Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
34

2013-12-19
Ku2013/372/KA
Ku2013/1897/KA
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 Visby
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Utveckling av utställningsområdet

Riksutställningar ska i samverkan med museer och andra utställnings-
aktörer utarbeta former för en ökad samverkan som rör utåtriktat och pedagogiskt arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsområdet genom att bedriva nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och ge tekniskt stöd till aktörer inom utställningsområdet. En redovisning ska lämnas till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2013 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2014–2018

Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Sponsringsintäkter

Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksutställningar ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur-
departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Analys och kartläggning av samtidskonstuppdrag

Riksutställningar ska utifrån sin strategi utveckla sitt uppdrag att verka för samtidskonstens utveckling och spridning i landet med fokus på utställningsmediet.

Kartläggning av utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige

Riksutställningar ska utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på möjligheterna för den svenska museisektorn att utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 november 2014 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Kartläggning av samverkansmetoder

Riksutställningar ska utifrån en global omvärldsanalys genomföra en kartläggning för att visa på möjligheterna och potentialen i att utveckla samverkansmetoder mellan museisektorn och utbildningsområdet. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 november 2014 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Kartläggning av hbt-perspektivet inom utställningsområdet

Riksutställningar ska genomföra en särskild kartläggning av hur hbt-perspektivet belyses inom utställningsområdet. Kartläggningen bör genomföras utifrån en global omvärldsanalys. Inom ramen för uppdraget bör även möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbt-perspektivet inom utställningsmediet presenteras. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 15 februari 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar43 163
ap.1Riksutställningar (ram)43 163

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget får 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:4 Riksutställningar
ap.11 2953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 687
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 597
2014-02-253 597
2014-03-253 597
2014-04-253 597
2014-05-253 597
2014-06-253 597
2014-07-253 597
2014-08-253 597
2014-09-253 597
2014-10-253 597
2014-11-253 597
2014-12-253 596
Summa43 163
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Försäljning av varor41312402496
Uppdragsverksamhet2687563063406
Övrigt000000
Summa30910687087502
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun