Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2013-12-19
Fi2013/4547 (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten. Uppdrag rörande officiell statistik ska prioriteras före annan avgiftsfinansierad verksamhet.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar samt underlätta förståelse och tolkning av statistiska resultat och samband.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten förfogar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företagare.

Myndigheten ska redovisa:

  1. produktivitetsutvecklingen,
  2. bidrag från EU,
  3. företagens kostnader för uppgiftslämnandet,
  4. allmänhetens förtroende för myndigheten,
  5. vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband,
  6. prestationernas kostnader, intäkter och volym i den avgiftsfinansierade verksamheten, återrapporterade enligt den indelning som anges under avsnitt 6 Avgifter och bidrag,
  7. större insatser för extern marknadsföring och produktutveckling i den avgiftsfinansierade verksamheten,
  8. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt
  9. AKI (RAM) till regeringen (Finansdepartementet) senast 1 februari 2014.

Samordning av den officiella statistiken

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka det svenska statistiska systemet, bidra till hög statistikkvalitet och öka användbarheten av den officiella statistiken.

Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Rådet för den officiella statistiken

Myndigheten ska lämna en rapport utarbetad av Rådet för den officiella statistiken om samordningen av den officiella statistiken med uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rådet ska genomföra en kartläggning av könsuppdelad statistik vid statistikansvariga myndigheter under 2014. Uppgifterna från denna kartläggning ska utgöra underlag för en återkoppling från Rådet till statistikansvariga myndigheter under 2015. Omfattningen av återkopplingen beslutas av Rådet.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2014–2018 senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Mikromaterial

Myndigheten ska inom ramen för anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2014 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten under 2014. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut den 28 januari 2010 (dnr IJ2010/137), där FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer, International Classification of Non Profit Organisations (ICNPO), ska följas. Berörda statistikdatabaser ska samordnas, där så är lämpligt, i syfte att utveckla, förbättra och producera statistiken om det civila samhället. Statistiken ska omfatta uppgifter om organisationslivet som ingår i den ekonomiska statistiken, men även så långt det är möjligt uppgifter om organisationer i det civila samhället som faller utanför dagens statistik, samt relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Redogörelsen ska även omfatta redan befintlig statistik om befolkningens deltagande i det civila samhället. SCB ska under 2014 publicera senast aktuell statistik om det civila samhället. Redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2014. Inom uppdraget ska också förbättringsarbetet av ramen för statistikområdet för det civila samhället stärkas, bl.a. bör SCB se över de olika organisationsformer som ingår i det civila samhället.

Kommunstatistik

3. Myndigheten ska säkerställa kvaliteten på redovisningen av statistik avseende finansiärer och utförare i vård, skola och omsorg. Redovisningen ska bl.a. innehålla relevanta nyckeltal som ger en övergripande, förståelig och tillförlitlig bild över alternativa utförare som är finansierade av kommunsektorn. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den tidpunkt då uppgifter från det nya utförarregistret publiceras 2014.

Offentliga sektorns kapitalstock

4. Myndigheten ska utreda om kvaliteten på statistiken över nationalräkenskaperna i den del den avser statistik avseende den offentliga sektorns kapitalstock kan förbättras. Vid behov ska myndigheten föreslå förbättringar. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska senast den 31 december 2014 redovisas till regeringen (Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån550 383
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)550 383

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 5113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2545 865
2014-02-2545 865
2014-03-2545 865
2014-04-2545 865
2014-05-2545 865
2014-06-2545 865
2014-07-2545 865
2014-08-2545 865
2014-09-2545 865
2014-10-2545 865
2014-11-2545 865
2014-12-2545 868
Summa550 383
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-42 4000120 000120 0000-42 400
Övriga uppdrag66 100-4 000285 000290 000-5 00057 100
Tjänsteexport7 200-1 00045 00047 000-2 0004 200
Summa30 900-5 000450 000457 000-7 00018 900
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 4 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Åsa Andersson
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementet/BA, EA
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket