Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
21

2013-12-19
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 407
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 407

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamhet med en samisk bibliotekskonsulent och för bidrag till Sámi Teáther (Giron Sámi Teáther). Bidrag kan lämnas till teatern om medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5432Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Landsbygdsdepartementet/JFS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Sámi Teáhter