Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2013-12-19
Fi2013/786,
Fi2013/4547 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
10399 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1 - normgivningsarbete och myndighetskontakter

Bokföringsnämnden ska fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan på redovisningsområdet.

Återrapportering

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Följande områden ska särskilt framgå av beskrivningen:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

Mål 2 - information till småföretagare m.m.

Bokföringsnämnden ska verka för att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Av beskrivningen ska det framgå vilka informationsinsatser som genomförts och en bedömning av hur dessa insatser har bidragit till måluppfyllelsen.

Mål 3 - enkla och tidsenliga regler 

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk. En bedömning av i vilken omfattning nämndens åtgärder bidragit till att uppfylla regeringens mål om att förenkla för företagen ska göras. 

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden9 627
ap.1Bokföringsnämnden (ram)9 627

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.12891 3000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggnings- tillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekontokredit enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Cecilia Garmer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L1
Finansdepartementet, BA, MSS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket