Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2
1 bilaga

Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2 för budgetåret 2014

(prop. prop.2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen272 184
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)63 132
Disponeras av Kammarkollegiet66 745
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)32 000
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)34 245
ap.9FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning med stöd av förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2001:638) om statsbidrag till elektronisk kommunikation.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen får användas av Kammarkollegiet för utbetalning engångsvis senast den 13 januari 2014 till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet. Medlen får även användas för avveckling av verksamhet vid Hjälpmedelsinstitutet.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

 

Beslut om utbetalning 2014

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 3 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 13 oktober 2011 (S2011/8301/FST) ställt till Nationellt kompetencentrum anhöriga för att utveckla stöd till anhöriga till personer med flera omfattande funktionsnedsättningar.

2. 350 000 kronor får användas i enlighet regeringsbeslut II:1 från den 15 mars 2012 i ett uppdrag till SCB att redovisa och föreslå data om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Övrig verksamhet

 

Beslut om medel för 2014

1. 23 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 9 894 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till aktör (Rikstolktjänst) med nationellt ansvar för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7, efter upphandling av Socialstyrelsen (S2012/5379/FST). Socialstyrelsen disponerar utöver de medel som utbetalas 250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till aktör (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor)med uppgiften att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet, efter upphandling av Socialstyrelsen (S2012/5379/FST). 

4. 475 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i en försöksverksamhet om service- och signalhundar i enlighet regeringsbeslut II:2 från den 2 februari 2012 (S2008/10496/FST).

 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till annat regeringsbeslut om utbetalning

5. 3 610 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 1 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om upphandling av utbildning för LSS-handläggare.

6. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 2 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 i ett arbete att vidareutveckla kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamheten och hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner.

ap.9 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2014 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades riksförbund
Rikstolktjänst