Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2013-11-28
Ju2013/7898/Å
Ju2013/7880/Å
Ju2013/7989/SIM (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
10136 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124, prop. 2013/14:2 utg.omr. 4, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:40).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring samt genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Myndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda verksamhetsresultat samt för en rättssäker och enhetlig rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende.  

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

- antalet inkomna och avslutade ärenden

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- genomströmningstider

- andelen lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per ekobrottskammare

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning. Antalet och andelen beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.  

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Särskilt om handläggning av penninghäleri

Ekobrottsmyndigheten ska, såvitt avser penninghäleriförseelse och penninghäleri, redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete

- antalet beslut om beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2013.   

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan ekobrottskamrarna i fråga om rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att tillvarata och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla myndighetens brottsförebyggande arbete i hela landet. Av redovisningen ska också framgå hur stor andel av myndighetens resurser som använts för det brottsförebyggande arbetet.

Brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott. 

Häktningar och restriktioner

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under år 2013 samt den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som har varit ålagda restriktioner samt den tid de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall.

Internationellt samarbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det internationella samarbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten har samverkat med andra svenska myndigheter inom ramen för det internationella samarbetet.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de utvecklingsinsatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

3

Uppdrag

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Ekobrottsmyndigheten i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården delta i prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Inom ramen för prognosarbetet ska förutsättningarna för att fullt ut inkludera Ekobrottsmyndigheten i prognosmodellen utredas. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Pågående uppdrag

Finansmarknadsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska utvärdera effekterna av de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka arbetet med att bekämpa finansmarknadsbrott. I redovisningen ska Ekobrottsmyndigheten bland annat beskriva vilka utvecklingsmöjligheter som kvarstår i arbetet och hur dessa kan tillvaratas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2013. 

Nationellt ansvar

Ekobrottsmyndigheten ska förbereda och genomföra de åtgärder som behövs inför det att myndigheten den 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar för de ärenden som myndigheten handlägger enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten (Ju2012/6363/Å). Ekobrottsmyndigheten ska till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa en slutrapport senast den 1 september 2013.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Uppdrag till Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2013 ska Ekobrottsmyndigheten vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning.

Riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige

Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige (Fi2012/4457/FMA/BF). Redovisning ska ske till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 augusti 2013 respektive senast den 28 mars 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten514 799
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)514 799

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.115 7443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)68 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)44 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2543 733
2013-02-2543 733
2013-03-2543 733
2013-04-2543 733
2013-05-2543 733
2013-06-2543 733
2013-07-2543 733
2013-08-2543 733
2013-09-2543 733
2013-10-2543 733
2013-11-2543 733
2013-12-2533 736
Summa514 799
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret