Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2013-11-28
Ju2013/7900/Å
Ju2013/7989/SIM (delvis)
Justitiekanslern
Box 2308
10317 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Justitiekanslern
Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:84, prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124, prop. 2013/14:2 utg.omr. 4, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:40).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och  rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern ska med hög kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern ska medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Justitiekanslern ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern samt annan författning. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Därutöver ska Justitiekanslern redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra effektivitet och kvalitet

Justitiekanslern ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheten genom ett effektivt resursutnyttjande kan hantera en fortsatt ökad ärendetillströmning. Av redovisningen ska resultatet av dessa åtgärder framgå.

Intern styrning och kontroll

Justitiekanslern ska redovisa vilka ytterligare åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar för att utveckla styrning och planering av verksamheten. 

Kompetensförsörjning

Justitiekanslern ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att en god kompetensförsörjning ska säkerställas på såväl kort som lång sikt.

Prognoser

Justitiekanslern ska redovisa prognoser för anslagen 6:2 Justitiekanslern och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:2

Justitiekanslern (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern36 617
ap.1Justitiekanslern (ram)36 617

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Justitiekanslern60 163
ap.1Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ram)60 163

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens tjänstepensionsverk.

Från anslaget ska följande utgifter finansieras vilka ska redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens tjänstepensionsverk.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rättegång.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Justitiekanslern ska redovisa det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som har föranlett rättegång.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
6:2 Justitiekanslern
ap.11 0993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
ap.11 2053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Justitiekanslern undantas från kravet i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska myndigheten dock översiktligt ange hur verksamheten har bedrivits.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret