Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2013-12-12
Fi2013/4222
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 25, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket90 128 420
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)64 231 239
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)25 897 181

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i tre län, vilket innebär att anslagsposten ökas med 50 234 000 kronor 2014.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i tre län, vilket innebär att anslagsposten minskas med 50 234 000 kronor 2014.

Vid beräkning och utbetalning av bidrag per landsting ska hänsyn tas till tidigare års utnyttjade anslagskredit m.m., varför bidraget ska minskas med 2 000 kronor. Skatteverket får därmed betala ut högst
25 897 179 000 kronor.

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 462 213
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 462 213

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket5 350
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 950

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.118 116Inget0
ap.28 923Inget0
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1103 866Inget0
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Eva Melander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Finansdepartementet/BA, MSS och EIT
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting