Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2013-12-19
Ju2013/8711/KRIM
Ju2013/8610/KRIM (delvis)
Ju2013/7332/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
11193 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådet (Brå) ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Brå ska bidra till att rättsväsendets verksamheter bedrivs kunskapsbaserat. I det arbetet ingår att vidareutveckla förmågan att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet samt förse regeringen och rättsväsendets myndigheter med beslutsunderlag som baseras på såväl myndighetens egna resultat som annan nationell och internationell kunskap av relevans för rättsväsendet.

2. Brå ska fortsätta att utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i hela rättskedjan samt brottsutvecklingen. Detta ska göras bl.a. baserat på den officiella kriminalstatistiken, Nationella trygghetsundersökningen och andra relevanta källor.

3. Brå ska ge metodstöd till rättsväsendets myndigheter och till andra myndigheter vars verksamhet har betydelse för rättsväsendet. Metodstödet ska ta sin utgångspunkt i Brås kompetens avseende forskning, statistik och lokalt brottsförebyggande arbete och syfta till att vidareutveckla rättsväsendet.

Återrapportering

1. Brå ska beskriva vilka utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten har identifierat och vilken kunskap Brå har tagit fram under året som svarar mot sådana behov. Brå ska även redovisa vad myndigheten har gjort för att kunskapen ska kunna komma till användning.

2. Brå ska redovisa hur myndigheten arbetar för att fortsätta utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i rättskedjan och brottsutvecklingen. Brå ska även redovisa vilka sådana analyser som har genomförts och vilka övergripande slutsatser som kan dras utifrån dem.

3. Brå ska redovisa vilket metodstöd myndigheten har bidragit med och omfattningen av detta metodstöd.

STATISTIK

1. Brå ska ta tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) kommer att innebära i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning.

2. Brå ska fortsätta utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet avseende statistiken, nationellt men även inom ramen för EU-samarbetet på statistikområdet, i syfte att öka dess användbarhet.  

3. Brå ska producera den s.k. hatbrottsstatistiken.

Återrapportering

1. Brå ska redovisa arbetet med att ta tillvara potentialen av RIF.

2. Brå ska redovisa utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet och särskilt arbetet med att öka statistikens användbarhet.

3. Brå ska i sin redovisning ge en sammanfattning av hatbrottsstatistiken.

FORSKNING OCH UTVECKLING

1. Brå ska fortsätta utveckla arbetet med att se till att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten når fram till relevanta målgrupper.

Återrapportering

1. Brå ska övergripande redovisa vad myndigheten har gjort för att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten ska nå fram till relevanta målgrupper.

LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

1. Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

PROGNOSER

1. Brå ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum:

16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

Sysselsättning i anstalt - Brå ska kartlägga sysselsättningen för intagna i kriminalvårdsanstalt. I uppdraget ingår att kartlägga omfattningen och karaktären på sysselsättningen för olika grupper av intagna vid olika anstalter, däribland anstalter i olika säkerhetsklasser, samt vilka faktorer som styr vilken sysselsättning som de intagna anvisas. Utvecklingen och tillgången till arbetsmarknadsutbildning under verkställigheten ska belysas särskilt. I uppdraget ingår att göra en bedömning av i vilken utsträckning sysselsättningen underlättar de intagnas återanpassning i samhället och i övrigt har positiva effekter. Vidare ingår att belysa hur sysselsättningen kan utvecklas samt vid behov föreslå förändringar. Kvinnors situation ska belysas särskilt mot bakgrund av regeringsuppdrag (Ju2012/3982/KRIM) om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Vidare ska en jämförelse mellan situationen i Sverige och andra relevanta länder göras. Uppdraget ska genomföras i samråd med Kriminalvården och redovisas senast den 16 november 2015.

Målsägandes medverkan i rättsprocessen - Brå ska studera målsägandes medverkan i rättsprocessen med fokus på hur denna kan öka för att förbättra förutsättningarna att nå framgång i rättsprocessen. Studien ska utgå från ärenden avseende brott mot person och belysa hur rättsprocessen påverkas av om målsägande medverkar eller inte. I uppdraget ingår att belysa framgångsfaktorer för att få målsägande att medverka i större utsträckning. Det ska särskilt belysas vilket stöd målsägande är i behov av under utredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess, hur dessa behov tillgodoses samt hur stödet kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Larm- och skyddspaket – Brå ska genomföra en uppföljning av hur de larm- och skyddspaket som Rikspolisstyrelsen tillhandahåller sedan 2010 används och fungerar. Syftet med larm- och skyddspaketen är att förstärka skyddet för personer som konstaterats vara utsatta för förföljelse och hot. Brå ska studera hur tillhandahållandet av larm- och skyddspaketen fungerar och om det finns skillnader mellan olika delar av landet. I uppdraget ingår också att undersöka i vilken utsträckning larm- och skyddspaketen kommit till praktisk användning och vilken betydelse detta har haft för att avvärja fara i enskilda fall. Brå ska även undersöka hur larm- och skyddspaketen påverkar brottsoffrens upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet. För uppdraget får Brå under 2014 disponera högst 1 miljon kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 3. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2015.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte - Brå ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbetet ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brå vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2014.

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen - Brå ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform som regeringen givit VINNOVA i uppdrag att utveckla. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2014.

Pågående uppdrag

Vårdnadshavares närvaro - Under de senaste åren har mer än 14 000 personer under 18 år misstänkts för brott. Brå ska kartlägga i vilken utsträckning vårdnadshavare närvarar vid rättsväsendets åtgärder mot deras misstänkta barn. Det handlar bland annat om vårdnadshavares närvaro vid polisförhör och domstolsförhandlingar. I uppdraget ingår också att belysa vilken betydelse vårdnadshavares närvaro kan ha för rättsprocessen och för den unge. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2014.

Stalkning - Brå ska följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i kraft den 1 oktober 2011. Syftet med utvärderingen är att undersöka tillämpningen av brottet olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I uppdraget ingår att i den mån det är möjligt uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbudet gäller är väl avvägt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 januari 2015.

Hot och våld mot förtroendevalda - Brå ska genomföra en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld m.m. mot förtroendevalda. Resultaten ska vara möjliga att jämföra med resultaten från motsvarande undersökning 2012. Resultaten från undersökningen ska redovisas senast den 15 maj 2014. Brå ska vidare senast den 15 oktober 2014 redovisa en fördjupad analys utifrån 2012 och 2013 års undersökningar. För genomförande av uppdraget får Brå under 2014 använda högst 500 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 12.

Rättsväsendets informationsförsörjning - Brå har tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Under 2014 ska Brå vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler.

Urbant utvecklingsarbete - Brå ska följa och redovisa anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i särskilt utsatta områden. Även statistik över upplevd trygghet ska redovisas för kommunerna och stadsdelarna, så långt det är möjligt.

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet - Brå ska stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Handläggningstider - Brå ska redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår att redovisa eventuella förändringar i handläggningstiderna. Vidare ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningspersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 16 mars 2015. Uppdraget från regleringsbrevet för 2013 ska redovisas senast den 20 mars 2014.

Stockholm Criminology Symposium - Brå ska genomföra det internationella symposiet, the Stockholm Criminology Symposium, samt ansvara för priscermonin avseende the Stockholm Prize in Criminology. Syftet med the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området. Målsättningen är att symposiet ska samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma över hela världen för att diskutera aktuell forskning av praktisk betydelse för det kriminalpolitiska området.

Särskilda regeringsuppdrag

Brå berörs också av följande regeringsuppdrag:

- Uppdrag (Ju2012/860/KRIM) att utvärdera 2010 års straffmätningsreform. Redovisning senast den 15 mars 2014.

- Uppdrag (Fi2012/4457) att i samverkan ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Redovisning senast den 28 mars 2014.

- Uppdrag (Ju2012/3378/KRIM) att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Slutredovisning senast den 15 maj 2014.

- Uppdrag (Ju2012/2428/PO) att analysera och följa upp resultatet av regeringens satsning på Polisen. Slutredovisning senast den 1 oktober 2014.

- Uppdrag (Ju2013/3356/Å) att utvärdera bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som rör utredningar av brott begångna av barn under 15 år. Redovisning senast den 17 december 2014.

- Uppdrag (Ju2013/7101/KRIM) att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet. Redovisning senast den 2 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet89 700
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)89 700

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att stimulera lokala brottsförebyggande insatser genom att:

- inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan polismyndigheter och kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta,  

- samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder samt

- följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 6913 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 475
2014-02-257 475
2014-03-257 475
2014-04-257 475
2014-05-257 475
2014-06-257 475
2014-07-257 475
2014-08-257 475
2014-09-257 475
2014-10-257 475
2014-11-257 475
2014-12-257 475
Summa89 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Emma Ekström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Statens folkhälsoinstitut
Tullverket
Åklagarmyndigheten