regeringskansliet har träffat en överenskommelse med myndigheten avseende Regeringskansliets behov och formerna för samråd när det gäller RK Statsbudgetstöd (dnr Fi2013/4491). Myndigheten ska genomföra utvecklingsaktiviteterna löpande enligt fastställd tidsplan och redovisa kostnaderna för dessa i anslutning till genomförd leverans. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) för varje tertial även redovisa kostnaderna för förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

3. Myndigheten ska förbereda en avveckling av transaktionsdatabasen i Hermes. Avvecklingen ska vara slutförd den 1 juli 2014 och finansieras inom ram för tilldelade medel på anslag 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen, anslagspost 5 Transaktionsdatabas. Myndigheten ska senast den 1 oktober 2014 till regeringen lämna en slutrapport om avvecklingen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2009–2013. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2014 i form av en skriftlig rapport till regeringen. Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång.

Statsskuldsförvaltningen utvärderas vartannat år i en skrivelse till riksdagen. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013, vilken ska lämnas till riksdagen senast den 25 april 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket41 096
ap.1Drift och användarstöd, Hermes (ram)19 407
ap.2RK Statsbudgetstöd, ESV (ram)14 594
ap.4Statsredovisningssystemet (ram)6 833
ap.5Transaktionsdatabas (ram)262
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 014
ap.3RK Statsbudgetstöd, RK (ram)5 014

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Drift och användarstöd, Hermes

Medlen får användas för kostnader för drift och användarstöd (support och utbildning) avseende informationssystemet Hermes.

ap.2 RK Statsbudgetstöd, ESV

Medlen får användas för kostnader för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i arbetet med kravspecifikationer avseende RK Statsbudgetstöd.

ap.3 RK Statsbudgetstöd, RK

Medlen får användas för Regeringskansliets kostnader för förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.4 Statsredovisningssystemet

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av Statsredovisningssystemet.

ap.5 Transaktionsdatabas

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och avveckling av Transaktionsdatabasen.

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket113 832
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)113 832

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

För uppdrag avseende Open Peppol beräknas 3 000 000 kronor för 2014, 2 000 000 kronor för 2015 och 1 500 000 kronor för 2016. För uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter beräknas 1 500 000 kronor för 2014.

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket400
ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV (ram)400

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

Anslagsposten får användas för kostnader för myndighetens uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.15823 %0
ap.24383 %0
ap.30Inget0
ap.42053 %0
ap.503 %0
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.13 4153 %0
1:12 Riksgäldskontoret
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
1:3 ap.2.11:3 ap.2100 %
1:3 ap.2.21:3 ap.2100 %
1:3 ap.2.31:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.2.1ram
ap.2.2ram
ap.2.3ram
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.345 0009 0009 00027 0002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2512 943
2014-02-2512 943
2014-03-2512 943
2014-04-2512 943
2014-05-2512 943
2014-06-2512 943
2014-07-2512 943
2014-08-2512 943
2014-09-2512 943
2014-10-2512 943
2014-11-2512 943
2014-12-2512 955
Summa155 328
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Drift och användarstöd, Hermes
1:3 ap.4Statsredovisningssystemet
1:3 ap.5Transaktionsdatabas
1:3 ap.2RK Statsbudgetstöd, ESV
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:12 ap.3Utvärdering av statens skuldförvaltning - del till ESV

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-4 911-84516 25015 550700-5 056
Administrativa system1170011 00012 300-1 300-589
Tjänsteexport787-2001 0151 470-455132
Summa-4 113-34528 26529 320-1 055-5 513
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 22002 2202 220
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 11 § förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och disponera avgiftsinkomsterna.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

Det underlag som Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen för staten, enligt 2 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska av berörda myndigheter lämnas senast den 14 februari 2014. Ekonomistyrningsverket ska underrätta myndigheterna om regeringens beslut i denna del.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Justitiedepartementet/EMA och EU
Socialdepartementet/ESA, RU, SFT och SFÖ
Finansdepartementet/BA, EA, EIT och FMA
Landsbygdsdepartementet/ELT, JSF och LB
Näringsdepartementet/ITP, MK och RT
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Förvaltningsavdelningen/RK EK och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret