Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet32 761
ap.2Del till Kammarkollegiet (ram)32 761
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Del till Kammarkollegiet

 

Beslut om utbetalning 2014

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 300 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 16 augusti 2012 (S2012/5557/FST) om att utse en aktör som tar fram och erbjuder utbildning i föräldrastödjande arbete. 

2. 3 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 31 oktober 2013 (S2013/7591/FST) i ett uppdrag om utbildningsmaterial, utbildningsinsats samt information om samarbetssamtal.

3. 500 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL om att stärka barnets rättigheter. Regeringsbeslut II:5 från den 12 december 2013 (S2013/8812/FST).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut:

4. 3 600 000 kronor har tilldelats Barnombudsmannen enligt uppdrag nr. 1 i regleringsbrevet för Barnombudsmannen för 2014 för att genomföra insatser i enlighet med uppdraget att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter.

5. 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 2 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 för att kartlägga i vilken utsträckning barn kommer till tals i familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten.

6. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 3 under avsnittet individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att kartlägga förekomst, hinder och utvecklingsmöjligheter vad gäller stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården.

7. 5 500 000 kronor har tilldelats länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr. 72 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2014.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.1ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Charlotte Palmstierna
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Socialstyrelsen
Organisationskommittén för inrättande av en ny myndighet för folkhälsofrågor (S 2013:06)
Sveriges Kommuner och Landsting